טיוטות תקנות

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 2), התש"פ - 2019

​מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן 
סעיף 25א לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), קובע כי שר החקלאות ופיתוח הכפר יקבע בתקנות אמות מידה להקצאת מים בידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – רשות המים) ברישיונות, לצריכה למטרת חקלאות. לפי סעיף זה, הותקנו תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח – 2018, הקובעות הוראות קבע בעניין הקצאת מים לחקלאות. 
בטיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התש"פ-2019, קבעה הרשות הממשלתית למים ולביוב את הקצאות המים השפירים למטרות חקלאות במערכת הארצית ובאזורים המנותקים לשנת הרישוי 2020. בין היתר נקבע בכללים, כי אזור מעלה הכנרת יפוצל לשני אזורים, אשר לכל אחד מהם תקבע הקצאה נפרדת של מים לחלוקה למטרות חקלאות - אזור רמת הגולן ואזור הגליל העליון.
בטיוטת התקנות המוצעת, מוצע לעדכן ההגדרה ואת המפה שבתוספת הראשונה לתקנות המים ולהתאימה לחלוקה החדשה של האזורים המנותקים וכן לעדכן את טבלת ההקצאה השנתית לבעל חיים המצויה בתוספת השלישית לתקנות.


תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה), התש"פ - 2020

מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן 
בהתאם להוראות טיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התש"פ-2019, קבעה מועצת רשות המים כי לשנת הרישוי 2020, הקצאת המים השפירים למטרות חקלאות במערכת הארצית תהיה 272  מיליון מטרים מעוקבים, הקצאת המים השפירים להפקה באזור סובב כנרת למטרות חקלאות לא תעלה על 80 מיליון מטרים מעוקבים, הקצאת המים השפירים להפקה באזור גליל עליון למטרות חקלאות לא תעלה על 81 מיליון מטרים מעוקבים מים שפירים, ובאזור רמת הגולן למטרות חקלאות לא תעלה על 51 מיליון מטרים מעוקבים מים שפירים ובנוסף עד 75 מיליון מטרים מעוקבים למדגה מתועש. 
נוכח כמויות המים השנתיות העומדות לחלוקה לצרכני מים לחקלאות, מוצע בתקנות אלו תיקון למודל להקצאת המים השפירים בשנת ההקצאה הנוכחית, כקבוע בהוראות תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח-2018.


הערות לטיוטות יש להגיש לידי הגב' חנה טובי במייל​HanaT@moag.gov.il​

עד ליום א' 29.12.2019.

ריכוז הערות הציבור לתזכיר תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), התש"ף- 2020 

 

 

זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019