אלפון המשרד

עזרא נדב
מפקח מבקר - מערך ניטור נגעים
הגנת הצומח - אגף אקולוגיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
050-6241583 ,03-9681502
03-9681507