טיוטות תקנות

לאור כוונת שר החקלאות ופיתוח הכפר להתקין תקנות בעניין אמות מידה להקצאת מים לחקלאות, בתוקף סמכותו לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות את טיוטת התקנות להערות הציבור.
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת התקנות, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב באמצעות פקס שמספרו: 03-9485814.

את הפניות יש להעביר עד ליום 2.2.2011. לאחר מועד זה יגובש נוסח התקנות הסופי.
אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות.

להודעה המלאה
לטיוטת תקנות המים

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור