אלפון המשרד

אבירם ג'ונסון
מרכז מקצועי ראשי (חקלאות תומכת סביבה)
אגרואקולוגיה; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485321

 

 

עקרונות גידור המטעעקרונות גידור המטעhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/principles_of_plantation_growth.aspx11/10/2020 21:00:00
מדדים לחקלאות תומכת מגוון ביולוגימדדים לחקלאות תומכת מגוון ביולוגיhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/indices_agriculture_support_biodiversity.aspx08/01/2020 22:00:00