טיוטות תקנות

הערות יש לשלוח עד לתאריך ו' באלול התשע"ד,  1.9.2014 לידי הגב' מירית עמרני בדוא"ל Mirita@moag.gov.il


הסברים לחוק
1. החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה – 2005 (להלן: "החוק"), מסדיר את נושא הסימון והמכירה של תוצרת חקלאית אורגנית. כך שצרכן של תוצרת חקלאית אורגנית, ידע בביטחון כי תוצרת הנמכרת ומסומנת כאורגנית במדינת ישראל, יוצרה ופוקחה בהתאם לתנאי החוק.
2. התקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח –  2008 (להלן: "התקנות"), מסדירות את אופן רישום ואישור התכשירים המותרים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית לפי החוק, את המרכיבים המותרים בחומרים אלו ובנוסף קובעות כי לא ישתמש אדם בייצור תוצרת אורגנית בתכשיר שאינו רשום לפיהן.

להלן עיקרי התיקון המוצע:

3. מדינת ישראל מוכרת על ידי האיחוד האירופי כמדינה שלישית אקוויוולנטית לעניין ייצור תוצרת אורגנית מן הצומח, כלומר האיחוד האירופי הכיר בחוק, במערכת הפיקוח הישראלית ובסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל כשווי ערך לחקיקה האירופית. המשמעות היא שתוצרת אורגנית מן הצומח המיוצרת במדינת ישראל, שוות ערך לתוצרת האורגנית המיוצרת באירופה.
4. התוספות לתקנות המפרטות את הרכיבים הפעילים המותרים בתכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח מבוססות על רשימות המפורטות בחקיקה האירופית. עקב כך כאשר מתבצע עדכון בחקיקה האירופית אנו נדרשים לבצע עדכון בתקנות.
5. תקנה 5(1) לתקנות מפנה לחלק א בתוספת השנייה המפרטת את הרכיבים הפעילים המותרים בתכשיר הדברה. התיקון המוצע מבקש להפנות ל - Annex II  בתקנה האירופית Commission Regulation (EC) No. 889/2008, במקום לחלק א בתוספת השנייה. זאת על מנת שכאשר מתבצעים בתקינה האירופית שינויים - נוספים או נגרעים חומרים פעילים מותרים,  הם יחייבו גם את רישום התכשירים בישראל ללא צורך להמתין לעדכון התקנות. כך לא ייווצר מצב שבישראל מֵרַשים תכשיר שאחד מרכיביו אסורים לשימוש לפי התקינה האירופית.
6.  חלק ב' בתוספת השנייה לתקנות מפרט את החומרים הפעילים המותרים לשימוש בתכשירי טיוב. השינוי המוצע כאן הוא עדכון הרשימה.
7. בנוסף, מוצע להוסיף לתקנות סעיף עונשין וזאת כיוון שלעניין איסור מכירה ושימוש בתכשירים שלא ע"פ התקנות (סעיפים 2 ו- 3 לתקנות), לא קיים סעיף כאמור.


לטיוטת תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית צמחית) (תיקון) התשע"ד 2014 - טיוטה להערות הציבור