המערך לשילוב הבדואים בנגב

 

 

 

​עיקרי מדיניות פיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

העוני ביישובים הבדואים הקיימים הוא רב ממדי המתאפיין בפריפריאליות גיאוגרפית וחברתית, שונות תרבותית לעומת כלל האוכלוסייה ומצב כלכלי חברתי נמוך יחסית. מצב זה אינו מטיב לבדואים או לכלל תושבי הנגב ויש בו פוטנציאל סיכון אל מול תכניותיה של הממשלה לדרום בעשורים הקרובים.

העדר פתרון להתיישבות הבדואים פוגע באוכלוסייה הבדואית, ביעדים לאומיים, בפיתוח הנגב ובעתידו. כדי לאפשר את שילוב הבדואים בחברה הישראלית דרוש טיפול בהיבט הכלכלי חברתי כבסיס להסדרה, תיאום בין משרדי הממשלה, שיתוף האוכלוסייה הבדואית והגברת שקיפות הפעילות בכללותה. כמו כן חיוני להגביר את המשילות בכל תחומי החיים.

תכלית המדיניות הממשלתית הינה שילוב הבדואים בחברה ובכלכלה בישראל תוך השתלבות בשגשוג הכלכלי הצפוי לנגב והפסקת המצב של מגורים במבנים ללא היתר כחוק. יש לקדם יעד זה באמצעות פיתוח יישובי הבדואים, הסדרתם, וביסוסם בהיבט הכלכלי והחברתי, לשם שיפור רמת החיים והבטחת עתיד הדורות הבאים.

נקבעו שני צירי פעולה עיקריים במשרד החקלאות: קידום פיתוח כלכלי חברתי וקידום פעולות הסדרה ופתרונות התיישבות.

המערך לשילוב הבדואים בנגב

 

 

הממשלה אישרה את תכנית החומש למגזר הבדואי בהיקף של כ-3 מיליארד ש"חלשכת השר;המערך לשילוב הבדואים בנגב;הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/chomesh_beduim.aspxהממשלה אישרה את תכנית החומש למגזר הבדואי בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח11/02/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab5
השרים אורי אריאל ונפתלי בנט בסיור במערכת החינוך הבדואית בנגבלשכת השר;המערך לשילוב הבדואים בנגב;הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/visit_The_education_system_in_the_Negev.aspxהשרים אורי אריאל ונפתלי בנט בסיור במערכת החינוך הבדואית בנגב06/02/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab6
פנייה לקבלת מידע (RFI) - מניעת תאונות והגברת הבטיחות בקרב ילדים בחברה הבדואית בנגברשות לתכנון;המערך לשילוב הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Hatzaot_sapakim_beticut_yeladim_2016.aspxפנייה לקבלת מידע (RFI) - מניעת תאונות והגברת הבטיחות בקרב ילדים בחברה הבדואית בנגב06/10/2016 21:00:00{de67368d-e15b-4a8b-8e08-44420c7e883b}7da49561-042a-48e1-a67d-6c0b3a03de1113