טיוטות תקנות

​מטרת התקנות לבטל תקנים של בדיקות איכות לתוצרת חקלאית צמחית שמיועדת ליצוא ולעגן את הפרקטיקה של פיקוח על יצוא תוצרת צמחית באופן שבו יוכלו מפקחי שירות הביקורת לתכנן את תהליכי הפיקוח המבוצעים מכוח התקנות עפ"י מתודולוגיה של ניהול סיכונים.

הערות יש להגיש עד לתאריך 31/10/17 
 

לגורם המקצועי מר עבד גרה -  abedg@moag.gov.il

וגם ללשכה המשפטית בכתובת mishpatit@moag.gov.il

בפניות יש לציין בכותרת: התייחסות לטיוטת תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו - ביטול תקני איכות

לטיוטת תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (תיקון), התשע"ח – 2017​ - להערות הציבור​

 

 

נתין זר מהודו שהגיע לארץ חשש להסתבך והשאיר את תיקו בסמוך לפח בנתב"ג, והכל בגלל הריח שעלה ממנוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Durio_BenGurion_Airport.aspxנתין זר מהודו שהגיע לארץ חשש להסתבך והשאיר את תיקו בסמוך לפח בנתב"ג, והכל בגלל הריח שעלה ממנו
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יוני, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יוני, 2019
סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/seker_hadbara_totzeret_tria_2017.aspxסקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017הסקר השנתי של שאריות חומרי הדברה מבוצע על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בפירות ובירקות הנדגמים בשדה ובבתי האריזה והינם מתוצרת מקומית.