אלפון המשרד

זילברמן מאיר
מנהל אגף א אקולוגיה
אגף אקולוגיה (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681576
03-9681507