נהלים

בהתאם הוראת התכ"מ שמספרה 6.2.1 ולאחר התייעצות עם מועצת הגנים הבוטניים לפי סעיף– 12 (ב) לחוק גנים בוטניים, תשס"ו 2006 (להלן חוק הגנים הבוטניים), מתפרסמים בזה – מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן המשרד) לגופים אחרים.

למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015