2014

מתפרסמת בזה טיוטת קול קורא להערות הציבור.
בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתת תמיכות להכנת תשתיות למתחמי לולי הטלה, כמפורט בטיוטת הקול קורא.
הערות תתקבלנה, בכתב, עד ליום 5.8.14, לכתובת המייל: ruthif@moag.gov.il או לכתובת: ת"ד 30 בית-דגן 50250.


לטיוטת קול קורא להערות הציבור - פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה

 

 

מפגש מגדלי דבורים אזור מרכז והדרוםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/bees_growth_confrence_south.aspxמפגש מגדלי דבורים אזור מרכז והדרום
מפגש מגדלי דבורים אזור הצפוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/bees_growth_confrence_north.aspxמפגש מגדלי דבורים אזור הצפון
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/shiur_Subside_qtr3.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2017