טיוטות תקנות

​בהתאם לכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ט-2019 , קבעה מועצת רשות המים כי לשנת 2019, כמות המים השפירים לחקלאות שתעמוד לחלוקה במערכת הארצית, תהיה, בדומה לשנת ההקצאה הקודמת, עד 258 מיליון מטרים מעוקבים, באזור סובב כנרת - עד 73 מיליון מטרים מעוקבים ובאזור מעלה כנרת - עד 127 מיליון מטרים מעוקבים מים
שפירים ובנוסף עד 75 מיליון מטרים מעוקבים למדגה מתועש.
נוכח הודעת מועצת רשות המים, ביום 5.3.2019 ,על תוספת מים לחקלאות באזורים השונים, מוצע בתקנות אלו מודל להקצאת תוספת המים השפירים בשנת ההקצאה הנוכחית, המאזן בין שמירה על מקורות המים לשנים הבאות ובין צרכי החקלאים.

כתובת למשלוח הערות : HanaT@moag.gov.il

מועד אחרון להגשת הערות : 8.4.2019


​​טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור

 

 

טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה