חוקים

מטרת החוק, בין היתר, היא מניעת העברת זכויות מתיישב בקרקע לאדם אחר. העברה זו היא בגדר שימוש חורג.

מטרת החוק לשמור על אדמות המדינה ולא רק על ידי פיקוח על שימוש חוקי בקרקע, אלא גם שמירה על החקלאות והחקלאים בישראל.

 בשנים האחרונות חלו תמורות ושינויים בחקלאות ישראל:

ü  שחיקה ברווחיות.

ü  ירידה במספר בעלי הנחלות העוסקים בחקלאות.

ü  התמחות ענפית.

ü  לחץ להתייעלות בדרך של ריכוז שטחי עיבוד להשגת "יתרון לגודל".

ü  הפנמת יתרונות לגודל בהיקפי העיבוד, שותפויות והתאגדויות בעיבוד שטחים חקלאיים.

 

החוק הינו כלי ליישום מדיניות לשימוש מיטבי בקרקע ובמים, זאת בהתייחס לתמורות המתקיימות בחקלאות, תוך שמירה על זכויות המדינה והחקלאים.

הסברים נוספים הנוגעים לחוק ההתישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע ומים) - שנת 1967.

אריאל למדני–הממונה על חוק ההתיישבות.

לחוק ההתיישבות החקלאית

פסקי דין בנושא חוק ההתיישבות

פסק דין בעניין מושב גאולים מיום 22.03.2016

פסק דין בעניין מושב תלמי מנשה מיום 13.12.2015

פסק דין בעניין מושב פורת מיום 18.2.2013

פסק דין בעניין משה סולניק מיום 10.1.2010

פסק דין בעניין מושב אליפלט מיום 10.1.2010

הסכמי פשרה בנושא חוק ההתיישבות

הסכם פשרה בעניין זיאד אסעד מוחסין מיום 27.5.2013

הסכם פשרה בעניין מושב מיטב מיום 04.4.2013

 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
טיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspxטיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבור
התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020