אלפון המשרד

עבד גרה
מנהל השירותים להגנת הצומח וביקורת
שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681500
03-9603005