אלפון המשרד

קטנר ריקי
מרכזת בכירה, מאגרי מידע לחומרי הדברה
אגף כימיה (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681404
03-9681507