טיוטות תקנות

תכלית התקנות הנה לשפר את הפיקוח הבריאותי על שלל דיג ימי. נוסח התקנות הוכן בתיאום עם אגף הדיג והשירותים הווטרינריים במשרד, וכן בתיאום עם שירות המזון והתזונה במשרד הבריאות.
בתקנות מוצע לקבוע את התנאים התברואיים לטיפול בשלל דיג בסירות דיג, בין היתר לצורך החלפת חקיקה ישנה בתחום, בהתאם לדרישות המקובלות כיום בנושא.
כמו כן מיועדות התקנות למנוע שיווק וצריכת דגים ובעלי חיים ימיים אחרים שמקורם באזורים מזוהמים, לשם הגנה על בריאות הציבור, והן הוכנו בהתאם להחלטות המועצה העליונה למזון בנושא זה.
התקנות טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת והן הועברו אליה לדיון.לטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012