נהלים

 

 

מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_mitnadvim_bechaklaut_2017.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2017
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_maim_2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017
נוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Tmich_Shtachim_Ptuchim2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 2017
נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.09.2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Matan_Maanakim_Hachlata2017.aspxנוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.09.2014
עדכון נוהל תמיכה: העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_ois_sofi.aspxעדכון נוהל תמיכה: העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016למען הסר ספק, בנוהל לתמיכה עובדים ישראלים לשנים 2015 - 2016, בהתאם לנוהל תחול תקופת ההעסקה המזכה החל ממועד תחילת העסקתו של העובד.
נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 - טיוטה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Hechzer_Mas_Maasikim31072016.aspxנוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 - טיוטה להערות הציבורהודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל המענק. הטיוטה להערות הציבור - מעודכנת ליום 31/7/16 שעה 08:00
נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018-2016 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_oz_onatim_2016_2108.aspxנוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018-2016
נוהל תמיכה למגדלי זיתים לשמןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_zeitim_leshemen.aspxנוהל תמיכה למגדלי זיתים לשמן
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/ovdim_zarim_gush_katif_2016.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016בהמשך להחלטת ממשלה מספר 579 (חכ/5) מיום 17.7.2013 "הקצאת מכסת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף" (להלן החלטת הממשלה) ובכפוף לתנאים ולאמות המידה שנקבעו בה, יפורטו בנוהל זה הכללים להקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2016 לחקלאים שהם מפוני גוש קטיף .
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/Israeli_workers_2015.aspxנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015נוהל תמיכה
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל עד 30.6.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/Wheat_for_food_2016.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל עד 30.6.2016נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל עד 30.6.2016
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/eggs_otef_aza.aspxנוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזהוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
עדכון נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_yevu_chite.aspxעדכון נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014
הערות לנוהל תמיכה בשטחים מושקים - עוטף עזהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/shtachim_mushkim_otef_aza.aspxהערות לנוהל תמיכה בשטחים מושקים - עוטף עזההערות לנוהל תמיכה בשטחים מושקים
עדכון לנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/idkun_nohal_yevu_hita_2014.aspxעדכון לנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014עדכון לנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2014
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_ovdim_israelim_apr_2014.aspxנוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
תיקון לנוהל קבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tikun_nohal_ovdim_israelim.aspxתיקון לנוהל קבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאותתיקון לנוהל קבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/zarim_gush_katif_2014.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2014נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2014
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_mitnadvim_2014.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
נהלי תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2013 ו-2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_ovdim_israelim_2014.aspxנהלי תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2013 ו-2014נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_yevu_hita.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2013נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2013
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2013 - עדכוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/Forign_Workers_2013.aspxנוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2013 - עדכוןנוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2013
נוהל הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/hasmacha_kablanim_betze_maachal.aspxנוהל הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכלנוהל הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_ovdim_israelim_2013.aspxנוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2013נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2013
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_newkasel.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים