אלפון המשרד

כהן אורטל
בית דגן
מרכזת תיאום ובקרה
שימור קרקע וניקוז
03-9485422, 03-9559953
03-9485211