טיוטות תקנות

הערות יש לשלוח עד לתאריך ו' באלול התשע"ד,  1.9.2014 לידי הגב' מירית עמרני בדוא"ל Mirita@moag.gov.il


הסבר לחוק
1. החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה – 2005 (להלן: "החוק"), מסדיר את נושא הסימון והמכירה של תוצרת חקלאית אורגנית כך שצרכן של תוצרת חקלאית אורגנית ידע בביטחון כי תוצרת הנמכרת ומסומנת כאורגנית במדינת ישראל יוצרה ופוקחה בהתאם לתנאי החוק.

2. התקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס"ח –  2008 (להלן: "התקנות"), מסדירות את התנאים לאישור גוף אישור ובקרה על ידי המנהל שהוסמך לכך בחוק.

3. תפקידיו של גוף אישור ובקרה לפי החוק –
3.1 לבדוק אם מתקיים נוהל אורגני בתוצרת חקלאית של יצרן;
3.2 לתת היתר ליצרן הפועל בהתאם לנוהל אורגני.

להלן עיקרי התיקון המוצע:
4. על מנת לבדוק שאכן מתקיים נוהל אורגני אצל יצרן, נדרש גוף אישור ובקרה לבצע מבדק פיקוח ולדגום תוצרת אורגנית לפחות אחת לשנה לבדיקת שאריות חומרים אסורים. נכון להיום, קובעות התקנות כי פעולות אלו יכולות להתבצע אך ורק על ידי עובד מקצועי או מבקר כהגדרתם בתקנות. המשמעות היא שבכל פעם שנדרשת דגימה כלשהי של תוצרת אורגנית, מסיבות שונות (דיגום שנתי שלא יכול היה להתבצע במהלך מבדק שנתי, דיגום עקב חריגה וכדומה), ללא צורך בביצוע פיקוח כלשהו, גוף הבקרה נדרש להקצות לטובת הדיגום מבקר.

מוצע להוסיף את האפשרות שדיגום תוצרת אורגנית יתבצע על ידי דוגם מטעם גוף אישור ובקרה, אשר הוכשר לצורך דיגום תוצרת אורגנית. עובד שיוגדר כדוגם ויעמוד בתנאי ההכשרה הנדרשים מדוגם, יוכל לדגום תוצרת אורגנית לבדיקת שאריות חומרים אסורים. תיקון זה יסייע בהתנהלות תקינה של תוכנית העבודה של גופי האישור והבקרה, ובייעול העבודה כך שיתאפשר דיגום מהיר ויעיל במקרים של חריגות שבהן נדרש דיגום בתוך 48 שעות מעת גילוי החריגה.

5. שינוי נוסף שמוצע הוא להוסיף לתנאי אישור גוף אישור ובקרה חובת הצהרה לעניין העדר ניגוד עניינים. זאת מתוקף סעיף 15(א)(4) לחוק הקובע כי השר הממונה על ביצוע החוק רשאי להתקין תקנות בכל העניין הנוגע לביצועו לרבות קביעת תנאים לאישור גוף אישור ובקרה, נהלי עבודתו וביטול אישור, לרבות לעניין מניעת ניגוד עניינים.טיוטת תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון מס' 3), התשע"ד - 2014 - טיוטה להערות הציבור