עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018:

חמצה WTO  - מספר מכסה  7138 - בכמות של 1000 טון. 

שיטת החלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, יחס מכס/פטור 1:1, יש לצרף הצהרת יבוא לחמצה במכס מלא שתאריכה החל מ- 15/3/18. הרישיונות יינתנו ללא קשר למדינת המקור במכס מלא.

יבואן בודד יהיה זכאי לכמות שלא תעלה על 180 טון ממכסה זו.

כמות מקסימלית לרישיון - 60 טון.

תוקף הרישיונות - 15.3.18 - 15.6.18.

את הבקשות יש להגיש החל מ – 15.3.2018, בטופס המקוון במערכת מסלו"ל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=GeneralAgriculture_hasava@moag.gov.il&aret=1

 

 

 

פסק דין - אעטף פלאחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psakdin_fallah.aspxפסק דין - אעטף פלאח
משרד החקלאות חושף את נתוני השימוש בתכשירי הדברה לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/-Pesticides_2016.aspxמשרד החקלאות חושף את נתוני השימוש בתכשירי הדברה לשנת 2016
משרד החקלאות יעניק "רשת ביטחון" ליבואני הביצים מאירופה בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪ http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/import_eggs_passover.aspxמשרד החקלאות יעניק "רשת ביטחון" ליבואני הביצים מאירופה בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪