אלפון המשרד

דמתי שאלתיאל
ממונה (ביקורת חומר ריבוי נוי לייצוא)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681589
03-9681571