אלפון המשרד

קטנר ריקי
מרכזת בכירה, מאגרי מידע לחומרי הדברה
הגנת הצומח - אגף כימיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681404
03-9681507