אלפון המשרד

הזה יעל
מרכזת ניסויי שדה לתכשירי הדברה לצרכי רישוי
אגף כימיה (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8603137