תקנות

לפי סעיף 44 לחוק תכנון משק החלב, התשע"א - 2011
א. על אף האמור בסעיף 13(ב)(1), בתקופה שעד תום שמונה שנים מיום התחילה, יראו את מחירי המטרה כשהם מעודכנים לפי הוראות סעיף קטן (ב), כמחירים המזעריים לעניין אותו סעיף; בסעיף זה, "מחירי המטרה" – המחירים שעל מחלבה לשלם ליצרן בעבור ליטר חלב בקר במכסה, כולל דמי שירות, כפי שנקבעו בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה.

ב. השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו, עד יום התחילה, את המנגנון לעדכון מחירי המטרה, לפי נוהל ההתחשבנות של מחיר המטרה שנקבע בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה.

טיוטת תקנות אלה מתפרסמת לקראת קביעת המנגנון לעדכון מחירי המטרה לפי נוהל ההתחשבנות הקיים לפי סעיף 44(ב) לחוק.

לפי החוק תקנות אלה עתידות להיכנס לתוקף ביום 6.10.11, מועד כניסתו לתוקף של החוק.
לתקנות תכנון משק החלב