אלפון המשרד

טובי חנה
בית דגן
ראש תחום (מים לחקלאות)
גורמי ייצור