אלפון המשרד

יעל מלר הראל
מנהלת תחום פיטופתולוגיה
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681534
03-9681582