נוהל מכסות יבוא 2018

עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018:

חמצה WTO  - מספר מכסה  7138 - בכמות של 1000 טון. 

שיטת החלוקה: שיטת כל הקודם זוכה, יחס מכס/פטור 1:1, יש לצרף הצהרת יבוא לחמצה במכס מלא שתאריכה החל מ- 15/3/18. הרישיונות יינתנו ללא קשר למדינת המקור במכס מלא.

יבואן בודד יהיה זכאי לכמות שלא תעלה על 180 טון ממכסה זו.

כמות מקסימלית לרישיון - 60 טון.

תוקף הרישיונות - 15.3.18 - 15.6.18.

את הבקשות יש להגיש החל מ – 15.3.2018, בטופס המקוון במערכת מסלו"ל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=GeneralAgriculture_hasava@moag.gov.il&aret=1

 

 

 

משרד החקלאות מזהיר מצריכת ביצי שליו הזהב יוסף אזולאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/salmonela_slav.aspxמשרד החקלאות מזהיר מצריכת ביצי שליו הזהב יוסף אזולאי
משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019