פרסומים

​​

 

 

תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmichot_181217.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.2017
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 11.12.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_tmichot.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 11.12.2017
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/mivchanim_2018.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 18.09.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Garine’-mesima_from_18.09.2017.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 18.09.2017
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 20.07.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_200717.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 20.07.2017
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 02.07.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol02072017.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 02.07.2017
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 12.6.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_12062017.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 12.6.2017
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 5.6.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_05062017.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 5.6.2017
הוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/pikuch_ve_bakara_al_tmichot_bemosod_zibur.aspxהוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבור
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.05.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_garinim_080517.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.05.2017
פרוטוקול תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה מיום 03/04/2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol030417.aspxפרוטוקול תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה מיום 03/04/2017
ועדת תמיכות – גרעינים משימתיים סיכום ישיבה מיום 12.2.17http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol120217.aspxועדת תמיכות – גרעינים משימתיים סיכום ישיבה מיום 12.2.17
הגשת בקשות תמיכה במרכב"ה במסגרת מבחני התמיכה לגרעיני משימה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_merkava.aspxהגשת בקשות תמיכה במרכב"ה במסגרת מבחני התמיכה לגרעיני משימה לשנת 2017
מצגות מכנס נושא מבחני תמיכה לגרעינים משימתיים לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Presentations_support_grine_mesima.aspxמצגות מכנס נושא מבחני תמיכה לגרעינים משימתיים לשנת 2017
שכר ופעולות 2016 - תמיכות שאושרו 18.12.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/sachar_peulot_2016.aspxשכר ופעולות 2016 - תמיכות שאושרו 18.12.2016
רשימת פעולות נתמכות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/peulot_nitmachot2016.aspxרשימת פעולות נתמכות 2016
תעריפי הדרכה מבחנים ובחינות (פרק משנה 53.3 בתקשי"ר)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/hadracha.aspxתעריפי הדרכה מבחנים ובחינות (פרק משנה 53.3 בתקשי"ר)
הוראת תכ"ם - התקשרויות ורכישות פטורות ממכרזhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/takam_ptor.aspxהוראת תכ"ם - התקשרויות ורכישות פטורות ממכרז
כנס גרעיני משימה – מבחני תמיכה 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/kenes_garine_mesima.aspxכנס גרעיני משימה – מבחני תמיכה 2017
הודעה חשובה בנוגע למבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Hodah_hshova_graini_msima.aspxהודעה חשובה בנוגע למבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2017
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha2017.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2017
גרעיני משימה-פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 17.1.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_griney_mesima170117.aspx גרעיני משימה-פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 17.1.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.12.2016 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_mesima_251216.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.12.2016
ועדת תמיכות שכר ופעולות 2016 – מיום 18.12.16http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/vaadat_sachar_vepeulot_2016.aspxועדת תמיכות שכר ופעולות 2016 – מיום 18.12.16
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה 2016 - סיכום ישיבת ועדת התמיכות מיום 1.11.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmichot_grine_mesima_2016.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה 2016 - סיכום ישיבת ועדת התמיכות מיום 1.11.2016