חוק ההתיישבות החקלאית מבקש לקדם את ערך העיבוד העצמי שמשמעותו הוא, על מקבל קרקע והקצאת מים ממדינת ישראל לצורך שימוש חקלאי, יעבד את הקרקע ויעשה שימוש במכסת המים בעצמו, ולא יעבירם לשימושם של אחרים, אלא אם כן, קיבל אישור משר החקלאות או ממי ששר החקלאות הסמיכו לכך. 
הממונה על ביצוע חוק ההתיישבות, ממונה על ידי שר החקלאות ופועל במסגרת החוק ונהלי עבודה המשקפים את מדיניות המשרד בתחום. 

החוק מגדיר מספר פעולות בקרקע חקלאית שהן שימוש חורג (תוספת הראשונה לחוק):

1. העברה או הקנייה של כל זכות שיש למחזיק בקרקע או בחלק ממנה.
2. יצירת שותפות בקרקע או ביבול.
3. הקניית זכות אריסות בקרקע או ביבול.
4. הקנית זכות רכישת היבול בשדה (דמאן).
5. שעבוד היבול.
6. הקניית זכות מגורים.

הרשות המוסמכת פועלת בשני מישורים:

א. טיפול בבקשות של בעלי זכויות בקרקע לקבל היתר לשימוש חורג כמשמעותו בתוספת הראשונה לחוק.
ב. טיפול בהפרות על החוק, קרי באותם מקרים בהן נאספות ראיות שהמחזיק בקרקע עשה שימוש חורג בקרקע ללא קבלת היתר מהרשות המוסמכת.
פעילות האכיפה נעשית בסיוע היחידה הארצית לפיקוח בשטחים הפתוחים – הסיירת הירוקה.

​​​

 

 

משרד החקלאות מזהיר מצריכת ביצי שליו הזהב יוסף אזולאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/salmonela_slav.aspxמשרד החקלאות מזהיר מצריכת ביצי שליו הזהב יוסף אזולאי
משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019