רשות לתכנון

 

 

DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=18DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx

 

הרשות לתכנון מהווה יחידת מטה מרכזית של המשרד וממונה על תכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר.


בתחום החקלאות עוסקת הרשות לתכנון בתכניות לפיתוח החקלאות לטווח הבינוני והארוך ופועלת לקידום הקצאת גורמי יצור ומשאבים לישובים חקלאיים, לאגודות חקלאיות ולחקלאים יחידים. הרשות פועלת להכנתן ואישורן של פרוגראמות להתיישבות חקלאית מתוכננת ופרוגראמות לפרויקטים חקלאיים יחידניים. הפרוגראמות מהוות בסיס להקצאת אמצעי ייצור.

במסגרת פעילותה של הרשות לתכנון, ולצורך ביצוע המטלות, הרשות אחראית על מאגר המידע של החקלאות בישראל. המידע ברמות השונות מאפשר לרשות לקבל החלטות בנוגע להקצאות המשאבים ברמה הפרטנית (החקלאי הבודד, הישוב או המועצה האזורית). 

פיתוח הכפר הנו תחום נוסף המנוהל ברשות לתכנון. מאז שנת 2006 יוצאת לפועל "תכנית פיתוח הכפר" המעניקה מענקי סיוע לנושאים שונים ומגוונים לעידוד פיתוח המרחב הכפרי תוך שמירת ייחודו ואפיונו ומתן מענה לשינויים המתרחשים בהתיישבות הכפרית.

רשות לתכנון

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha2017.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 201722/01/2017 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c718
גרעיני משימה-פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 17.1.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_griney_mesima170117.aspx גרעיני משימה-פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 17.1.201721/01/2017 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c717
פרסום תשלומים לעסקיםhttp://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים16/01/2017 22:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.12.2016 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_mesima_251216.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.12.2016 08/01/2017 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c716

 

 

פרום אריכא רותיפרום אריכא רותי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461790פרום אריכא רותיסגנית בכירה למנהל הרשות לתכנון (פיתוח הכפר) בית דגן03-94855729485811Ruthif@moag.gov.il
אסף לויאסף לוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466621לוי אסףסגן בכיר למנהל הרשות לתכנון - גורמי ייצורassafl@moag.gov.il

 

 

טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2016 להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/tikun_hakzat_maim_2016.aspxטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2016 להערות הציבור14/12/2016 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/KolKore_yesum_hachlata1561-6616.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון09/11/2016 22:00:00
הזמנה ליום עיון צאן במרעה 05.12.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/yomeyun_megadley_tzon2016.aspxהזמנה ליום עיון צאן במרעה 05.12.201606/11/2016 22:00:00
הסתיים המועד להגשת עררים להחלטות ועדת התמיכות בגרעיני משימה (שכר) לשנת פעילות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/Tmicha_garenim_Tyuta_Hchlatat_Sachar-END.aspxהסתיים המועד להגשת עררים להחלטות ועדת התמיכות בגרעיני משימה (שכר) לשנת פעילות 201630/10/2016 22:00:00

 

 

לא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;גינון וגני נוי;המועצה העליונה למזון;חקלאות אורגנית;חקלאות ירוקה;יבוא ויצוא;לחבק עץ;מחקר ופיתוח חקלאי;מים וקרקע;מימון והשקעות;מערכת מידע גיאוגרפי;ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה;עובדים זרים;ענפי בעלי חיים;ענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית;שנת השמיטה תשע"ה;תיירות חקלאית;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;עיקור וסירוס כלבים;הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה;הגנת עצים;מסלולי טיול וסיפורי עצים;פקיד היערות;שומרים על העצים - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים;אנרגיה חלופית;גינון וגנים;גינון קהילתי;הגנים הבוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/Pages/Not_Erase.aspxלא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפים

 

 

 

 

נוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Tmich_Shtachim_Ptuchim2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 201730/10/2016 22:00:00
נוהל תמיכה במגדלי ירקות לתעשיית הקפואים - סופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_yerakot_kfuim.aspxנוהל תמיכה במגדלי ירקות לתעשיית הקפואים - סופי

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) - התשע"ד 2014http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2014.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) - התשע"ד 201417/02/2014 22:00:00