2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לתמוך בגנים בוטנים מוכרים, העומדים בתנאי מבחני תמיכה לגנים בוטנים, זאת בהתאם להוראת סעיף 3א לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985 ובהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י מבחני תמיכה שוויוניים. מצורפים אמות מידה לתמיכה.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לתמוך בגנים בוטנים מוכרים, המשתייכים לגופים אחרים והעומדים בתנאי מבחני תמיכה לגנים בוטנים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י מבחני תמיכה שוויוניים. מצורפים אמות מידה לתמיכה.


מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים

 

 

נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית
הכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/rep_curs/2016/Pages/Kenes_Etzim_bogrim.aspxהכנס השנתי העשירי בנושא: עצים בוגרים בישראלהננו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי בנושא "עצים בוגרים בישראל", שיתקיים אי"ה ביום חמישי, א' כסליו תשע"ז, 1 בדצמבר 2016, בין השעות 16:00-08:30, באולם כהן, משרד החקלאות, הקריה החקלאית בית דגן.
נוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2016/Pages/Nohal_haklaut_eronit_lehearot_tzibur.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית - להערות הציבורמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות עירונית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים.