אלפון המשרד

מדלג גמאל
בית דגן
מנהל תחום (תכנון כלכלי במגזר המיעוטים)
גורמי ייצור
039485494
039485873