האגף לשימור קרקע וניקוז אמון על שימור משאבי סביבה שהם אבן יסוד בייצור החקלאי - משאב הקרקע ומשאב המים.
על מנת לשמור על משאבים ציבוריים אלה, האגף מציע מספר מסלולים של תמיכה ישירה בחקלאים כהגדרתם בנוהל, אשר יבצעו  פעולות אשר ייטיבו עם משאבי הקרקע, המים והסביבה. עיבוד קרקע מושכל, בהתאם ליעוד התואם את סוג הקרקע ומגבלות השטח, יבטיח שימור משאב חשוב זה גם לדורות הבאים.
בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) להעניק תמיכה כספית לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשק משמר קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי ע"פ הקולות הקוראים הבאים: תמיכה עיבוד משמר, תמיכה בפעולות ואמצעים, תחזוקת מערכות שימור קרקע, תכנון כולל וסקרים והשלמת תמיכה בכלי מיכון התומכים בממשקי עיבוד משמר קרקע. 

את הערות הציבור ניתן לשלוח עד לתאריך ה - 25.2.2018, ו' באדר תשע"ח לכתובת דואר אלקטרוני alonm@moag.gov.il​ מספר טלפון לבירורים: 9485577 03, וכן בתאי שימור קרקע במחוזות המשרד.


המשרד מבהיר כי הקצאת התמיכות בפועל  מותנית באישורו ובקיומו של תקציב מתאים.טיוטת נוהל תמיכה לשימור קרקע - תכנון כולל וסקרים לשנת 2018 
קובץ נספחים - מפרט מקצועי לתיק תכנון כולל וסקרים​​

טיוטת ​הודעה בדבר השלמת תמיכה - כלי מכון  לשנת 2018

 

 

הזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hamlaza_oved_zar.aspxהזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאות
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/haktzaa_2019.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
אושרו שינויי התקציב לשנת 2018 בוועדת הכספים של הכנסתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Takziv_Knesset.aspxאושרו שינויי התקציב לשנת 2018 בוועדת הכספים של הכנסת