אלפון המשרד

אגוזי רועי
בית דגן
חוקר
התחנה לחקר הסחף; שימור קרקע וניקוז
03-9559949