2017

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן :

1.    מכסה 3061 – WTO – חסילונים קפואים – 15 טון.

       מכסה 8022 – WTO – שקדים בקליפה – 150 טון.
        • הבקשות יחולקו עפ"י המפורט בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017.
        • תאריך הגשת הבקשות החל מ -  15/1/2017.

2.    אגוזי אדמה כחומר גלם לתעשיית הקבוקים – מכסה 1203 WTO  - 350 טון.
       מידע לגביי מכסת אגוזי אדמה מכל העולם – בקובץ המצורף.
3.    דבש באריזות מעל 50 ק"ג:
       מכסה 4097 - מרקוסור - 200  טון - יחולקו למשווקים המורשים.
       מכסה 4096 - איחוד אירופי - 300 טון: 
       200 טון -  יחולקו למשווקים המורשים.

      100 טון - לסוחרים בינלאומיים בענף המזון  יחולקו 2 רישיונות בהיקף של  50 טון ליבואן בשיטת "כל הקודם זוכה"  

      בהתאם לתנאיי החלוקה כדלהלן: במכסות היבוא לדבש באריזות גדולות (באריזות שמשקלן מעל 50 ק"ג) יידרשו

      בהצגת חשבונית עסקה והוכחת העברת תשלום של 20% מגובה העסקה מול ספק בארץ הרכישה. כנגד חשבונית

      העסקה יינתן רישיון בתוקף ל- 90 יום. עד תום תקופת הרישיון יידרש היבואן להציג שטר מטען (הכולל את תאריך 

      העמסה - Shipped on board) וכנגדו יוארך הרישיון ב- 60 ימים נוספים. יחס המכס/פטור יהיה – 100% פטור.

      א. במידה והרישיונות לא ינוצלו עד 31/5/2017 תחולק היתרה הבלתי מנוצלת. אופן החלוקה יפורסם באתר משרד   

          החקלאות.

      ב. סוחרים בינלאומיים בענף המזון יקבלו רישיון ליבוא דבש ממכסות אלו רק לאחר העברת התחייבות של מנכ"ל  

          החברה, לשווק עד לסוף שנת 2017, כמות של לפחות 80% מהכמות המיובאת, באריזות קמעוניות בגודל של עד

         1.5 קילו.

      ג. סוחר מזון שקיבל בשנת 2016 רישיון ליבוא פטור ממכס באריזות גדולות יציג  אישור רו"ח על מכירת לפחות 80%

         מהכמות המיובאת באריזות קמעוניות בגודל של עד 1.5 ק"ג.

      ד. בסימון האריזות הקמעוניות יופיע שמו של היבואן ו/או הקמעונאי ובלבד שאיננו משווק דבש מורשה.

 

משרד החקלאות בוחן אפשרות לחלוקת מכסות אגוזי אדמה ממכסה 1023 WTO  לתעשיית העוגיות. מפעלים המעוניינים בכך, מתבקשים להגיש בקשה ולצרף הצרופות הבאות בהתאם לקובץ הדרישות של אגוזי האדמה לתעשיית הקבוקים, המצורף מטה.

  את הבקשות יש לשלוח ל yevu@moag.gov.il   עד לתאריך 19/1/2017. 

מצ"ב:

קובץ מעודכן בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017

 אגוזי אדמה לתעשיית הקבוקים – 2017. מכסה מס' 1203 WTO