2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) מתכוון להעניק תמיכה כספית לחקלאים שיישמו פעולות שימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי.

המשרד, מבקש לקבל את הערות הציבור לטיוטת נוהלי התמיכה שקבע, בטרם יוחלט על נוסחן הסופי שיפורסם. 


את הפניות יש להעביר עד ליום 22 בפברואר 2015, ג' באדר תשע"ה. לאחר מועד זה, יגובש נוסחן הסופי של הנהלים (6 נהלים), ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור. אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן.

טיוטת נוהל תמיכה לשימור קרקע - פעולות ואמצעים לרשויות ניקוז 2015

טיוטת נוהל תמיכה לשימור קרקע - פעולות ואמצעים 2015

טיוטת נוהל תמיכה לשימור קרקע - כלי מיכון 2015

טיוטת נוהל תמיכה לשימור קרקע - עיבוד משמר 2015

טיוטת נוהל תמיכה לשימור קרקע - תחזוקת מערכות שימור קרקע  2015

טיוטת נוהל תמיכה לשימור קרקע - תכנון כולל וסקרים  2015