טפסים

 

 

שר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/cannabis_2017.aspxשר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאי
פיתוחים בחקלאות שיוצגו לראש ממשלת הודו בביקור בארץ http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/vulcani/Pages/machine.aspxפיתוחים בחקלאות שיוצגו לראש ממשלת הודו בביקור בארץ
המבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/haihtargenut_shel_meshakim_haklaeim.aspxהמבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתי המחקר בוחן דרכים לחיזוק המשק המשפחתי באמצעות התארגנות ומומן על ידי קרן המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במסגרת צוות היגוי כלכלה, שיווק ופיתוח הכפר