אלפון המשרד

יואב מוטרו
מרכז בכיר (חולייתנים וחלזונות)
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
050-6241716 ,03-9681528
03-9681582