אלפון המשרד

זמורסקי רונית
מרכזת (מערך ניטור ארצי)
אגף אקולוגיה (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מערך ניטור מזיקי הסגר
03-9681546
03-9681582