2015

 

 

עלון ענף הפרחים, גיליון מס' 17 כסלו תשע"ו נובמבר 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2015/Pages/flowers_newletter _no2.aspxעלון ענף הפרחים, גיליון מס' 17 כסלו תשע"ו נובמבר 2015עלון ענף הפרחים, גיליון מס' 17 כסלו תשע"ו נובמבר 2015
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2015/Pages/tmicha_ganim_botanim_2016.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016
מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2015/Pages/chedkonit_2015.aspxמניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי