אלפון המשרד

עבד גרה
מנהל השירותים להגנת הצומח וביקורת
שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681500
03-9603005

 

 

דו"ח סופי למיזם 231-2063-21 - קידום ממשק הדברה ומניעה של קומפלקס מחלות הצהבון בגזרדו"ח סופי למיזם 231-2063-21 - קידום ממשק הדברה ומניעה של קומפלקס מחלות הצהבון בגזרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Management_of_the_Carrot_Yellow_Disease.aspx15/07/2019 21:00:00