2017

​​הרינו להביא לידיעת ציבור החקלאים כי לאור כוונת המשרד לשנות את אופן עריכת המפקד לקבלת המלצה לעובדים זרים בחקלאות וביצועו באמצעות מערכת GIS (מערכת מידע גאוגרפית), מפקד עובדים זרים המלא, שיהווה בסיס לחלוקה לשנת 2019 יחל במהלך סוף שנת 2017 ולתוך שנת 2018.

המסמכים יוגשו למתכנן האחראי במחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצוי המשק החקלאי וזאת לא יאוחר מיום 20.8.2017


הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018
נספח א' - הצהרת חקלאי 


עודכן לראשונה ב 1.8.2017

 

 

נוהל תמיכה העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת - 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_ovdim_zarim_2017.aspxנוהל תמיכה העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת - 2017
לאחר התערבות שר החקלאות אישרה ועדת העבודה ורווחה את העלאת עלות הקיזוז אשר חקלאים יכולים לנכות משכרם של העובדים הזרים עבור עלויות המחייה והמגורים ל- 530 ש״ח בחודשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/ovdim_zarim-.aspxלאחר התערבות שר החקלאות אישרה ועדת העבודה ורווחה את העלאת עלות הקיזוז אשר חקלאים יכולים לנכות משכרם של העובדים הזרים עבור עלויות המחייה והמגורים ל- 530 ש״ח בחודש
נוהל קליטת עובד זר בחקלאות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/nohal_klitat_oved_zar.aspxנוהל קליטת עובד זר בחקלאות