טיוטות תקנות

מצורף נוסח מוצע לתיקון של התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה-2005.
מטרת התיקון היא להשלים את ההוראות הקיימות כיום בחוק ובתקנות מכוחו, וכן בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד  - 1994, לעניין איסור נטישה של בעלי חיים.
בתיקון זה מוצע לחייב את בעלי הכלבים לקחת אחריות על הכלבים שבהחזקתם, ולא להסתפק בכך שהכלב נאסף על ידי הרשות  המקומית או על ידי עמותות למען בעלי חיים. באופן זה, על בעלי הכלבים לנקוט בצעד אקטיבי לשם קבלת הכלב בחזרה לידיהם או לשם ויתור מפורש על הכלב, כך שניתן יהיה לנהוג בכלב ככלב ללא בעלים, בהתאם לחוק.

הערות והארות נא לשלוח בדוא"ל לכתובת: dganitb@moag.gov.il, עד ליום 20.10.2012.לטיוטת התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשע"ג – 2012