אלפון המשרד

שפרוט אטל
ממונה רישוי ופיקוח על תכשירי הדברה
אגף כימיה (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681542
03-9681582