אלפון המשרד

ענת לוינגרט אייצ'יצ'יי
מנהלת אגף א'(אגרואקולוגיה וגידולי שדה)
אגף אגרואקולוגיה וגד"ש; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485321

 

 

השפעת ממשק ידידותי על מגוון המינים (מגוון ביולוגי) בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותוהשפעת ממשק ידידותי על מגוון המינים (מגוון ביולוגי) בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/effect_of_friendly_interface_on_species_diversity_biodiversity_-in_agricultural_areas_and_on_crop_and_quality.aspx15/07/2020 21:00:00
היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקליםהיערכות חקלאות ישראל לשינוי האקליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/haklaut_israel_Climate-change.aspx05/05/2020 21:00:00
תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחתזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sustainable_nutrition_and_food_security_in_agriculture_in_Israel.aspx06/02/2019 22:00:00
שינוי שיטת החישוב בהשקיית גינות נוישינוי שיטת החישוב בהשקיית גינות נויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Penman_Montis_2016.aspx02/04/2017 21:00:00
סקר להערכת כמויות ואיכויות של המיםסקר להערכת כמויות ואיכויות של המיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_evaluation_quantities_of_water.aspx04/01/2016 22:00:00
תוצרי לוואי חקלאיים כמשאב לאנרגיה - היתכנות ומדיניותתוצרי לוואי חקלאיים כמשאב לאנרגיה - היתכנות ומדיניותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/agricultural_byproducts_2016.aspx02/01/2016 22:00:00
השפעת ממשק ידידותי על מגוון המינים (מגוון ביולוגי) בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותוהשפעת ממשק ידידותי על מגוון המינים (מגוון ביולוגי) בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimshak_yediduti_al_migvan_haminim.aspx17/02/2015 22:00:00
פורום חקלאות וסביבה ה- 1 בנושא היערכות לשינויי האקלים בחקלאותפורום חקלאות וסביבה ה- 1 בנושא היערכות לשינויי האקלים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Agriculture_and_Environment_Forum_Climate_Change.aspx14/09/2014 21:00:00
בחינת תגובת הבננה למלח ולבורון בהשקיה בקולחיםבחינת תגובת הבננה למלח ולבורון בהשקיה בקולחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/aspaat_melach_boron_bananot_2002_2009.aspx27/07/2013 21:00:00
עגבניות לתעשייה, ינואר 2004עגבניות לתעשייה, ינואר 2004https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/agvaniot_taasiya_2004.aspx21/07/2013 21:00:00