תכנון ופיתוח הכפר

 

 

 

פעילותו של האגף לתכנון ופיתוח הכפר נובעת ממדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה ותעסוקה יזמית ומגוונת ושמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה, המהווים תנאי חשוב לעיצוב דמותו העתידית של הכפר בישראל. עבודת האגף באה לענות על צרכים בפיתוח הכפר, הנובעים מתמורות מרחיקות לכת שחלו בכפר ובחקלאות בשני העשורים האחרונים. השינויים העיקריים הם ירידת חלקה של החקלאות בכלכלה הלאומית, התמעטות מספרם של החקלאים בכלל המועסקים והמעבר לתעסוקות ויוזמות חלופיות. שינויים משמעותיים נוספים הם החלשות המערכת הקואופרטיבית, הסטת הדגש מן הכלל אל הפרט, פתיחת היישובים הכפריים לקליטת אוכלוסייה עירונית מבחוץ שהיא עירונית באופייה ומסתמכת על תעסוקה חיצונית, מעבר מחקלאות שוויונית לחקלאות מתמחה עם יתרונות לגודל, צמצום בתמיכות הממשלתיות תוך התאמה להסכמי הסחר הבין-לאומי וכדומה.

המבנה הארגוני של האגף

ניהול האגף
רותי פרום אריכא
, סגנית בכירה למנהל הרשות לתכנון, מנהלת האגף ופועלת בתחומים השונים שבטיפולו - תכנון ובנייה, תכנון כפרי אזורי ופיתוח הכפר וכן, גיבוש עמדה ומדיניות לגבי נושאים הקשורים לישוב הכפרי מול רשות מקרקעי ישראל, מוסדות תכנון וגופים אחרים. כוכי גבאי משמשת כמרכזת הלשכה. 

 

תחום תכנון אזורי
תחום התכנון הוא באחריות רענן אמויאל וחגית ברנר, המביאים לעיסוק בתחום היבטים רחבים של שיקולי תכנון אזורי וכפרי. רענן אמויאל, מנהל התחום, אחראי להובלת תכניות אזוריות שונות ובהן: התכנית למבנים חקלאיים בצפון, תכנית אסטרטגית משרדית לפיתוח בר קיימא, תכנית לכלובי דגים בים התיכון ועוד. חגית ברנר אחראית לליווי הכנת התכניות השונות במסגרת תכנית פיתוח המרחב הכפרי ומרכזת את ועדת הפרוגרמות. הצוות מייצג את המשרד בוועדות תכנון ובנייה ארציות לסוגיהן, מייעץ למחוזות ומכין חוות דעת לתכניות.

 

תחום תיירות
שי דותן
אחראי לתחום התיירות, בהיבט של תיירות כפרית וחקלאית. שי מייצג את המשרד בחממות התיירות המסייעות ליזמים המפתחים עסקים ויוזמות תיירותיות במרחב הכפרי, עוסק בפיתוח תשתיות עבור כפרי ומכלולי תיירות באמצעות החברה הממשלתית לתיירות ובהשתתפות כספית של המשרד, בליווי התכנון והביצוע. במסגרת תחום התיירות מופעלים נוהלי סיוע לשם קידום מכירות בתיירות הכפרית (פסטיבלים, אירועים וכד') ולתמיכה בהקמת מרכזי מבקרים של תיירות חקלאית וכפרית.

תכנון ופיתוח הכפר

 

 

עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 2017תיירות במרחב הכפרי;תיירות חקלאיתתכנון ופיתוח הכפר;אטרקציות התיירות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspxעלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 201729/03/2017 22:00:00{4dbbb986-9c0d-4556-86d7-b4f54e443c3b}f224fb73-33f6-4bd4-ba9a-e46c17bb386e3
סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)פרסומי ועדת פרוגרמות;תכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/vaadat_programot/2017/Pages/vaada_3_2017.aspxסדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)27/02/2017 22:00:00{7f740026-2e16-44b5-b575-8ba004b7d6e4}1b25086f-cc17-406a-b90f-e889538476543
ידיעון פיתוח הכפר, מספר 18, דצמ' 2016תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yedion_dec_2016.aspxידיעון פיתוח הכפר, מספר 18, דצמ' 201626/12/2016 22:00:00{56ffec0c-9f6d-4159-8f20-beadf3a21015}1e835868-b034-47d5-b861-4d940daedf6220
הודעה בדבר פרסום מכרז 3/2016 למתן שירותי ייעוץ בנושאי חברה וקהילההרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/publications/Pages/tender03_2016.aspxהודעה בדבר פרסום מכרז 3/2016 למתן שירותי ייעוץ בנושאי חברה וקהילה19/12/2016 22:00:00{5221b88d-cd7c-43c2-9757-bad1b6187412}29909874-de05-4625-a921-a697780a23a825

 

 

פרום אריכא רותיפרום אריכא רותי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461790פרום אריכא רותיסגנית בכירה למנהל הרשות לתכנון (פיתוח הכפר) בית דגן03-94855729485811Ruthif@moag.gov.il
למדני אריאללמדני אריאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461441למדני אריאלמנהל/ת תחום (תכנון ומשאבים)בית דגןariell@moag.gov.il
גבאי כוכבהגבאי כוכבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461485גבאי כוכבהרכזת לשכה בכירהבית דגן03-948557203-9485811cohig@moag.gov.il
ברנר-בידרמן חגיתברנר-בידרמן חגית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461576ברנר-בידרמן חגיתמנהל תחום (תכנון כולל)בית דגן03-94857399485811Hagitbr@moag.gov.il

 

 

טיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/Guide_Rural_Businesses_draft.aspxטיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבור19/06/2017 21:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/KolKore_yesum_hachlata1561-6616.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון09/11/2016 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה 2016 (שכר ופעולות) להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Mivchaney_Tmicha_garenim_Tyuta_lehearot.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה 2016 (שכר ופעולות) להערות הציבור17/08/2016 21:00:00

 

 

טופס בקשה להיתר לשימוש חורג ע"פ חוק ההתיישבותתכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_bakasha_ishur_heter_bnia.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג ע"פ חוק ההתיישבותטופס בקשה לאישור חריג להיתר בניה למבנים חקלאיים מעל 1,200 מ"ר
טופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agriculturetourism.aspxטופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתרישום אטרקציות תיירות חקלאית
בקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_takzir_metachnen.aspxבקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנן
בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא הדרכות וקורסים בתחום פיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_tmicha_kursim.aspxבקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא הדרכות וקורסים בתחום פיתוח הכפר

 

 

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Nohal_tmicha1561-YOSH2016_Lehearot_tzibur.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבור05/09/2016 21:00:00
תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tochnit_pituah_kfar_2015.aspxתכנית פיתוח הכפר 2015 - 201704/02/2015 22:00:00
נוהל עבודת ועדת קרקעותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_vaadat_karka.aspxנוהל עבודת ועדת קרקעות11/06/2014 21:00:00
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/tohnit_pituah_kfar_2014.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 201417/12/2013 22:00:00

 

 

תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 1981http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_yosh.aspxתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 198129/03/2015 21:00:00
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2012) התשע"ב 2012http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_anaf_lul.aspxתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2012) התשע"ב 201231/01/2012 22:00:00
חוק ההתיישבות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/law_hityshvut.aspxחוק ההתיישבות החקלאית