טיוטות תקנות

לאור כוונת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להתקין תקנות בעניין אמות מידה להקצאת מים לחקלאות, בתוקף סמכותה לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות את טיוטת התקנות להערות הציבור.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת תיקון התקנות,
מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב באמצעות פקס שמספרו: 03-9485814.

את הפניות יש להעביר עד ליום 29.02.2012. לאחר מועד זה יגובש נוסח התקנות הסופי. אין באמור לעיל שום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות.לטיוטת תקנות המים

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור