2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לתמוך בגנים בוטנים מוכרים, העומדים בתנאי מבחני תמיכה לגנים בוטנים, זאת בהתאם להוראת סעיף 3א לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985 ובהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י מבחני תמיכה שוויוניים. מצורפים אמות מידה לתמיכה.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לתמוך בגנים בוטנים מוכרים, המשתייכים לגופים אחרים והעומדים בתנאי מבחני תמיכה לגנים בוטנים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י מבחני תמיכה שוויוניים. מצורפים אמות מידה לתמיכה.


מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים

 

 

הכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/rep_curs/2016/Pages/Kenes_Etzim_bogrim.aspxהכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראלהננו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי בנושא "עצים בוגרים בישראל", שיתקיים אי"ה ביום חמישי, א' כסליו תשע"ז, 1 בדצמבר 2016, בין השעות 16:00-08:30, באולם כהן, משרד החקלאות, הקריה החקלאית בית דגן.
נוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2016/Pages/Nohal_haklaut_eronit_lehearot_tzibur.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות עירונית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים.
צמחים צופניים - שמות לועזייםhttp://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/gardening/Tzmachim_Tzofaniyim/Pages/Tzmacim_Tzofaniyim_English-names.aspxצמחים צופניים - שמות לועזייםדפון דבורים המחולק לצמחי תרבות ולצמחי בר. שמות הצמחים ממויינים לפי האותיות הלועזיות.