טיוטות תקנות

​מטרת התקנות לבטל תקנים של בדיקות איכות לתוצרת חקלאית צמחית שמיועדת ליצוא ולעגן את הפרקטיקה של פיקוח על יצוא תוצרת צמחית באופן שבו יוכלו מפקחי שירות הביקורת לתכנן את תהליכי הפיקוח המבוצעים מכוח התקנות עפ"י מתודולוגיה של ניהול סיכונים.

הערות יש להגיש עד לתאריך 31/10/17 
 

לגורם המקצועי מר עבד גרה -  abedg@moag.gov.il

וגם ללשכה המשפטית בכתובת mishpatit@moag.gov.il

בפניות יש לציין בכותרת: התייחסות לטיוטת תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו - ביטול תקני איכות

לטיוטת תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (תיקון), התשע"ח – 2017​ - להערות הציבור​

 

 

נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspxנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_9_2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019