עובדים ישראלים


משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על אפשרות להגיש בקשה לקבלת תמיכה בגין העסקת עובד/ים ישראלי/ם בחקלאות, בהתאם לנוהל שלהלן.

גובה התמיכה לזכאים יהא 2,000 ש"ח לחודש, במהלך שנה אחת.

היקף התקציב הצפוי לעמוד לצורך מתן תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014 הוא 12 מיליון ₪.

למען הסר כל ספק, אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולהחלטת הועדה לאישור מתן תמיכות כמפורט בנוהל זה.


הודעה על תיקון נוהל התמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014

מתוך מטרה להגדיל את מספר העובדים הישראלים החדשים המועסקים בהעסקה ישירה בענפי החקלאות ובהתחשב במצב הביטחוני אשר שרר במדינה במהלך החודשים יולי אוגוסט ובקשות - פרטניות של חקלאים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על תיקון נוהל התמיכה לשנת 2014, כפי שפורסם ביום 13 באפריל 2014 (מעודכן) והרחבתו בנושאים כדלקמן:

  1. עובדים באזור המיוחד כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד 2014, אשר נעדרו מעבודתם במהלך חודשים יולי ו/או אוגוסט - 2014, לא יפגע רצף עבודתם. אולם, במידה והיקף העבודה בחודשים אלו פחת מ 80%, לא תשולם - תמיכה עבור חודשים אלו.
  2. עובדים אשר נעדרו מעבודתם במשך חודש אחד במהלך שנת 2014 בגין אחד מהטעמים המנויים בנוהל (חגים דתיים, מילואים, נזק טבע או מחלה), ובאותה שנה עבדו בסה"כ 6 חודשי העסקה רצופים, לא יאלצו להשלים חודש עבודה נוסף כפי שהיה מקובל עד כה.
  3. עובדים אשר היקף משרתם במשך חודש אחד בשנת 2014 פחת מ 80% אף לא פחת מ 50% (מכל סיבה שהיא), לא יפגע רצף עבודתם אצל המעסיק אולם, המעסיק לא יהיה זכאי לקבלת תמיכה עבור חודש זה. למען הסר ספק, חודש כאמור יתווסף במידת הצורך להיעדרות בגין אחד הטעמים המנויים בנוהל.
  4. בקשות בהתאם לנוהל תוגשנה למחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהתאם לאמור להלן (ולא תוך 7 חודשים ממועד תחילת ההעסקה כפי שפורסם בנוהל):

 4.1  בקשות בגין העסקה אשר החלה במהלך החודשים ינואר אוקטובר 2014 כולל, תוגשנה עד – ליום  1.11.2014. במקרים מיוחדים, תתקבלנה בקשות עד ליום 15.1.2015 ובלבד שניתן נימוק סביר לאי הגשתן במועד.
 4.2 בקשות בגין העסקה אשר החלה בחודשים נובמבר-דצמבר 2014 , תוגשנה עד ליום 15.1.2014

לנוחיות החקלאים, מצורף נוסח מעודכן של נוהל 2014. יש להגיש בקשות למחוז הרלוונטי בצירוף הטפסים הרלוונטיים כשהם מלאים ונכונים. בקשה אשר תוגש באופן חסר או שלא מולאו בה כל הפרטים תוחזר למגישה ותחשב כאילו לא נמסרה.לנוהל מתוקן למתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים חדשים לשנת 2014
מענק לעובדים ישראלים