נהלים

מונתה ועדה להעברת מידע במשרד החקלאות שבתוקף סמכותה לאשר קבלת מידע מגופים ציבוריים או חיצוניים או העברת מידע אליהם ממאגרי משרד החקלאות.

להלן הנוהל שמטרתו קביעת סמכויותיה, אחריותה ופעולותיה של הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים, הוועדה פועלת מכוח תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), הנוהל מתייחס לכל הגופים הציבוריים בארץ שמעוניינים לקבל מידע ממשרד החקלאות על כל יחידותיו, וכמובן הוא מתייחס גם לכל יחידות המשרד שמעוניינות לקבל מידע מגופים ציבוריים.
לנוהל

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור