אלפון המשרד

אבירם ג'ונסון
מרכז מקצועי ראשי (חקלאות תומכת סביבה)
אגרואקולוגיה; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485321