​​​​​​​​​​​​

מספרשםתאריך פרסום
626829התקשרות עם יפעת תקשורת לקבלת שירותי מידע תקשורתי.17-12-2018
626832התקשרות עם ניר דוד לצורך הסדרת עלויות שירותי מעבדת אגף הדייג המצויה בחצרי הקיבוץ.17-12-2018
626833קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת השפעת שיטות טיפול שונות בזבל המרבץ המיועד לפיזור בשדה על מדדי איכות הזבל וביצועי פרות החלב-ייבוש זבל המדרכים במאצרות בעזרת מאווררים-בחינת יעילותה של סודה לשתייה בצריכה חופשית במניעת חמצת כרס תת-אקוטית (SARA)-ניתוח מחזור חיים (LCA) של הפקת חלב בקר בישראל כבסיס לצמצום השלכות סביבתיות מקומיות וגלובליות -מחקר ופיתוח פתרון הולם ושלם נגד יונים ברפתות ומרכזי מזון-ניטור העברת מחלות ארבוויראליות לעדרי בקר לבשר -טכנולוגיה מדייקת לניהול עדר ב17-12-2018
626834קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בנית גריפר על זרוע לאסיף אבטחים17-12-2018
626835קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-אפיליקציה בסמארטפון של לוח השקיה לפי מקדמי השקיה והתאדות מחושבת הוספת גידולים נוספים ותחזוקה. פיתוח אפליקציה של הדשייה (שילוב הדישון בהשקיה בטפטוך ) לסמארטפון לייעול השקיה והדישון לחקלא17-12-2018
626836קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-הפחתתנזקי מחלת הדורות בגידול תפוח אדמה באמצעים של ביו פומיגציה17-12-2018
626837קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-השפעת מעקבי ניטריפיקציה של יבול והתפלגות גודל הפרי באבוקדו17-12-2018
626838קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-השפעת הארת לילה בנורות לד בפלוקס17-12-2018
626839קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-התמודדות עם תופעת הניוון ברוסקוס17-12-2018
626841קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-השפעת תוספת סידן על איכותהענפים בגידול נוריות17-12-2018
626842קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-שימוש בממתקים להפחתת ומנחעה של רעלת הריון בצאן17-12-2018
626843קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-איתור חלקות קרם יין עם סבילות גבוהה למחלות קיפול העגלים בתנאי סף בדיקת איכות תירוש ויין סוכר17-12-2018
626844קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-איתור זני קאלה צבעונית מתיפוח של קפטיין המתואמים לגידול בישראל17-12-2018
626846קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-חיזוק קליפת הפרי שיפור המוצקותוהעלאת היבוליפ בזן אורי באמצעות מעקובת ריסוסים עם NAA וג'ברלין בקיץ17-12-2018
626847קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-הדברת עש החרוב בפרדסים וצימצום נזקי העש לפירות הדר באמצעים ידידתויים לסביבה בחינת טכנולוגיה חדשב במערכת השקעעה למניעת סתימות בהשקייה בקולחים השםעת הכנה באבוקדו על תכולת המינרים בעלים.17-12-2018
626848קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-הקטנת שאריות חומרי הדברה בעגבניות מאכל באמצעות העדפת אמצעים חלופיים לשימוש בחומרי הדברה גידולי גיאופיטים לפרחי קטיף להפרחה חורפית באזור עמק המעיינות17-12-2018
626849קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-אינטרודוקציה של איבריס ודידיסקוס כפרחי קטיף חדשים בערבה17-12-2018
626851קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת הבטיחות לצמח של טיפולים למניעת נזקי פוזריום סולני ופיתיום לקידום פרוטוקול להתמודדות בתופעת הנבילה בעגבניות17-12-2018
626852קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-ניטור ביומאסה ותכולות צומח המרעה בצפון הארץ והשפעתו על פוריות הבקר17-12-2018
626853קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-העלאת היבול בזן סיגל בעזרת חיגורים-פיתוח מטע ממוכן באפרסק/נקטרינה התאמת צורות עיצוב לכלים לדילול וגיזום ממוכנים-פיתוח כנת אגס ישראלית-מניעת מכות חום והתפתחות הפטריה השחורה בעצי סטאר רובי בעזרת רשתות צל-סגירת הטבור בזני טבוריים שונים בעזרת טיפול בחומרי צמיחה17-12-2018
626855קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-דרכים אלטרנטיביות להתמודדות עם מחלת הפיתיום במלפפונים בבית צמיחה-פיתוח מערכת לריסוס גרברה בחממות-פיתוח מערך למילוי נספקים לתות שדה-פיתוח מערכת לקיפול ופריסת חוטי הדלייה בבגידול מלפפונים-איתור חלקות כרם יין עם סבילות גבוהה למחלת קיפול העלים (בתנאי הסף- בדיקת וירוסים בגפן17-12-2018
626856קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-אקלום גיאופיטים חדשים בגן הנוי17-12-2018
626857קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-סקירת מרכיבים תזונתיים מועילים בתוצרת צמחית: בירקות בפירות ובגד"17-12-2018
626858קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-השפעת גיל הפקעות ומשך האחסון שלהן על גידול קאלה צבעונית-גידול זני אדמונית מותאמים לאזורים חמים באזור המרכז17-12-2018
626861קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-מבחן זני נוריות17-12-2018
626862קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת טיפולי קירור מופחתים לשני זני אדמונית חדשים17-12-2018
626863קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-שיפור הקציר של אכילאה ריחנית17-12-2018
626864קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-הדברת עש התמר הקטן על ידי לכידה המונית במלכודות פרומון שלב שלישי 2018-בחינת השקיה ודישון של אבטיח מורכב בערבה17-12-2018
626866קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-מתקן למריטת פרחים מענפי צמח הקנאביס17-12-2018
626867קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת סוגי מצע בגידול גרברה רב שנתית17-12-2018
626905התקשרות עם חברת א.ע ביואקולוגיה לשם קבלת שירות פינוי וכילוי מן המכון והשלכות.17-12-2018
626830הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: בחינת השפעת טיפול באוקסין סינטטי על מדדי נשירה במנגו . תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 17-12-2018
625972קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת טיפולי טרם קטיף ולאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח של דלעת טריפולטאיות16-12-2018
625977קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-סקירת מצב הגינון הקהילתי בישראל16-12-2018
626800התקשרות עם חברת גצלר במכרז 6/2013 לעניין ביצוע עבודות חשמל בכל יחידות המשרד.16-12-2018
625962קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-אפיליקציה בסמארטפון של לוח השקיה לפי מקדמי השקיה והתאדות מחושבת הוספת גידולים נוספים ותחזוקה. פיתוח אפליקציה של הדשייה (שילוב הדישון בהשקיה בטפטוך ) לסמארטפון לייעול השקיה והדישון לחקלא13-12-2018
626710התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא שח המכס.13-12-2018
626711התשקרות עם חברת מל"מ תפעול ותחזרקה ממשק העברתי נתוני יבוא של המכס ממערכת שער עולמי למשרד החקלאות.13-12-2018
626712התקשרות עם חברת מל"מ שירותי ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא של המכס לשנת 2019 עבור יחידת סחר חוץ מספר פרויקט A1000264 13-12-2018
626713התקשרות עם חברת אבוט אינפרומטיק טכנולוגיות בע"מ תחזוקהת תוכנה לניהול מעבדות סטארלימס במעבדות השו:ט13-12-2018
626715התקשרות עם חברת מיקרוסופט ישראל רכישת שירותי תמיכה במוצרי החברה ברמת פרימייר13-12-2018
626716התקשרות עם חברת רניום-רכישת שני מכשיר בניקולר מדגם leica M205,ומיקרוסקופ אור.13-12-2018
626753הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח שיטה חדשה לריבוי וגטטיבי של כנות אבוקדו לשם ייעול והוזלה של ייצור שתילים. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2019 ועד 31.12.2019 13-12-2018
626590מיזם משותף בין משרד החקלאות-שירותיום הוויטרינריים לבין ביה"ח האונברסיטאי לטיטול בכלבים וחתולים אסופיים12-12-2018
626591התקשרות עם קק"ל לצור הקמת תשתיות זמניות בשטחי מרעה שעברו גריעות עבור הכשרת קרקע חקלאית בגולן12-12-2018
626592התקשרות עם מטב מיזם חברים לעת זקנה סיוע לאזרחים וותיקים לגידול חיות מחמד בביתם למניעת תופעות נטישה או הזנחה12-12-2018
626608התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות במהלך חודש דצמבר במלון ישרוטל גנים עין בוקק ים המלח.12-12-2018
626596שירותי דיגום נגיעות עשבים בשדות חקלאיים12-12-2018
626615הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית מפטור 1642 בנושא הקמת פורטל תוכן עבור המרכז הארצי למורים למדעי החקלאות במכון וולקני12-12-2018
626617שדרוג מיקרוסקופ קונפוקאלי12-12-2018
626619אספקת טיטרטור עבור המכון לקרקע ומים במינהל המחקר החקלאי12-12-2018
626625הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית מפטור 1458 בנושא ביצוע בחינת זנים של מינהל המחקר החקלאי12-12-2018
626541התקשרות עם מועצת הצמחים לצורך הוצאה לפועל קד"מ לעידוד צריכה של פירות וירקות.11-12-2018
626552אספקת תרכיביחיסון אורלי נגד מחלת הכלבת מחברת בית ארז.11-12-2018
626554התקשרות עם מועצת הצמחים לשם הוצאה תמיכה במגדלי זיתים לשמן .11-12-2018
626574התקשרות עם המועצה אזורית הגולן לצורך חקלאות חכמה.11-12-2018
626586התקשרות עם דואר ישראל לקבלת שירותי דואר ברמצעות מכונות ביול שברשות המשרד.11-12-2018
626587התקשרות עם ארגון UPOV תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים11-12-2018
626415הארכת התקשרות עם חברת פרופ' בני רקח יועץ מומחה להקמת מאגר נגעים10-12-2018
626416התקשרות עם חברת גרוסקה לקבלת שירותי מיתוג בעבור הרשות לתכנון10-12-2018
626420התקשרות עם עמותת תפוח ביצוע תכנית טרנספורמציה דיגיטאלית-חורב קהילת דיגיטאלית.10-12-2018
626421התקשרות עם בטרם המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים.10-12-2018
626423התקשרות עם חברת מעבדות חי לרכישת ערכות בקרה לזהוי נוכחות חיידקי ECOLI STEC בתוצרת חקלאית מן החיי10-12-2018
626427התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ רכישת ממחה אוטמוטי שקט המיוחד בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים10-12-2018
626428התקשרות עם רניום עבור רכישת תאים לבדיקת רמת נוגדנים נגד כלבת מסוג LAB TEK CHAMBER SLIDE המעבדה לכלבת.10-12-2018
626446התקשרות עם אילקס מדיקל רכישת וריאגנטנים עבור המעבדה למיקרוביולוגיה של מזון10-12-2018
626447התשקרות עם חברת נאוטק ביו עבור רכישת כיסויים לשני רובוטים מתוצרת TECAN המצויים בשימוש מעבדות המעבדה לסרולוגיה10-12-2018
626448התקשרות עם רניום רכישת שירות שנתי עבור מכשרים LIFE TECHNOGY LAICA BEKMAN BRANSTEAD THERMO FISHER10-12-2018
622428התקשרות עם מועצת הצמחים לביצוע תכנית הדברה בשיטה קונבנציונאלית לזבוב הים התיכון לשנת 2019 עבור השירותים להגנת הצומח09-12-2018
626290התקשרות עם חברת פ.ג.פ חקלאות ימית בע"מ שירות של הספקת מי ים לשלב א' של פארק חקלאות ימית בתקופת הביניים.06-12-2018
626293התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ למתן שירותי תיקון ושדרוג עבור מכשירים אנליטים מתוצרת חברצ AGILENT הצמויים במעבדת הגה"צ06-12-2018
626296התקשרות עמ חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד עבור השירויתפ להגנת הצומח.06-12-2018
626299התקשרות עם חברת תב"י TBY תוכנה לפירוח ומעקב אחר מעוני תערובת רכישת שירותי תחזוקה שנתי.06-12-2018
626303התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת שירות לתחזוקה שנתי למכשיר LC MC MC מתוצרת applied bio systems06-12-2018
626304התקשרות עם חברת הורייזון ביוטק בע"מ עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA06-12-2018
626305התקשרות עם חברת אילקס ביוטק רכישת ריאגגנטים להפקת חומצת גרעין מתוצרת QIAGEN06-12-2018
626306התקשרות עם חברת אילקס ביוטק רכישת ערכות להפקת מקטעי RNA של נגיפים06-12-2018
626309התקשרות עם חברת רניום רכישת ערכות לזיהוי מקטעי RNA06-12-2018
625963קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-הפחתתנזקי מחלת הדורות בגידול תפוח אדמה באמצעים של ביו פומיגציה05-12-2018
625965קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-השפעת מעקבי ניטריפיקציה של יבול והתפלגות גודל הפרי באבוקדו05-12-2018
625968קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-השפעת הארת לילה בנורות לד בפלוקס05-12-2018
625970קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-התמודדות עם תופעת הניוון ברוסקוס05-12-2018
625979קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-איתור חלקות קרם יין עם סבילות גבוהה למחלות קיפול העגלים בתנאי סף בדיקת איכות תירוש ויין סוכר05-12-2018
625980קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-איתור זני קאלה צבעונית מתיפוח של קפטיין המתואמים לגידול בישראל05-12-2018
625981קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-חיזוק קליפת הפרי שיפור המוצקותוהעלאת היבוליפ בזן אורי באמצעות מעקובת ריסוסים עם NAA וג'ברלין בקיץ05-12-2018
625983קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-הדברת עש החרוב בפרדסים וצימצום נזקי העש לפירות הדר באמצעים ידידתויים לסביבה בחינת טכנולוגיה חדשב במערכת השקעעה למניעת סתימות בהשקייה בקולחים השםעת הכנה באבוקדו על תכולת המינרים בעלים.05-12-2018
625984קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-הקטנת שאריות חומרי הדברה בעגבניות מאכל באמצעות העדפת אמצעים חלופיים לשימוש בחומרי הדברה גידולי גיאופיטים לפרחי קטיף להפרחה חורפית באזור עמק המעיינות05-12-2018
625990קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-אינטרודוקציה של איבריס ודידיסקוס כפרחי קטיף חדשים בערבה05-12-2018
625992קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת הבטיחות לצמח של טיפולים למניעת נזקי פוזריום סולני ופיתיום לקידום פרוטוקול להתמודדות בתופעת הנבילה בעגבניות05-12-2018
625995קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-ניטור ביומאסה ותכולות צומח המרעה בצפון הארץ והשפעתו על פוריות הבקר05-12-2018
625997קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-העלאת היבול בזן סיגל בעזרת חיגורים-פיתוח מטע ממוכן באפרסק/נקטרינה התאמת צורות עיצוב לכלים לדילול וגיזום ממוכנים-פיתוח כנת אגס ישראלית-מניעת מכות חום והתפתחות הפטריה השחורה בעצי סטאר רובי בעזרת רשתות צל-סגירת הטבור בזני טבוריים שונים בעזרת טיפול בחומרי צמיחה05-12-2018
625999קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-דרכים אלטרנטיביות להתמודדות עם מחלת הפיתיום במלפפונים בבית צמיחה-פיתוח מערכת לריסוס גרברה בחממות-פיתוח מערך למילוי נספקים לתות שדה-פיתוח מערכת לקיפול ופריסת חוטי הדלייה בבגידול מלפפונים-איתור חלקות כרם יין עם סבילות גבוהה למחלת קיפול העלים (בתנאי הסף- בדיקת וירוסים בגפן05-12-2018
626001קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-אקלום גיאופיטים חדשים בגן הנוי05-12-2018
626002קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-סקירת מרכיבים תזונתיים מועילים בתוצרת צמחית: בירקות בפירות ובגד"05-12-2018
626003קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת השפעת שיטות טיפול שונות בזבל המרבץ המיועד לפיזור בשדה על מדדי איכות הזבל וביצועי פרות החלב-ייבוש זבל המדרכים במאצרות בעזרת מאווררים-בחינת יעילותה של סודה לשתייה בצריכה חופשית במניעת חמצת כרס תת-אקוטית (SARA)-ניתוח מחזור חיים (LCA) של הפקת חלב בקר בישראל כבסיס לצמצום השלכות סביבתיות מקומיות וגלובליות -מחקר ופיתוח פתרון הולם ושלם נגד יונים ברפתות ומרכזי מזון-ניטור העברת מחלות ארבוויראליות לעדרי בקר לבשר -טכנולוגיה מדייקת לניהול עדר ב05-12-2018
626005קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-השפעת גיל הפקעות ומשך האחסון שלהן על גידול קאלה צבעונית-גידול זני אדמונית מותאמים לאזורים חמים באזור המרכז05-12-2018
626006קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-מבחן זני נוריות05-12-2018
626008קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת טיפולי קירור מופחתים לשני זני אדמונית חדשים05-12-2018
626009קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-שיפור הקציר של אכילאה ריחנית05-12-2018
626010קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-הדברת עש התמר הקטן על ידי לכידה המונית במלכודות פרומון שלב שלישי 2018-בחינת השקיה ודישון של אבטיח מורכב בערבה05-12-2018
626013קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-מתקן למריטת פרחים מענפי צמח הקנאביס05-12-2018
626014קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בחינת סוגי מצע בגידול גרברה רב שנתית05-12-2018
626065רכישת שירותי חניה עבור עובדי מפקחי הגה"צ ועובדי השו"ט בנצל התעופה בן גוריון05-12-2018
625808אספקת ריהוט מעבדתי ומנדף עבור המעבדה לבקריולוגיה והמעבדה למחלות דגים בהיר דוד שו"ט ואגף הדייג05-12-2018
625958התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ לצור רכישת suscepibilit של מחברת OXOID עבור ביצוע מבחני רגישות של חיידקים לתכשירים אנטיביוטיים05-12-2018
625959התקשות עם חברת רניום רכישת קיטים מסוג real time pcr לזיהוי נגיפי שפעת העופות וניוקאסל05-12-2018
625960התקשרות עם IRTA מכון צחקר של ממשלת קטלוניה לצורך הוצאה לפועל של קורס למפקחים של חזירות בישראל.05-12-2018
625961קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-בנית גריפר על זרוע לאסיף אבטחים05-12-2018
625975קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-השפעת תוספת סידן על איכותהענפים בגידול נוריות05-12-2018
625976קול קורא לקבלת שירותי חווה במחקרי שה"מ-שימוש בממתקים להפחתת ומנחעה של רעלת הריון בצאן05-12-2018
625987הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חיישן ביולוגי לזיהוי מהיר של פתוגנים פטרייתים בגפן ועגבניה תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2019 05-12-2018
625998הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מחלות וירוסים בענבי יין באר: פיתוח ממשק לסלקציה של חומר ריבוי לענבי יין מקומיים עם ביצועים טובים וסבילות למחלות וירוסים תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2019 05-12-2018
626011הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: עצי ערבה כמקור חדש למרעה באזורים צחיחים למחצה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 30.11.2019 05-12-2018
626021הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שימוש בטיפוס שקד בעל עמידות טבעית לצרעת השקד להבנת מנגנון העמידות ולהשבחה של זני שקד עמידים לצרעת. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2019 05-12-2018
626031הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ודרכי התמודדות עם וירוס חדש בפלפל המועבר על ידי כנימת עש הטבק תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2019 ועד 31.12.2019 05-12-2018
626039הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף05-12-2018
626046הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: בניית "בנק מטרות" להדברת פטריות הגורמות לריקבון של פירות באחסון בקור. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2019 ועד 31.12.2018 05-12-2018
621403הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השפעת איכויות מים שונות, תכיפות ההשקיה ותעלות אוורור על אובדן חנקן לסביבה והצטברות ניטריט בבית השורשים בקרקע כבדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2017 ועד 30.9.2018 05-12-2018
625868רכש שירותי תגבור מחלקות ווטינריות ברשיות המקומיות במועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת.04-12-2018
625891בקשת שינוי תנאי ההתקשרות עם חב' קלסיד במחקר לפיתוח שום טורקי04-12-2018
625900הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: קומפוסטציה של פגרי עופות בשרוולים סגורים בתוך הלול "פתרון מגירה" לאירועי תמותה המונית בלולים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 04-12-2018
625903הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שימוש במערכת ראיה ממוחשבת (machine vision) לשיפור ממשק הגידול וההזנה בלולי מטילות קהילתיים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 04-12-2018
625807הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים מודיעה על כוונתה להתקשר "בניין הספורט" כספק יחיד, בהתאם להוראות תקנה 3 (29) לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג -1993, לצורך רכישת מנוי חניה שנתי.03-12-2018
625811הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים מודיעה על כוונתה להתקשר עם חניוני אשמורת בקרית הממשלה בבאר שבע כספק יחיד, בהתאם להוראות תקנה 3 (29) לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג -1993, לצורך רכישת מנוי חניה שנתי.03-12-2018
625813הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים מודיעה על כוונתה להתקשר עם "עיריית באר שבע " כספק יחיד, בהתאם להוראות תקנה 3 (29) לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג -1993, לצורך רכישת מנוי חניה שנתי ברחבי העיר ( כחול לבן). 03-12-2018
625810התקשרות עם חברת על רד הנדסית מעליות בע"מ תחזוקה מעליות.03-12-2018
625759הארכת התקשרות ללא עלות עם עמותת dog tales rescue& sanctuaey לשם קבלת שירות של ייצוא כלבים לקנדה03-12-2018
625787התקשרות עם חברת נגב מוצרי ביולןגי עבור רכישת ערכות הפקת RNA מדגימות POST MORTEM בתהליכי ריקבון מתקדמים.03-12-2018
625788התקשרות עם חברת אביק מעבדות ביולגויות לסיפוק ביצי SPF מודגרות ובגילאים המתאימים.03-12-2018
625793הארכת הסכם ללא עלות כספית עם האוניברטיה העיברית עבור תוכנית אפיון והערכה של בעיית הכלבים המשוטטים03-12-2018
625806התקשרות עם חברת פיור סוכניות -רכישת 10 אלף מנות תרכיב כנגד מחלת הגחלת-גמרת (אנתרקס)03-12-2018
625760התקשרות עם משתלת BROKAW אישור שינוי בתנאי התקשרות וטריטוריות בנושא: בחינה ומסחור כנות אבוקדו03-12-2018
625761הארכת התקשרות עם חב' SYNGENTA להמשך מחקר בנושא פיתוח עגבניות03-12-2018
625762שירות ותחזוקה של מתקני מכון החליבה ברפת חוות המרכז לשנת 201903-12-2018
625765מכשיר ליזימיטר תת לחץ עם אגירת נתונים רציפה03-12-2018
625767התקשרות עם הארגון הבינלאומי לבדיקת זרעים ISTA בגין דמי מבדק ודמי חברות03-12-2018
625769רכישת מיקרוסקופ דיגטלי ממונע03-12-2018
625770צריכת מים שפירים לשנת 2019 למרכז מחקר צפון נווה יער03-12-2018
625771שימוש במי קולחין לשנת 2019 למרכז מחקר צפון נוה יער03-12-2018
625773המשך שירות חיבור המינהל אל ספק האינטרנט מרכז החישובים האקדמי מחב"א03-12-2018
625774הפעלת חוות מתתיהו ע"י מועצה אזורית גליל עליון03-12-2018
625775התקשרות עם בוטנאים מומחים עבור בנק הגנים של צמחי א"י03-12-2018
625776קבלת שירותים מהיחידה לשירותים הביולוגיים במכון ויצמן לשנת 201903-12-2018
625779הארכת התקשרות לרכישת מכונת שלהוב ללא תוספת כספית03-12-2018
625780התקשרות עם קנט לביטוחים עבור מינהל המחקר החקלאי על שלוחותיו לעונות 2018/2019 א. ביטוח פלחה כנגד נזקי טבע לזריעת גידולי שדה ולמטעים ב. ביטוח פלחה כנגד נזקי טבע לזריעת שחת ג. ביטוח פינוי וכילוי בקש לבשר במפטמות 03-12-2018
624231אספקת ספרות מקצועית אלקטרונית מחו"ל באמצעות מחב"א/מלמ"ד לשנת 201902-12-2018
625696אספקת זרוע רובוטית מסוג COBOT עבור המכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי02-12-2018
625699הפעלת חוות כרי דשא באמצעות האחים דבוש ממושב דלתון - העמד עדר בקר לביצוע מחקרים בחווה02-12-2018
625723ביצוע עבודות אחזקת רשת חשמל מתח גבוה במינהל המחקר החקלאי ובמשרד החקלאות02-12-2018
625725רכישת תא ייבוש (יציבות) עבור המכון לקרקע ומים במינהל02-12-2018
625624התקשרות עם חברת אלדן לרכישת מכשיר כמוטטגורפיה גזית עם שני גלאעם FIDו MS29-11-2018
625628התקשרות עם רשות התעופה לרכש מזון בעבור עובדי הגה"צ והשו"ט במזנון עובדי רשות שדות התעופה.29-11-2018
625572מימוש אופציה רביעית ואחרונה מפטור 864 בנושא תשלום חשמל לאוניברסיטה העברית הפקולטה לחקלאות ברחובות עבור המכון לבע"ח של מינהל המחקר החקלאי29-11-2018
625574התקשרות לביצוע פרויקטים עבור בנק הגנים לשנת 2018/201929-11-2018
625578רכישת מרסקת גזם למטעים מדגם PICK UP29-11-2018
625635חידוש חוזה שרות אחזקה שנתי עבור מודולים שונים של תוכנה MATLAB (לתוכנות MATHORS) ורכישת מודולים חדשים לשנת 2019.29-11-2018
625460התקשרות עם עמותת תפוח לביצוע מיזם משותף-סל'ה לתעסוקה בתחום טכנולגיות בקהילה הבדואית בנגב28-11-2018
625461התקשרות עם עמותת כוכבי המדבר לביצוע מיזם משותף בעניין חינו קהילה ובוגרים בחברה הבדואית בנגב28-11-2018
625462התקשרות עם חברת ביוארד ישראל בע"מ לצורך רכש ערכות לבדיקת חלבוני ספגת המוח בבקר ומחלת סקרייפי בבקר28-11-2018
625463התקשרות עם חברד אלדן לבחצוע מגוון של מבחהים התואמים לפעילות המעבדה להיגיינה מזון ולמעבדת השאריות28-11-2018
625464התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת חומרי מעבדה מתכלים הקשורים בהליכי אבחון ומחקר בחטיבת לווירולוגיה28-11-2018
625466התקשרות עם חברת תמר ציוד מעבדות לרכישת חומרי מעבד מתכלים הקשורים בהפקה,שיבוט וזיהוי מקטעי חומצת גרעין והכל לצורך אבחון ומחקר מחלות בבעלי חיים28-11-2018
625467התקשרות עם חברת רניום בע"מ לצורך רכש מחלת כחןל הלשון28-11-2018
625497מימוש אופציה ראשונה מפטור 1643 בנושא מתן שירותים טכניים במטאורולוגיה חקלאית, פיסיולוגיה סביבתית ופיסיקה וכימיה של הקרקע.28-11-2018
625500רכישת כימיקלים וחומרים מתכלים למכשיר אוטואנלייזר GALLERY PLUS מתוצרת THERMO28-11-2018
625503מימוש אופציה (ראשונה ואחרונה) לפטור 1667 בנושא שירותי מחשב עבור המכון לבע"ח ברחובות באמצעות הפקלוטה לחקלאות לשנת 201928-11-2018
625377פרויקט ואדי עתיר-התקשרות המשך ללא עלות כספית .27-11-2018
625379התקשרות עם הקבלן אגרביה עדנאן זוכה מאגר המאוחד לביצוע עבודות תחזוקה ארצית.27-11-2018
625380התקשרות עם הקבחל ק"ץ קבלני הצפון זוכה מאגר המאוחד לביצוע עבודות של הרחבת המסעדה בבהיין המיסטריון27-11-2018
625381מיזם משותף כוכבי המדבר בקשה הארכה ללא עלות27-11-2018
625332התקשרות עם ניר דוד לצורך הסדרת עלויות שירותי מעבדת אגף הדייג המצויה בחצרי הקיבוץ.26-11-2018
625341התקשרות עם יפעת תקשורת לקבלת שירותי מידע תקשורתי.26-11-2018
625280הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מחקרים שונים מצ"ב בנספח תקופת ההתקשרות: מיום 20.12.2018 ועד ליום 30.1.2012 26-11-2018
625302התקשרות עם אוניברסיטת קליפורניה עבור ניקוי והחזקת זני גפן של המנהל לצורך מסחורם26-11-2018
625181התקשרות עם כתב עת Veterinary medicine &science לצורך פרסום מאמר מדעי-ד"ר עדי בכר25-11-2018
625183קבלת שירות תחזוקה שנתית למערכת Maldi-TOF מדגם autoflex באמצעות הנציג הישראלי יאיר טכנולגיות בע"מ25-11-2018
625245הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר הגורמים להתייבשות עלים מוקדמת בבצל קיצי. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 25-11-2018
625023התקשרות עם עו"ד איתי אהרונסון לקבלת ייעוץ משפטיים לועדה מיוחדת והכנת הסכמי העתקה.22-11-2018
625033התקשרות ללא עלות עם אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ מתן שיות של הכנהת מסמך סביבתי לתכנית מפורטת של אתר חקלאות ימית לחינוך והדרכה במכמורת.22-11-2018
625035התקשרות עם דני עמיר תכנון סביבתי לצורך ייעוץ סביבתי ותכנון דג הטונה.22-11-2018
625061התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא שח המכס.22-11-2018
625067התשקרות עם חברת מל"מ תפעול ותחזרקה ממשק העברתי נתוני יבוא של המכס ממערכת שער עולמי למשרד החקלאות.22-11-2018
625068התקשרות עם חברת מל"מ שירותי ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא של המכס לשנת 2019 עבור יחידת סחר חוץ מספר פרויקט A1000264 22-11-2018
625071התקשרות עם חברת אבוט אינפרומטיק טכנולוגיות בע"מ תחזוקהת תוכנה לניהול מעבדות סטארלימס במעבדות השו:ט22-11-2018
625073התקשרות עם חברת מיקרוסופט ישראל רכישת שירותי תמיכה במוצרי החברה ברמת פרימייר22-11-2018
625075התקשרות עם חברת רניום-רכישת שני מכשיר בניקולר מדגם leica M205,ומיקרוסקופ אור.22-11-2018
625082התקשרות עם תאגיד סטטוטרי התקשרות עם הרשות הלאומית לנסמכת מעבדות העבור הגנת הצומח.22-11-2018
623442התקשרות עם ג'וינט ישראל לצורך הוצאה לפועל של פרויקט "קידום מצוינות במדעים" - התקשרות לשנה אחת 2019 בהיקף של 4 מלש"ח (3 מלש"ח תקציב משרד החקלאות - 75% מעלות הפרויקט, ו - 1 מלש"ח תקציב הג'וינט - 25% מעלות הפרויקט).22-11-2018
624986התקשרות עם כחליל טבע ואיכות סביבה לצורך הקמת מתחם סדנאות בפעילות חנוקה תשע"ט של המשרד21-11-2018
624882התקשרות המשך ראשונה להעסקת יועץ הנדסי21-11-2018
624938התקשרות המשך ראשונה ממכרז 34/2014 לאספקת שרותי מידענות וספרנות עבור מינהל המחקר החקלאי21-11-2018
624580התקשרות עם ל.י טושינסקי בע"מ לקבלת שירותי ייעוץ עבור ליווי מנהלת הרשות לתכנון הרחבת התקשרות ב 50 אלש"ח נוספים18-11-2018
624582התקשרות עם חברת אשחר לקבלת שירותי ייעוץ בתחום הגרעינים המשימתיים .18-11-2018
624583התקשרות עם חברת משרד רו"ח גזית בן גל לקבלת שירותי ביקורת חשבונאית עבור הממונה על ביצוע הוראות ההתיישבות החקלאית במשרד.18-11-2018
624587התקשרות עם מועצה מקומית קצירין פטרק תיירות חקלאית18-11-2018
624588התקשרות עם הפועל הליגה למקומות עבודה תל אביב לצורך רישום עובדי המשרד לקבוצת רוכבי אופניים.18-11-2018
624592התקשרות עם תיאתרון הכרכרה במסגרת פעילות לציון הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים .18-11-2018
624594התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות במהלך חודש דצמבר במלון ישרוטל גנים עין בוקק ים המלח.18-11-2018
624494התקשרות עם לירון ברייר דנציגר לשירות הרצאה +תערוכת תמונות מלוות בשם חוסר עניין לציבור במסגרת פעילות לציון היום הבינלאומי למאבק ברלימות נגד נשים .15-11-2018
624538התקשרות עם IRTA מכון צחקר של ממשלת קטלוניה לצורך הוצאה לפועל של קורס למפקחים של חזירות בישראל.15-11-2018
624539התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ לצור רכישת suscepibilit של מחברת OXOID עבור ביצוע מבחני רגישות של חיידקים לתכשירים אנטיביוטיים15-11-2018
624541התקשות עם חברת רניום רכישת קיטים מסוג real time pcr לזיהוי נגיפי שפעת העופות וניוקאסל15-11-2018
624524התקשרות עם חברת LOS Campesinos בנושא בחינה ומסחור זני תותים (תמיר, רוקי, הדר, שני קו 229) בפנאמה15-11-2018
624227אספקת מצלמה מקוררת לבינוקולר פלואורסצנטי עבור המכון לחקר בע"ח במינהל המחקר החקלאי13-11-2018
624234אספקת מכשיר תא לגידול צמחים (אינקובטור) עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי13-11-2018
624267הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אתר מחקר אקולוגי ארוך טווח (LTER) לחקר ממשק יער נטע אדם בישראל. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 13-11-2018
624165התקשרות ללא עלות עם חברת כרמל לצורך ביצוע סקר ימי לנחילי מדוזות12-11-2018
624119התקשרות עם בוטנאים מומחים עבור בנק הגנים של צמחי א"י12-11-2018
624153צריכת מים שפירים לשנת 2019 למרכז מחקר צפון נווה יער12-11-2018
624160המשך שירות חיבור המינהל אל ספק האינטרנט מרכז החישובים האקדמי מחב"א12-11-2018
624162שימוש במי קולחין לשנת 2019 למרכז מחקר צפון נוה יער12-11-2018
624169רכישת מיקרוסקופ דיגטלי ממונע12-11-2018
623973התקשרות עם חברת תמר ציוד מעבדות לרכישת חומרי מעבד מתכלים הקשורים בהפקה,שיבוט וזיהוי מקטעי חומצת גרעין והכל לצורך אבחון ומחקר מחלות בבעלי חיים08-11-2018
623974התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת חומרי מעבדה מתכלים הקשורים בהליכי אבחון ומחקר בחטיבת לווירולוגיה08-11-2018
623975התקשרות עם חברת רניום בע"מ לצורך רכש מחלת כחןל הלשון08-11-2018
623978התקשרות עם חברת תעשיות ביולגויות לצורך רכישת תרביות תאים למטרת מחקר ברוצלה08-11-2018
623980התקשרות עם חברד אלדן לבחצוע מגוון של מבחהים התואמים לפעילות המעבדה להיגיינה מזון ולמעבדת השאריות08-11-2018
623990התקשרות עם עמותת תפוח לביצוע מיזם משותף-סל'ה לתעסוקה בתחום טכנולגיות בקהילה הבדואית בנגב08-11-2018
623992התקשרות עם עמותת כוכבי המדבר לביצוע מיזם משותף בעניין חינו קהילה ובוגרים בחברה הבדואית בנגב08-11-2018
623993התקשרות עם מועצת החלב לעניין תמיכה בענף הבשר הטרי בישראל.08-11-2018
623996התקשרות עם חברת ביוארד ישראל בע"מ לצורך רכש ערכות לבדיקת חלבוני ספגת המוח בבקר ומחלת סקרייפי בבקר08-11-2018
622438התקשרות המשך מול חברת "עמיגור" לטובת הקמת שתי קרווילות נוספות לטובת מפונים מעוטי יכולת.08-11-2018
623901מימוש אופציה שלישית לפטור 938 בנושא התקשרות עם חברת סחלב להשתתפות בתכנית מתמחים מתנדבים מחו"ל08-11-2018
623905מערכת לאנליזה פנולוגית של שורשים08-11-2018
622436רכישת מכשיר סורק לייזר תלת ממדי ידני08-11-2018
623886שירות ותחזוקה של מתקני מכון החליבה ברפת חוות המרכז לשנת 201907-11-2018
623888אספקת שתי יחידות זהות של מקפיא 80- עבור המכון למדעי הצמח07-11-2018
623890אספקת אוטוקלאב עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי07-11-2018
623741התקשרות עם חברת ביו ראד לצורך מתן שירות ובדיקה למכשיר PCR NXUD CFX9606-11-2018
618406במקום פנייה 613946 שתבוטל - לאור שינוי תקנה. בקשה לאישור התקשרות עם חברות GENESIS INNOVATION GROUP S.L ו AMC FRESH INVESTMENT HOLDING, S.L. ביטול רישיון משנה של AMC שהיה תחת הסכם המועצה אישור הרחבת שטחי גידול קיימים והסדרת גידול בלתי מורשה 06-11-2018
623666התקשרות עם "אורט ישראל" לצורך הוצאה לפועל של מיזם הזנה במגזר הבדואי.05-11-2018
623714קבלת שירות תחזוקה שנתית למערכת Maldi-TOF מדגם autoflex באמצעות הנציג הישראלי יאיר טכנולגיות בע"מ05-11-2018
623716התקשרות עם כתב עת Veterinary medicine &science לצורך פרסום מאמר מדעי-ד"ר עדי בכר05-11-2018
623582הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים מודיעה על כוונתה להתקשר עם חברת מרכז הבניה הישראלי בע"מ (ע.מ. 512545294) כספק יחיד, בהתאם להוראות תקנה 3 (29) לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג -1993, לצורך רישום מנכ"ל הרשות לכנס עיר הנדל"ן השנתית באילת.04-11-2018
621542התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 2019 .04-11-2018
623577התקשרות המשך עם משרד א.ב מתכננים לצורך תכנון תב"ע של הקריה החקלאית.04-11-2018
623578התקשרות המשך עם משרד משה בן צבי מהנדסים לצורך תכנון ופיקוח עליון -מע' אינסטלציה בבניין הפוסט מורטום בשו"ט.04-11-2018
623579התקשרות עם תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער במסגרת אירוע חנוכה.04-11-2018
623580הרחבת התקשרות עם חברת "ד.מ.ר יועצים" לקבלת שירותי ייעוץ בנושא ניהול ובקשה של תוכנית פיתוח הכפר לשנת 2019.04-11-2018
623581מימוש זכות ברירה לשנת 2019 עם חברת "תיק פרויקטים בע"מ ללא עלות כספי04-11-2018
623583מימוש אופציה לשנת 2019 עם חברת "אביב מהנסים"04-11-2018
623456התקשרות עם חברת ווטמרקט לרכישת ערכות לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 201901-11-2018
623457התקשרות עם חברת ארגון בי סי אנד סי בע"מ לרכישת שירות אחזקה שנתי לתוכנת ארגון ואדרונט תוכנות לניהול ספרייה ממוחשבת עבור יחידת שה"מ וחקר שווקים.01-11-2018
623458רכישת שירותי פיתוח תוכנה המאפשרת גישה מאובטחת מרחוק למערכת אורקל הנמצאת בשימוש בשרתי המשרד התקשרות עם חברת aura player01-11-2018
623459התקשרות עם חברת מסייג'נט לצורך רכישת שירותי תמיכה ותחזוקה rightfax בשל"מ לשנת 201901-11-2018
623505התקשרות עם עו"ד איתי אהרונסון לקבלת ייעוץ משפטיים לועדה מיוחדת והכנת הסכמי העתקה.01-11-2018
623195בקשה לפטור ממכרז עם חברת לפיתוח ובניין בערבה לפיזור זבובים עקרים בערבה הישראלית במסגרת ערבה נקייה המבוצע מכוח תוכנית הדברה לשנת 2301924-10-2018
622952העסקת יועץ חיצוני בניתוח סטטיסטי גנומי של מחקרים24-10-2018
623037התקשרות עם G&I REFWRENCE STANBARDS זאת לצורך השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופאי לבחינת יעילות במעבדת הגה"צ.22-10-2018
623038הסבת התקשרות "מחברת "גמאטרוניק" לחברת "סולאראדג' טכנולגיות בע"מ"-הסכם שירות שנתי למכשרי אל פסק המצויים במעבדת היחידה להגה"צ והחלפת מצברים בשתי מערכות אל פסק מס"ד 472984 ו679221 -לשנים 2018-202022-10-2018
623039התקשרות עם חברת הורייזון ביוטיק-רכישת קיטים לאבחון מעבדתי.22-10-2018
622921רכישת מיקרוסקופ שדה אפל למעבדה ללפטוספירה מחברת אגנטק.18-10-2018
622873בחנה ומסחור זני תותים בפאנמה18-10-2018
622860התקשרות עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית השייך לחברה לחקר ימים ואגמים להשלמת תוכניות וקליטת פעולות החברה במינהל המחקר החקלאי לשנת 201918-10-2018
622863אספקת מכשיר מד מרקם למדידת מרקם פירות וירקות17-10-2018
622835אספקת שתי מערכות זהות של מדידת חילוף גזים ופלורסנציה בתנאי שדה CIRAS3 עבור מרכז מחקר דרום גילת ומרכז מחקר צפון נוה יער17-10-2018
622857אספקת ספרות מקצועית אלקטרונית מחו"ל באמצעות מלמ"ד לשנת 201917-10-2018
622810התקשרות עם "אורט ישראל" לצורך הוצאה לפועל של מיזם הזנה במגזר הבדואי.16-10-2018
622753התקשרות המשך (שנייה) למכרז מס' 11/2015 למתן שירותי גנרציה במינהל15-10-2018
622682התקשרות עם חברת ווטמרקט לרכישת ערכות לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 201914-10-2018
622684התקשרות עם חברת ארגון בי סי אנד סי בע"מ לרכישת שירות אחזקה שנתי לתוכנת ארגון ואדרונט תוכנות לניהול ספרייה ממוחשבת עבור יחידת שה"מ וחקר שווקים.14-10-2018
622686רכישת שירותי פיתוח תוכנה המאפשרת גישה מאובטחת מרחוק למערכת אורקל הנמצאת בשימוש בשרתי המשרד התקשרות עם חברת aura player14-10-2018
622687התקשרות עם חברת מסייג'נט לצורך רכישת שירותי תמיכה ותחזוקה rightfax בשל"מ לשנת 201914-10-2018
622491רכישת מערכת מדידה פוטונציוסטטית10-10-2018
622383וולידציה לתוצאות סריקת ספריית Two-hybrid system של ארבידופסיס בשמרים לזיהוי חלבוני ארבידופסיס העוברים אינטראקציה עם גן רצוי .09-10-2018
622385הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הימצאות עדרים והשפעת רעייתם על הביומסה ועל מבנה הנוף הצמחי ביערות קק"ל באזור המרכז תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 09-10-2018
622432התקשרות עם אדריכל ומלווה מקצועי לבניית מפטמת בועה מדייקת לרפת בנווה יער09-10-2018
622434מערכת לאנליזה פנולוגית של שורשים09-10-2018
622234בקשה לפטור ממכרז עם חברת לפיתוח ובניין בערבה לפיזור זבובים עקרים בערבה הישראלית במסגרת ערבה נקייה המבוצע מכוח תוכנית הדברה לשנת 2301904-10-2018
622174רכישת מיקרוסקופ פלואורסנטי ממונע03-10-2018
622108ייצור אספקה והתקנה של מערכות תאורה מותאמות לגודל מדפים בחדר גידול02-10-2018
622109שינוי ישות משפטית לביצוע חקירות שטח בגין הפרת זכויות מטפחים בבעלות02-10-2018
622111אספקת מכשיר מד שטח עלים נייד הכולל מסוע המתחבר אליו עבור המכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי02-10-2018
621967התקשרות עם G&I REFWRENCE STANBARDS זאת לצורך השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופאי לבחינת יעילות במעבדת הגה"צ.17-09-2018
621972 הסבת התקשרות "מחברת "גמאטרוניק" לחברת "סולאראדג' טכנולגיות בע"מ"-הסכם שירות שנתי למכשרי אל פסק המצויים במעבדת היחידה להגה"צ והחלפת מצברים בשתי מערכות אל פסק מס"ד 472984 ו679221 -לשנים 2018-202017-09-2018
621983התקשרות עם חברת הורייזון ביוטיק-רכישת קיטים לאבחון מעבדתי.17-09-2018
618817מכרז נטרים - יחידת השירותים להגנת הצומח 25/2013 התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3(4)(ב)(3)17-09-2018
621979שיפוץ מערכת שקילה ונקז בליזימטרים הגדולים במרכז מחקר גילת17-09-2018
621781רכישת מיקרוסקופ שדה אפל למעבדה ללפטוספירה מחברת אגנטק.13-09-2018
621728רכישת תאי גידול לצמחים מבוקרי CO2 טמפרטורה ותאורה המאפשרים יישום תנאי עקות סביבה ושינויים בהרכב ה CO2 באטמוספירה למחקר13-09-2018
621730המשך העסקת יועץ ליישום המלצות וועדת ההיגוי - וועדת קידום/ מפטור 164813-09-2018
621732מכירת תוצרת חקלאית תירס לתחמיץ ממרכז מחקר צפון נווה יער13-09-2018
621678התקשרות עם מכון ויצמן להנחיית מילגאים לשנת הלימודים תשע"ח תשע"ט 2018-2019 (פטור קודם 1807)12-09-2018
621681הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: רעייה כמנגנון של שחרור מתחרות במערכות מרעה תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2018 ועד ליום 30.9.2019 12-09-2018
621518אספקת מצלמה היפר ספקטראלית עבור המחלקה למשאבי טבע במכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי 05-09-2018
621520אספקת מכשיר מד מרקם למדידת מרקם פירות וירקות05-09-2018
621530רכישת מכשיר UHHPLC עבור מרכז מחקר גילת05-09-2018
620260הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משקי חי, באמצעות תהליכי ניטור רציף וקבלת החלטות תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2018 ועד ליום 30.9.201905-09-2018
621350התקשרות עם קנט-קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת -201903-09-2018
621352התקשרות עם התאחדות מגדלי הבקר לרכישת שירות לתכלול בדיקות דנא בעדרי בקר לבשר במרעה03-09-2018
621354התקשרות עם התאחדות מגדלי הבקר לרכישת שירות שדרוג תוכנת נעה לשימוש במגדלים במרעה03-09-2018
621355התקשרות עם חברת משה שטאובר יישומים טכנולוגיים ערכות בופרים וחומרים מתכלים למעבדות הגנת הצומח-אוגוסט-דצמבר 201903-09-2018
621356התקשרות עם בית חולים הווטירנרי לקבלת שירות של בדיקות לישמניאיזיס בכלבים03-09-2018
621357קבלת שירות תחזוקה למערכת SYSAID -חברת קונסיסט מערכות בע"מ לשנת 201903-09-2018
621358התקשרות עם חברת WECO המספקת פתרון רישוי להגשת מסמכים-לשנת 201903-09-2018
621359התקשרות עם מכון התקנים הישראלי לביצוע מעקב במסגרת ISO-התעדת מערכת לניהול האיכות שירותים להגנת הצומח לשנת 2018-201903-09-2018
621360התקשרות עם חברת רניום בע"מ לצורך רכישת השירות של תיקון מכשיר PCR AB 17500 מתוצרת BIOSYSTEM03-09-2018
621362רכישת מלכודות למערך הניטור-בן ציון גרוביס מוצרי פלסטיק-עבור השירותים להגנת הצומח.03-09-2018
621363קבלת שירות תחזוקה שנתית למערכת ERKAN ניטור וזיהוי ספקים המתחברים לרשת המשרד חברת קונסיסט מערכות בע"מ03-09-2018
620723קבלת שירות תחזוקה שנתית למערכת ERKAN ניטור וזיהוי ספקים המתחברים לרשת המשרד חברת קונסיסט מערכות בע"מ29-08-2018
621173התקשרות המשך ראשונה ואחרונה לרכישת מכשיר נוסף צנטריפוגה שולחנית מקוררת עבור מרכז מחקר צפון/נווה יער/הגב' גליל צורי29-08-2018
621174ריצוף RNA בנפח גבוה בניית ספריות וקריאה29-08-2018
621175רכישת ליופיליזר- מערכת ליופילזציה29-08-2018
621201רכישת מכשיר סורק לייזר תלת ממדי ידני29-08-2018
621203התקשרות עם אדריכל ומלווה מקצועי לבניית מפטמת בועה מדייקת לרפת בנווה יער29-08-2018
621207רכישת מצלמה תרמית ניידת מסוג FLIR T650SC29-08-2018
621208התקשרות המשך ראשונה ואחרונה לרכישת מכשיר נוסף מקפיא 80- עבור המכון למדעי הצמח/חוקרים דנה חרובי, ורד יריחימוביץ ויובל כהן29-08-2018
621212הזמנת מבחני שונות DNA OLIGO למערכת FLUIDIGM29-08-2018
621218רכישת שני מכשירים סטריאו מיקרוסקופ בינוקלר פלורסנטי29-08-2018
621220התקשרות דחופה לפינוי חומ"ס במתחם המינהל29-08-2018
610661הנדון: הרחבת התקשרות לפטור 1654 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שימוש בחומרי הדברה בגדולי הדרים והשפעתם על דבורי הדבש בצפון הנגב. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 30.6.2018 28-08-2018
621084פטור ממכרז עם "חברת פאורסיינס" לצורך קבלת שירות של תיקון מערכת התייעלות אנרגטית המותקנת במרבית אתרי המשרד.27-08-2018
620984התקשרות עם התאחדות הסטדנטים והסטודנטיות הישראל במיזם משותף לאומנות כלבים ע"י סטודנטים.23-08-2018
620888התקשרות המשך ללא עלות כספית עם ד"ר דניאל מדר מנהל פרטיקט מיפוי כושר נשיאה לרעייה בשטחים פתוחים.21-08-2018
620889התקשרות עם המרכז למורשת גוש קטיף לתכנון ולהקמת מבנהקבע למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון ביישובי ניצן בהתאם לחוק המכרז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון התש"ס 2008 הארחת תקופת התקשרות ללא עלות.21-08-2018
620891הסתפקות בהצעת יחידה -משרד רו"ח שיף הזנפרץ-פיקוח על מחירי ביצי מאכל.21-08-2018
620892התקשרות עם חברת מ.א.ן מון אוםק מתן שירות של ניהול ותחזוקה מערכות האיכות של יחידת הפיצו"ח.21-08-2018
620896התקשרות עם תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוערבמסגרת אירוע יום פתוח של המשרד חול המועד סוכות תשע"ט21-08-2018
620897התקשרות עם NMC הצגת המופע הכבש השישה עשר חול המועד סוכות תשע"ט21-08-2018
620887ייצור אספקה והתקנה של מערכות תאורה מותאמות לגודל מדפים בחדר גידול21-08-2018
620900רכישת מיקרוסקופ פלואורסנטי ממונע21-08-2018
620803חידוש קבלת שירות תחזוקה שנתית לתוכנות GIS התקשרות עם חברת סיסטמטיק ר.ג עבור כלל יחידות החקלאות לשנת 2018-201920-08-2018
620804התקשרות עם ארגון world animal health organization תשלום דמי חבר לשנת 201920-08-2018
620805חידוש קבלת שירות תחזוקה שנתית לתוכנות GIS התקשרות עם חבקת סיסיטמטיקס ר.ג עבור התחנה לסקר הסחף לשנת 2018-201920-08-2018
620806התקשרות עם חברת אנקו לרכישת ערכת זיהוי לנוגדני חיידקaalactiae mycoplasma20-08-2018
620807חידוש רישוי תוכנה MOBILE LET התקשרות עם חברת TMG לתקופת אוקטובר 2018- ספטמבר 201920-08-2018
620783 פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לצורך רישום לעמותת הפועל- ספורט למקומות עבודה בבאר שבע 19-08-2018
620726התקשרות עם חברת WECO המספקת פתרון רישוי להגשת מסמכים-לשנת 201919-08-2018
620782רכישת מלכודות למערך הניטור-בן ציון גרוביס מוצרי פלסטיק-עבור השירותים להגנת הצומח.19-08-2018
620771מימוש אופציה (שנייה ואחרונה) מפטור 1086 העסק מלווה עסקי גיא קופר השקעות ייעוץ בע"מ באמצעות מר גיא קופר בנושא פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים19-08-2018
620729התקשרות עם מכון התקנים הישראלי לביצוע מעקב במסגרת ISO-התעדת מערכת לניהול האיכות שירותים להגנת הצומח לשנת 2018-201916-08-2018
620730התקשרות עם חברת רניום בע"מ לצורך רכישת השירות של תיקון מכשיר PCR AB 17500 מתוצרת BIOSYSTEM16-08-2018
620740התקשרות המשך לשירותים לחילוץ חיוות16-08-2018
620724קבלת שירות תחזוקה למערכת SYSAID -חברת קונסיסט מערכות בע"מ לשנת 201916-08-2018
620691התקשרות עם medical Amsterdam acadmic לצורך רכישת פאנל של 20 זני לפטוספירה לשנת 201816-08-2018
620692התקשרות עם חברת החקלאית אג"ש לביטוח ושירותים ווטירנריים-רכישת ריאגנט לביצוע מבחן milk ring test16-08-2018
620694התקשרות עם חברת הוריזיון ביוטיק לצורך רכישת ערכות לבדיקת נוגדנים לקדחת קיו וכלמידיה בשיטת האלייזה16-08-2018
620695התקשרות עם חברת נאוטק שירות שנתי ביטוח ואחריות לשני רובוטים של חברת TECAN המוצבים במעבדת המכון הווטרינרי לשנת 201916-08-2018
620696התקשרות עם חברת יישומי בקרה -רכישת תוכנה UNIRAT -שו"ט לשנת 201816-08-2018
620697התקשרות עם חברת מש שטאובר יישומים ביוטכנולוגיים רכישת מכשיר trubibometer עבור יחידת השירות להגנת הצומח16-08-2018
620698התקשרות עם חברת הורייזן ביוטיק בע"מ לרכישת נוגדנים חד שבטיים לשנת 2018-201916-08-2018
620699התקשרות עם חברת הוריזיון ביוטיק לצורך רכישת ערכות נוגדנים לקדחת קיו וכלמידיה שיטת immunofiurescenece16-08-2018
620700התקשרות עם חברת מעבדות חי לצורך רכישת מצכי מזון לביצוע בדיקת צמחים ל הגה"צ לשמת 2018-201916-08-2018
620701התקשרות עם חברת ביוארד רכישת ציות מתכלה וכימכליים למערכת real time מדגם PCR CFX9616-08-2018
620711התקשרות עם קנט-קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת -201916-08-2018
620713התקשרות עם התאחדות מגדלי הבקר לרכישת שירות לתכלול בדיקות דנא בעדרי בקר לבשר במרעה16-08-2018
620715התקשרות עם התאחדות מגדלי הבקר לרכישת שירות שדרוג תוכנת נעה לשימוש במגדלים במרעה16-08-2018
620716התקשרות עם חברת משה שטאובר יישומים טכנולוגיים ערכות בופרים וחומרים מתכלים למעבדות הגנת הצומח-אוגוסט-דצמבר 201916-08-2018
620718התקשרות עם בית חולים הווטירנרי לקבלת שירות של בדיקות לישמניאיזיס בכלבים16-08-2018
620721קבלת שירות תחזוקה שנתית למערכת ERKAN ניטור וזיהוי ספקים המתחברים לרשת המשרד חברת קונסיסט מערכות בע"מ16-08-2018
620620התקשרות המשך לאסםקת תוויות אוזן לבקר עבור השירותים-התקשרות המשך עם חברת "ג'ן טכנולוגיות זיהוי בע"מ15-08-2018
620573התקשרות המשך להעסקת יועץ סטטיסטי לחוקרי המינהל (מפטור 1586)14-08-2018
620575הרחבת התקשרות ראשונה למכרז 1/2017 לביצוע עבודות חקלאיות ממוכנות עבור תחנת ניסיונות מרכז ושטחי מינהל המחקר החקלאי בראשל"צ והסביבה.14-08-2018
620583הארכת התקשרות ללא תוספת כספית - מפטור 1958 בנושא התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף14-08-2018
620373רכישת גלאי לואקום נמוך למיקרוסקופ אלקטרוני סורק של חברת Tescan (המיקרוסקופ אלקטרוני סורק נרכש במכרז 22/2016) 13-08-2018
620426רכישת מונה גמא13-08-2018
620434התקשרות המשך ראשונה ואחרונה לרכישת מכשיר נוסף להדמיית חלבונים באמצעות כמיאילומינסנציה עבור המכון לחקר אחסון/דר' אמנון לרס13-08-2018
620368תיקונים וטיפולים תקופתיים לטרקטורים של חוות ניסיונות מרכז במינהל המחקר החקלאי שנרכשו מחברת צ'פני'ק מתוצרת LANDINI12-08-2018
617043הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שמן אתרי מהצמח Pelargonium graveolens לטיפול בפגיעות ראש טראומטיות תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.5.201908-08-2018
619822התקשרות עם חברת ביוארד רכישת ציות מתכלה וכימכליים למערכת real time מדגם PCR CFX9607-08-2018
620204פטור ממכרז עם "חברת פאורסיינס" לצורך קבלת שירות של תיקון מערכת התייעלות אנרגטית המותקנת במרבית אתרי המשרד.07-08-2018
620139התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת שירות לתחזוקה לשלושה מכשקי LC-MS-MS המוחזקים במעבדות המכון הווטרינרי לשנים 2018-201906-08-2018
620140התקשרות עם ג'נרל מהנדסים לאחזקה שנתית למערכת SCADA לשנים 2018-201906-08-2018
620143התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכת גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים פלוס התקנת גלאי עשו במבנים יבילים של היחידה-התקשרות עם חברת אורד לשנים 08/2018 ועד 07/201906-08-2018
620133התקשרות עם התאחדות הסטדנטים והסטודנטיות הישראל במיזם משותף לאומנות כלבים ע"י סטודנטים.05-08-2018
620134התקשרות עם אשכול מועצות מקטמית גליל מזרחי השאלת קרוון (חדר ניתוח נייד) לביצוע פעולות עיקור וסירוס של חתולי רחוב.05-08-2018
620024התקשרות עם חברת "אילקס מדיקל בע"מ" -רכישת 2 מע' אוטומטיות למיהול ושקילת נוזלים מדם- DILUMAT EXPERT ומוצרים נלווים.02-08-2018
620026התקשרות עם ESAVE אחזקה שנתית למערכת ESAVE-אחזקה שנתית שוטפת של מערכת חיסכון באנרגיה של הבניין ראשי לשנים -2018-201902-08-2018
620028התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה-ממשק תכנית יישום מדע בממשל ממשק ח' -2018-201902-08-2018
620044התקשרות המשך לקבלת שירטתי ייעוץ משפטיים -תןבע חיצוני עו"ד אסף תומר02-08-2018
619946התקשרות עם ארגון world animal health organization תשלום דמי חבר לשנת 201931-07-2018
619950חידוש קבלת שירות תחזוקה שנתית לתוכנות GIS התקשרות עם חברת סיסטמטיק ר.ג עבור כלל יחידות החקלאות לשנת 2018-201931-07-2018
619953חידוש קבלת שירות תחזוקה שנתית לתוכנות GIS התקשרות עם חבקת סיסיטמטיקס ר.ג עבור התחנה לסקר הסחף לשנת 2018-201931-07-2018
619957התקשרות עם חברת אנקו לרכישת ערכת זיהוי לנוגדני חיידקaalactiae mycoplasma31-07-2018
619960חידוש רישוי תוכנה MOBILE LET התקשרות עם חברת TMG לתקופת אוקטובר 2018- ספטמבר 201931-07-2018
619848התקשרות עם חברת בקטוכם עד סוף דצמבר 2018 לצורך בדיקת סקר לחיידק הקסיללה30-07-2018
619826התקשרות עם חברת החקלאית אג"ש לביטוח ושירותים ווטירנריים-רכישת ריאגנט לביצוע מבחן milk ring test29-07-2018
619786התקשרות עם medical Amsterdam acadmic לצורך רכישת פאנל של 20 זני לפטוספירה לשנת 201829-07-2018
619788התקשרות עם חברת הוריזיון ביוטיק לצורך רכישת ערכות לבדיקת נוגדנים לקדחת קיו וכלמידיה בשיטת האלייזה29-07-2018
619792התקשרות עם חברת נאוטק שירות שנתי ביטוח ואחריות לשני רובוטים של חברת TECAN המוצבים במעבדת המכון הווטרינרי לשנת 201929-07-2018
619794התקשרות עם חברת יישומי בקרה -רכישת תוכנה UNIRAT -שו"ט לשנת 201829-07-2018
619797התקשרות עם חברת מש שטאובר יישומים ביוטכנולוגיים רכישת מכשיר trubibometer עבור יחידת השירות להגנת הצומח29-07-2018
619801התקשרות עם חברת הורייזן ביוטיק בע"מ לרכישת נוגדנים חד שבטיים לשנת 2018-201929-07-2018
619816התקשרות עם חברת הוריזיון ביוטיק לצורך רכישת ערכות נוגדנים לקדחת קיו וכלמידיה שיטת immunofiurescenece29-07-2018
619818התקשרות עם חברת מעבדות חי לצורך רכישת מצכי מזון לביצוע בדיקת צמחים ל הגה"צ לשמת 2018-201929-07-2018
619773רכישת HYDRUS תוכנת מחשב למידול תנועה של מים ומזהמים בקרקע29-07-2018
619777תוספת גינון לשירותים הוטרינרים (שו"ט) התקשרות (שנייה) ממכרז 6/2017 למתן שירותי גינון וחצרנות במינהל המחקר החקלאי ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר29-07-2018
619734רכישת שני מכשירים סטריאו מיקרוסקופ בינוקלר פלורסנטי26-07-2018
619736רכישת ליופיליזר- מערכת ליופילזציה26-07-2018
619739הרחבה של מערכת לאפיון מערך רב ערוצי של חיישנים אלקטרוניים המבוססים על שכבות פולימריות פיתוח מערכת חישה ממוזערת לחיישני אתילן (בהמשך לפטור 1239+1504)26-07-2018
619696הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים מודיעה על כוונתה להתקשר עם עמותת הפועל- ספורט למקומות עבודה מחוז באר שבע (ע.ר. 58-023-660-2) כספק יחיד, בהתאם להוראות תקנה 3 (29) לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג -1993, לצורך השתתפות במשחקי הליגה למקומות עבודה.25-07-2018
619630התקשרות עם חברת "דיאלוג" לביצוע סקר מחירים סיטונאים.24-07-2018
619631התקשרות עם חברת "איתוראן" -הסכם שירות בקרת מקררים מקררים חדרי הקפאה ואינקובטורים במעבדות השירותים להגנת הצומח- לשנים 2018-2019 (אישור הודעה להתקשרות בפועל ניתנת לשנת 2018 בלבד)24-07-2018
619634התקשרות לקבלת שירות תחזוקה שוטפת של תשתיות מים,ביוב,חשמל,גינון,ניקיון סביבתי, שירותי תברואה וארנונה-למשרדי יחידת הגנת הצומח הממוקמים במבנים יבילים במושב עין יהב.24-07-2018
619637התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(30) עם רשות הטבע והגנים למיזם שתכליתו: צמצום הפצת מחלת הברוצלוזיס בנגב וטיפול בפגרי צאן במגזר הבדואי בנגב לשנים 2018-2019 חלקו של המשרד 150 אלש"ח 24-07-2018
619641התקשרות עם צרכננית פנסטר רפאל בע"מ- רעישת מוצרי כיבוד קל עבור מחוז העמקים.24-07-2018
619643התקשרות עם חברת שטיח המעופף לינה עבור עובדי המשרד בתחרויות הספורטיאדה24-07-2018
619645התקשרות עם לימור בוטרנו קבלת שירותי ייעוץ להפקת כנס גרעינים משימתיים.24-07-2018
619648התקשרות עם מוזיאון המוזיקה העברי לצורך הוצאה לפועל של אירוע בר מצווה/בת מצווה לילדי העובדים במוזיאון+ארוחת צהריים.24-07-2018
619651הארכהת בתקשרות ללא עלות עם חסרת סוסנה מובינג שירותי הובלה24-07-2018
619668הארכת התקשרות ללא עלות עם המועצה האזורית אשכול- פיתוח מו"פ דרום24-07-2018
619660הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום טכנולוגיה אנטימיקרוביאלית לעיכוב התבססות חיידקים במזון תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.7.2019 24-07-2018
618409התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) עם חברת "בית ארז חוות מילטין בע"מ" לרכישת תרכיבי פו"ט (מתוצרת "מיראל") - לבקר חזירים וצאן לשנת 201823-07-2018
619506מכירת תוצרת חקלאית פרי השקד ממרכז מחקר צפון נווה יער22-07-2018
619290התקשרות עם חברת גמאטרוניק הסכם שירות שנתי למכשירי אל פסק המצויים במעבדות היחידה להגה"צ והחלפת מצברים בשתי מערכות אל פסק - מס"ד 472984 ו- 679221 לשנים 2018-202018-07-2018
619284חידוש אחזקה שנתי לתוכנת GIS18-07-2018
619294רכישת מונה גמא18-07-2018
619297תיקונים וטיפולים תקופתיים לטרקטורים של חוות ניסיונות מרכז במינהל המחקר החקלאי שנרכשו מחברת צ'פני'ק מתוצרת LANDINI18-07-2018
618300התקשרות בגין תחזוקה שנתית בהמשך למכרז 28/2016+ פטור 1943 עבור שדרוג מערך בטיחות חשמל עבור מרכז מחקר צפון - נוה יער18-07-2018
619213רכישת שני רישיונות לתוכנה ARC-GIS DESKTOP התקשות עם חברת, סיסטמטיקס ר.ג - עבור משרד החקלאות לשנת 201817-07-2018
619227התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת שירות לתחזוקה לשלושה מכשקי LC-MS-MS המוחזקים במעבדות המכון הווטרינרי לשנים 2018-201917-07-2018
619231התקשרות עם ג'נרל מהנדסים לאחזקה שנתית למערכת SCADA לשנים 2018-201917-07-2018
619233התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכת גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים פלוס התקנת גלאי עשו במבנים יבילים של היחידה-התקשרות עם חברת אורד לשנים 08/2018 ועד 07/201917-07-2018
619221הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: בחינת ההשלכות של הדבקה משולבת בפוזריום ונגיף TOMV כגורמים לנזקי ההתמוטטות נרחבים בעגבניות חממה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2017 17-07-2018
619018התקשרות עם חברת "אילקס מדיקל בע"מ" -רכישת 2 מע' אוטומטיות למיהול ושקילת נוזלים מדם- DILUMAT EXPERT ומוצרים נלווים.15-07-2018
619036התקשרות עם ESAVE אחזקה שנתית למערכת ESAVE-אחזקה שנתית שוטפת של מערכת חיסכון באנרגיה של הבניין ראשי לשנים -2018-201915-07-2018
619037התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה-ממשק תכנית יישום מדע בממשל ממשק ח' -2018-201915-07-2018
619023הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ממשק הדברה משולב להפחתת פגעי זבליות בגידול בטטות בעמק החולה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2019 15-07-2018
618783מכרז מהנדסים למנהל ההשקעות. התקשרות המשך -הסטה בין תקציבים והגדלת מסגרות כספיות מאושרות.10-07-2018
618790התקשרות המשך ומימוש זכות ברירה לתח"מ הקבלן ק"ץ קבלני הצפון -זוכה מאגר המאוחד לביצוע עבודות כניסה ושיפוץ מבנה הפוסט מורטום מימוש זכות ברירה להגדלת מסגרת ההתקשרות וכן ביצוע התקשרות המשך בסעום כולל של 1.6 מלש"ח10-07-2018
618796התקשרות המשך ללא עלות כספית הקבלן ק"ץ קבלני הצפון זועב המאגר המאוחד לביצוע עבודות התאמה מתבן קיים למתקן להגנת חייות משק עג סוף ספטמבר 201810-07-2018
618799התקשרות לצורך שירותי לכידה תפיסה/הובלה/ אחזרה והאכלה של בע"ח (חיות מחמד) עבור יחדית הפיצו"ח התפקות בהצעת מחיר אחד זיכוי הצעת השחר בוסיקילה (מושב מגדים) 10-07-2018
618480התקשרות לקבלת שירות תחזוקה שוטפת של תשתיות מים,ביוב,חשמל,גינון,ניקיון סביבתי, שירותי תברואה וארנונה-למשרדי יחידת הגנת הצומח הממוקמים במבנים יבילים במושב עין יהב.04-07-2018
618500התקשרות עם חברת "איתוראן" -הסכם שירות בקרת מקררים מקררים חדרי הקפאה ואינקובטורים במעבדות השירותים להגנת הצומח- לשנים 2018-2019 (אישור הודעה להתקשרות בפועל ניתנת לשנת 2018 בלבד)04-07-2018
618508התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(30) עם רשות הטבע והגנים למיזם שתכליתו: צמצום הפצת מחלת הברוצלוזיס בנגב וטיפול בפגרי צאן במגזר הבדואי בנגב לשנים 2018-2019 חלקו של המשרד 150 אלש"ח 04-07-2018
618518התקשרות עם חברת "דיאלוג" לביצוע סקר מחירים סיטונאים.04-07-2018
618448בתקשרות עם מכון דש"א מיזם משוטף לפיתוח מודלים פרוגרמטיים לקידום ותמרווץ של מרעה עיזים שירותים לחקלאות.03-07-2018
618453התקשרות רבורל מחברת בית ארז לאספקת תרכיבי חיסון נגד מחלת הכלבת 650,00 תרכיבי התפרצות כלבת03-07-2018
618458התקשרות עם חברת ביורד מתן שירותבדיקה ותיקון למכשיר pPCR מסוג CFX9603-07-2018
618461התקשרות עם חברת תמר ציוד למעבדות מחקר בע"מ לצורך רכש מבחנות ייחודיות למכשירי PCR03-07-2018
618462התקשרות עם אירגון גפן היין הבינלאומי - OIV -תשלום דמי חבר של מדינת ישראל לשנת 201803-07-2018
618463התקשרות עם חברת Fuller Laboratories לצורך רכישת קיטים לאבחון פירופזמוזיס בסוסים03-07-2018
617306התקשרות עם מועצת הצמחים - לביצוע תכנית הדברה בשיטת ה - SIT לזבוב הים התיכון לשנים 2018-2020 עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת02-07-2018
617429מכרז 26/2013 מכרז לאספקת שירותי הסעדה - התקשרות המשך02-07-2018
618391אנליזת ריצוף לארבע צברים של צמחי עגבנייה02-07-2018
618392ריצוף של דוגמאותmicrobiome-amplicon NGS Sequencing02-07-2018
615855התקשרות דחופה לבדיקת חיטה01-07-2018
618303רכישת שני רישיונות לתוכנה ARC-GIS DESKTOP התקשות עם חברת, סיסטמטיקס ר.ג - עבור משרד החקלאות לשנת 201828-06-2018
618306התקשרות עם משרד רו"ח אברמזון יורם ושות'לצורך רכישת שירותי בחינת רווחיות ומרווחי שיווק של ירקות ופירות טריים של סיטונאים וקמעוניים גדולים.28-06-2018
618307התקשרות לצורך שכירת אוהלים לקייטנת משרד החקלאות- הסתפקות בשתי הצעות מחיר זיכוי הצעת אוהלי השרון הע"מ28-06-2018
618308הרחבת התקשרות עם חברת אוצר אדיר וירוק -קבלת שירות של ניהול ופיקוח פרויקט שדרוג מערכת ניהול שליטה באנרגיה (בקרת מבנים)28-06-2018
618311ההתקשרות המשך עם חברת זיעור לשכת שירות למיקרופילים אגף הדייג יחידית השירותים להגנת הצומח28-06-2018
618302תשלום לאוניברסיטת תל אביב בגין תשלומים שהגיעו מחברת מרק בגין מסחור פטנט משותף דרך אוניברסיטת קולומביה28-06-2018
618297התקשרות המשך (ראשונה) למכרז 28/2016 שדרוג מערך בטיחות חשמל עבור מרכז מחקר צפון נוה יער28-06-2018
618298התקנת מערכות כיבוי אש וכריזה28-06-2018
618204מימוש אופציה שנייה מפטור 1265 להתקשרות עם מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר ביה"ס להנדסאים קריית החינוך שער הנגב27-06-2018
618167התקשרות עם חברת בית ארז חוות מילטין בע"מ לרכישת תרכיבי פו"ט (מתוצרת מיראל) לבקר חזירים וצאן לשנת 201826-06-2018
618170התקשרות עם ג'נרל מהדסים התאמת מערכת sCADA לאולם השרתים החדש26-06-2018
618014רכישת מיינקת לבקר עבור מרכז מחקר צפון נוה יער.24-06-2018
618022רכישת מערכת השקיה מורכבת לניסוי דישון (הזנה) במטע אבוקדו24-06-2018
618025שיווק חלב למחלבת גבינות השומרון בבנימינה24-06-2018
618027אספקה שנתית של תערובות מזון מספוא לבקר עבור מרכז מחקר צפון נווה יער (במקום מכרז 6/2018 שבוטל)24-06-2018
617893התקשרות עם משתלות לביצוע הרכבות של חומר ריבוי של הדרים20-06-2018
617897מימוש אופציה מפטור 1088 להעסקת מלווה עסקי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר אודי רם והעסקת מלווה אדמיניסטרטיבי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר איתן מתוקי בנושא חקלאות מדייקת פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה20-06-2018
617899מימוש אופציה מפטור 1092 העסקת מלווה עסקי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר אהוד רם והעסקת מלווה אדמיניסטרטיבי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר איתן מתוקי בנושא פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משק חי20-06-2018
617851התקשרות עם רשות מקומית על פי דין לפי תקנה 3(16) - רכש שירותי תגבור מחלקות ווטרינריות ברשויות המקומיות במחוז העמקים - על יסוד פרסום קול קורא שני במספר בעניין זה.19-06-2018
617840הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיה אנטימיקרוביאלית חדשנית למניעת התבססות חיידקים על משטחי עבודה במערכות המשמשות את משק החלב תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 19-06-2018
617847הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: איתור וכימות של כאב הנגרם ע"י דלקות עטין וניטור הקלתו ע"י משככי כאבים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 19-06-2018
617721התקשרות עם ארגון lnteratuonal Olive Council ioc תשלום דמי חבר לשנת 201818-06-2018
617723התקשרות עם חברת קרן התמר שירותים פיננסיים מתקדמים בע"מ להצבת כספומט בחצרי משרד החקלאות בית דגן עבור יחידת נב"מ לשנת 201818-06-2018
617724התקשרות עם חברת ג'יניוס 11 מערכות בע"מ שירות תמיכה ותחזוקה לשנת 2019 תוכנה לעיבוד נתונים עבור השו"ט SPSS18-06-2018
617725התקשרות עם עם א.ש. תעשיות אקולוגיות פנוי חומר צמחי עבור הגה"צ לשנים 2018 2019 לתח"ם18-06-2018
617726התקשרות עם חברת תים תוכנה רכישת שירות שנתי (מנוי ותחזוקה ) לתוכנת AutoCAD לשנת 2018-201918-06-2018
617745הארכת התקשרות לפטור 1494 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף18-06-2018
617746תיקון מערכת מדידת חילוף גזים ופלורסנציה בתנאי שדה עבור מרכז מחקר דרום גילת מינהל המחקר החקלאי18-06-2018
613723התקשרות עם מוסדות להשכלה גבוהה להנחיית מילגאים לשנת הלימודים תשע"ח-תשע"ט. תקופת ההתקשרות מיום 1.10.2018 ועד ליום 30.9.2022 מתוכם 3 השנים האחרונות הינן אופצייה ובהתאם לרשום בפרוטוקול הוועדה. היקף ההתקשרות: עד 20 מיליון ש"ח כולל מע"מ לשנה (כולל האופציות =עד 80 מיליון ש"ח )17-06-2018
617564התקשרות עם חברת Fuller Laboratories לצורך רכישת קיטים לאבחון פירופזמוזיס בסוסים14-06-2018
617568התקשרות עם אירגון גפן היין הבינלאומי - OIV -תשלום דמי חבר של מדינת ישראל לשנת 201814-06-2018
617577התקשרות עם חברת תמר ציוד למעבדות מחקר בע"מ לצורך רכש מבחנות ייחודיות למכשירי PCR14-06-2018
617581התקשרות עם חברת ביורד מתן שירותבדיקה ותיקון למכשיר pPCR מסוג CFX9614-06-2018
617584התקשרות רבורל מחברת בית ארז לאספקת תרכיבי חיסון נגד מחלת הכלבת 650,00 תרכיבי התפרצות כלבת14-06-2018
617589התקשרות עם מכון דש"א מיזם משותף לפיתוח מודלים פרוגרמטיים לקידום ותמרוץ של מרעה עיזים14-06-2018
617430התקשרות אגף הדיג עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לצורך ביטוח דגים בתחנות המחקר של אגף הדיג עד סוף אפריל 201912-06-2018
617431התקשרות עם חברת מעבדות חי לרכישת ערכות בקירה לזהוי נוכחות STEC בתוצרת חקלאית מן החי12-06-2018
617432התקשרות עם Bi Biological lndusties זאת לצורך רכישת קיטים לאבחון מיני מיקופלסמה לשנת 201812-06-2018
617433התקשרות עם הספק Elsevier lnternational journal of Parasitology לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר מוניקה לשקוביץ מזוז בסקר נוגדנים בחיות הבר - לשנת 201812-06-2018
617428התקשרות עם חברת הורייזון ביוטק בע"מ - לרכישת תרכיב ברוצלה "מסוג זן 19 " מתוצרת חברת CZ Veterinaria- לשנת 201812-06-2018
617399התקשרות עם משק סלומון 2011 בע"מ שירותי חווה עבור המחקר של בחינת מינים שונים של סחלבים לגידול שתילה בגינות נוי שם החוקר וולפסון דובי מס' מחקר 870- 6484-1511-06-2018
617405התקשרות עם מועצת הצמחים רכש מחקרים למיני פירות שנגרעו מענף הפירות במועצת הצמחים למחקרי 201811-06-2018
617321התקשרות עם חברת בית ארז חוות מילטין בע"מ לרכישת תרכיבי פו"ט (מתוצרת מיראל) לבקר חזירים וצאן לשנת 201807-06-2018
617291התקשרות עם ג'נרל מהדסים התאמת מערכת sCADA לאולם השרתים החדש07-06-2018
610335הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 07-06-2018
617284ריצוף אנליזות גנום אשכולית07-06-2018
617285התקשרות המשך (ראשונה) למכרז מס' 4/2014 בנושא ביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות במרכז מחקר צפון נווה יער07-06-2018
617286התקשרות לביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות בחוות ניסיונות מרכז במכוני המחקר של מינהל המחקר החקלאי בראשל"צ ובמקומות נוספים ע"פ הצורך (עד לבחירת זוכה במכרז החדש 16/2018)07-06-2018
617287הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ננו פורמולציות פריקה ביולוגית לטיפול בפריחות חיידקים כחוליים רעילות בבריכות דגים תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.3.2019 07-06-2018
617343רכישת אנלייזר לאלמנטים07-06-2018
617207התקשרות עם מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט לצורך קבלת שירות של זיהוי טקסונומיה של יצורים חיים המגלים על סחורות חקלאויות ייעוץ במתווה של יציאה לשדה06-06-2018
617208התקשרות עם החברה להגנת הטבע לשימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים בחקלאות עבור השירותים להגנת הצומח לשנים 2018-201906-06-2018
617210התקשרות עם חברת ווטרס (Waters) ישראל לקבלת שירות תחזוקה נתי (כולל תיקונים ואחזקה) למכשיר LC- MS-MS השירותים להגנת הצומח לשנת 2018 - 201906-06-2018
617211התקשרות עם חברת אלדן בע"מ לצורך קבלת שירות אחריות למכשיר קורא רגישויות מתוצרת Giles לשנת 201806-06-2018
617213התקשרות עם חברת גאמידור דיאגנוסטיקה - רכישת ערכות לבדיקת עמידות חיידקים גרם שליליים לאנטיביוטיקה06-06-2018
617214התקשרות עם הספק Elsevier-One Health journal לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר דן דוד (מחלת MERS בגמלים ) שנת 201806-06-2018
617216התקשרות עם כתב עת Frontiers Veterinary Science לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר דניאל אלעד שו"ט מאי 201806-06-2018
617217התקשרות עם ארגון המזון העולמי FAO תשלום דמי חבר לוועדה המטפלת בנושא מחלת הפה והטלפיים לשנת 201806-06-2018
617221התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון בעבור השירותים להגנת הצומח ביצוע פיילוט למיזם הוליסטי להדברה איזורית ידידותית ןלסביבה של הדברת פגעים במטעים והדרים לשנת 210806-06-2018
617233התקשרות עם מועצה אזורית קצירין למימוש החלטת ממשלה 1739 והחלטת ממשלה 2073 התקשרות לביצוע עבודות תשתית מאי 2018 (מיזמי תיירות חקלאית )06-06-2018
617242פטור לרשימת ספקים לאספקת תשומות חקלאיות ליחידות המינהל. (ציוד השקיה, אביזרים וחומרי גינון/מערכות השקיה מורכבות/תערובות קרקע והזנה)06-06-2018
617247פטור לרשימת ספקים לאספקת חומרי הדברה ליחידות המינהל06-06-2018
617251התקשרות המשך (ראשונה) למכרז מס' 17/20136 ביצוע קבלני של שאיבה, פינוי ופיזור זבל נוזלי ומוצק ועבודות שופל בתחנת ניסיונות מרכז במינהל06-06-2018
617192התקנת מערכות כיבוי אש וכריזה05-06-2018
617042מכירת תוצרת חקלאית / תירס לתחמיץ - נווה יער03-06-2018
617049הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח של קוטלי עשבים מבוססי פרוטנואידים תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 03-06-2018
617051הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מודל לחיזוי השפעת גורמי אקלים על היסדקות פרי ההדר ופיתוח פרוטוקול להפחתת הבעיה היקף ההתקשרות: 120,000 ¤ תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.5.2019 תקופת ההתקשרות האמורה, תתחדש אוטומטית לתקופה של שנה אחת כל פעם על פי הסכומים המפורטים בנספח ולתקופה מצטברת שלא תעלה על שלוש שנים- כל עוד לא התקבלה הודעה על הפסקת המימון של המדען הראשי. 03-06-2018
617053התקשרות למתקן שירותי ניקיון במתקני מינהל המחקר החקלאי (ממכרז 31/2014) עד לבחירת זוכה במכרז החדש 7/201803-06-2018
616902התקשרות עם רניום לרכישת ערכות לביצוע בדיקות במכשיר Real Time PCR דגם :7500 -לשנת 201830-05-2018
616903התקשרות עם חברת יאיר טכנולוגיות בע"מ לרכישת מכשיר מסוג scanner 4 densitometer from CAMAG לצורך בדיקות היסמין ציאנוטוקוסנים בדגים30-05-2018
616905התקשרות עם חברת אלדן בע"מ רכישת חיידקי רפרנס לזיהוי מיני קסנתומונס ורלסטוניה עבור מעבדות הגנת הצומח 201830-05-2018
616906התקשרות עם חברת UNF לצורך רכישת מתקן טיהור שלישוני לטיהור מי קולחין30-05-2018
616922התקשרות עם חברת תים תוכנה רכישת שירות שנתי (מנוי ותחזוקה ) לתוכנת AutoCAD לשנת 2018-201930-05-2018
616924התקשרות עם חברת גמאטרוניק הסכם שירות שנתי למכשירי אל פסק המצויים במעבדות היחידה להגה"צ והחלפת מצברים בשתי מערכות אל פסק - מס"ד 472984 ו- 679221 לשנים 2018-202030-05-2018
616930התקשרות עם עם א.ש. תעשיות אקולוגיות פנוי חומר צמחי עבור הגה"צ לשנים 2018 2019 לתח"ם30-05-2018
616932התקשרות עם חברת ג'יניוס 11 מערכות בע"מ שירות תמיכה ותחזוקה לשנת 2019 תוכנה לעיבוד נתונים עבור השו"ט SPSS30-05-2018
616935התקשרות עם חברת קרן התמר שירותים פיננסיים מתקדמים בע"מ להצבת כספומט בחצרי משרד החקלאות בית דגן עבור יחידת נב"מ לשנת 201830-05-2018
616944התקשרות עם ארגון lnteratuonal Olive Council ioc תשלום דמי חבר לשנת 201830-05-2018
616904התקשרות עם משתלות לביצוע הרכבות של חומר ריבוי של הדרים30-05-2018
616910שירותי ריצוף DNA+זרעים = זיהוי מוטנטים של פלפל בגנים ייחודים (דולר קנדי)30-05-2018
616913אספקת מערכת PMT30-05-2018
616919רכישת מכשיר HPLC משומש30-05-2018
616931סינתזת גנים וסאב קלונינג30-05-2018
616775התקשרות עם משוב גרופ השתתפות באירוע ועידת ישראל לחקלאות ה- 8 המתקיימת בין התאריכים 26-27 דצמבר 201828-05-2018
616655התקשרות עם חברת הורייזון ביוטק בע"מ - לרכישת תרכיב ברוצלה "מסוג זן 19 " מתוצרת חברת CZ Veterinaria- לשנת 201824-05-2018
616656התקשרות עם חברת גאמידור דיאגנוסטיקה לרכישת מטושים לדגימת וירולוגיה עבור ניגפי שפעת וניוקסל - לשנת 201824-05-2018
616657התקשרות אגף הדיג עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לצורך ביטוח דגים בתחנות המחקר של אגף הדיג עד סוף אפריל 201924-05-2018
616658התקשרות עם חברת מעבדות חי לרכישת ערכות בקירה לזהוי נוכחות STEC בתוצרת חקלאית מן החי24-05-2018
616663התקשרות עם Bi Biological lndusties זאת לצורך רכישת קיטים לאבחון מיני מיקופלסמה לשנת 201824-05-2018
616666התקשרות עם הספק Elsevier lnternational journal of Parasitology לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר מוניקה לשקוביץ מזוז בסקר נוגדנים בחיות הבר - לשנת 201824-05-2018
616667התקשרות עם גילה יצחקי להשתתפות במבחני מיומנות PT במעבדה לברוצלוזיס במחלקה לבקטיולוגיה24-05-2018
616668התקשרות עם גילה יצחקי להשתתפות במבחני מיומנות PT במעבדה לסרולוגיה בחטיבה לפרזיטולוגיה24-05-2018
616669התקשרות עם היחידה האחראית פיקוח על בריאות חי וצומח במשרד החקלאות בארה"ב APHIS- לצורך מימון אירוח מומחי עולמי למחלת הכלבת -ספק חו"ל24-05-2018
616567התקשרות עם חברת אורד לרכישת שירות שנתי למערכות גלוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים לשנים 2018 - 201923-05-2018
616571התקשרות עם מועצת הצמחים לצורך הוצאה לפועל של הגדרת פרויקט הגדרת מדד אמין לקביעת הבשלות המינימלית לקטיף פרי מנגו ראוי למאכל -פטור ממכרז על יסוד תנאי תקנה 3(7) -100 אלש"ח לשנת 201823-05-2018
616498התקשרות עם חברת תשתית ייעוץ מדעי בע"מ תוכנה לניהול ניתונים ,עיבוד ניתונים סטטיסטיים והצגות עבור מינהלת ההשקעות22-05-2018
616521התקשרות למינוי חדש למאגר מידע עולמי בנושא ייבוא ויצוא תוצרת טרייה - הסתפקות בשתי הצעות מחיר22-05-2018
616455הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השקיית גידולים מוגנים בתחילת ההתפתחות שלהם תוך שימוש בהערכה דינמית של האוופטרנספירציה והשפעתה על היבול תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 30.4.2019 22-05-2018
616457הרחבת התקשרות לפטור 1742 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים תקופת ההתקשרות מיום חתימת ההסכם ועד יום 31.12.201822-05-2018
616459הרחבת התקשרות לפטור 1803 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף הפחתת זיהומי סלמונלה וקמפילובקר בענף הלול תקופת ההתקשרות מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.201922-05-2018
616462הרחבת התקשרות לפטור 1738 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף פיתוח טכנולוגיות וחומרים חדשים לייעול השרשת ייחורים מצמחים קשיי השרשה. תקופת ההתקשרות מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.201822-05-2018
616159התקשרות עם חברת איסת"א - יום פתוח של המשרד חול המועד פסח21-05-2018
616160התקשרות עם מרכז החקלאי העמק- למתן שירותי חווה עבור המחקר של השפעת טיפול הומופאטי לעומת טיפול קונבנציונאלי ביונקים של החוקר מלכה הלל21-05-2018
616161התקשרות עם מרכז חקלאי העמק למתן שירותי חווה עבור המחקר של השפעת טיפול הומופאטי לעומת טיפול קונבנציונאלי ביונקים של החוקר מלכה הלל21-05-2018
616228התקשרות עם מרכז חקלאי העמק לקבלת שירות לבדיקות מעבדה לדוגמאות קרקע נוספים לטובת בדיקות מעבדה21-05-2018
616379התקשרות עם החברה להגנת הטבע לשימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים בחקלאות עבור השירותים להגנת הצומח לשנים 2018-201921-05-2018
616381התקשרות עם ארגון המזון העולמי FAO תשלום דמי חבר לוועדה המטפלת בנושא מחלת הפה והטלפיים לשנת 201821-05-2018
616384התקשרות עם כתב עת Frontiers Veterinary Science לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר דניאל אלעד שו"ט מאי 201821-05-2018
616390התקשרות עם הספק Elsevier-One Health journal לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר דן דוד (מחלת MERS בגמלים ) שנת 201821-05-2018
616393התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון בעבור השירותים להגנת הצומח ביצוע פיילוט למיזם הוליסטי להדברה איזורית ידידותית ןלסביבה של הדברת פגעים במטעים והדרים לשנת 210821-05-2018
616394התקשרות עם מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט לצורך קבלת שירות של זיהוי טקסונומיה של יצורים חיים המגלים על סחורות חקלאויות ייעוץ במתווה של יציאה לשדה21-05-2018
616396התקשרות עם חברת גאמידור דיאגנוסטיקה - רכישת ערכות לבדיקת עמידות חיידקים גרם שליליים לאנטיביוטיקה21-05-2018
616399התקשרות עם חברת אלדן בע"מ לצורך קבלת שירות אחריות למכשיר קורא רגישויות מתוצרת Giles לשנת 201821-05-2018
616401התקשרות עם חברת ווטרס (Waters) ישראל לקבלת שירות תחזוקה נתי (כולל תיקונים ואחזקה) למכשיר LC- MS-MS השירותים להגנת הצומח לשנת 2018 - 201921-05-2018
616147פטור לרשימת ספקים לאספקת חומרי הדברה ליחידות המינהל21-05-2018
616152פטור לרשימת ספקים לאספקת תשומות חקלאיות ליחידות המינהל. (ציוד השקיה, אביזרים וחומרי גינון/מערכות השקיה מורכבות/תערובות קרקע והזנה)21-05-2018
616153רכישת מטחנה Cutting mill sm10021-05-2018
616154אספקת מאגרי מידע AGRICOLA ו- CAB וכתב עת SOIL SCIENCE21-05-2018
616273רכישת מכשור מעבדתי ייחודי עבור המכון להנדסה חקלאית מחברת לומיטרון בע"מ21-05-2018
616274רכישת מכשור מעבדתי ייחודי עבור המכון להנדסה חקלאית מחברת לבוטל ציוד מדעי בע"מ21-05-2018
616275מימוש אופצייה ראשונה לפטור 1518 בנושא התקשרות עם חברת טללים להשתתפות בתכנית מתמחים מתנדבים מחו"ל21-05-2018
616276הרחבת התקשרות ראשונה למכרז 13/2016 אספקה והתקנת ריהוט מעבדות בכל יחידות מינהל המחקר החקלאי21-05-2018
616279רכישת אנלייזר לאלמנטים21-05-2018
616443הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: התמודדות עם נגיפי טובמו שוברי עמידות TM בעגבניה 21-05-2018
616445הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור ביצועי מטילות קלות באמצעות מניפולציות סביבתיות במהלך ההתפתחות העוברית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 21-05-2018
616450הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שימוש בכיסוי פוטוולטאי בחממות להצלל, להפחתת עומס החום ולייצור חשמל תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 21-05-2018
616247התקשרות עם מעבדות חי לצורך רכישת שירות של ריצוף חומצות גרעין וזהוי מולקולרי של פטריות חיידקים ווירוסים לשנת 201815-05-2018
616143התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות (במהלך חודשיםמאי- יוני 2018(בשני סבבים)14-05-2018
604558הנדון: התקשרות עם מוסדות מחקר לצורך ביצוע מחקרים משותפים נושא המחקר: בקרה וניהול – יצירת מפות של אזורי ניהול להשקייה מדייקת באמצעות חישה מרחוק תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2017 ועד ליום 31.8.2018 14-05-2018
616023התקשרות עם חברת UNF לצורך רכישת מתקן טיהור שלישוני לטיהור מי קולחין10-05-2018
616025התקשרות עם חברת אלדן בע"מ רכישת חיידקי רפרנס לזיהוי מיני קסנתומונס ורלסטוניה עבור מעבדות הגנת הצומח 201810-05-2018
616049התקשרות עם עמותת לקט ישראל לאיסוף עודפי מזון העברתם לאוכלוסייה הבדואית בנגב והקניית הרגלי תזונה10-05-2018
616053התקשרות עם חברת יאיר טכנולוגיות בע"מ לרכישת מכשיר מסוג scanner 4 densitometer from CAMAG לצורך בדיקות היסמין ציאנוטוקוסנים בדגים10-05-2018
616056התקשרות עם תאגיד סטטוטורי לפי תקנה 3(7) התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הסמכה לשתי שיטות בדיקה נוספות + תשלום אגרה דו שנתית בעבור הוספת שתי שיטות אלה מעבדות השירותים הווטרינריים10-05-2018
604609הנדון: התקשרות עם מוסדות מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: בקרה וניהול – יצירת מפות של אזורי ניהול להשקייה מדייקת באמצעות חישה מרחוק תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2017 ועד ליום 31.8.2018 10-05-2018
615982התקשרות עם רניום לרכישת ערכות לביצוע בדיקות במכשיר Real Time PCR דגם :7500 -לשנת 201809-05-2018
615922התקשרות אירוע תרבות במסגרת אירוע שבועות וארוע הצדעה למשרתי המילואים לתח"ם08-05-2018
615867התקשרות עם גילה יצחקי להשתתפות במבחני מיומנות PT במעבדה לברוצלוזיס במחלקה לבקטיולוגיה07-05-2018
615869התקשרות עם גילה יצחקי להשתתפות במבחני מיומנות PT במעבדה לסרולוגיה בחטיבה לפרזיטולוגיה07-05-2018
615872התקשרות עם היחידה האחראית פיקוח על בריאות חי וצומח במשרד החקלאות בארה"ב APHIS- לצורך מימון אירוח מומחי עולמי למחלת הכלבת -ספק חו"ל07-05-2018
615781התקשרות עם חברת אורד לרכישת שירות שנתי למערכות גלוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים לשנים 2018 - 201906-05-2018
615782התקשרות עם רניום רכישת גלאים מסמנים MGB PROBES לביצוע בדיקות ב- PCR06-05-2018
615784התקשרות עם חברת גאמידור דיאגנוסטיקה רכישת וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ לשנת 201806-05-2018
615785התקשרות עםהספק DAFF דרא"פ לרכישת דוחות בחינה של זני צמחים -לשנת 201806-05-2018
604607הנדון: התקשרות עם מוסדות מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: תכנון ודיגום – קביעה של אזורי ניהול התחלתיים ושימוש בחיישנים תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2017 ועד ליום 31.8.2018 06-05-2018
615777מכירת תוצרת חקלאית מכירת בקייה מעורב בתלתן ותלתן בלבד ממרכז מחקר צפון נווה יער06-05-2018
615779התקשרות המשך (ראשונה ואחרונה) לרכישת מכשיר REAL TIME PCR נוסף מפטור 1778 עבור המכון למדעי הצמח/דר גיורא בן ארי06-05-2018
615780אספקת מזון לדיר צאן עבור תחנת ניסיונות המרכז ענף צאן במינהל המחקר החקלאי (במקום מכרז 8/2018 שבוטל)06-05-2018
615728מימוש אופצייה (ראשונה) מפטור 1483 בנושא אספקת תערובת עיזים לאתר רמת הנדיב עבור חוות המרכז במינהל03-05-2018
615730רכישת מכשיר QTR-PCR עבור המכון לחקר ואחסון03-05-2018
615732אספקת מערכת PMT03-05-2018
615733שירותי ריצוף DNA+זרעים = זיהוי מוטנטים של פלפל בגנים ייחודים (דולר קנדי)03-05-2018
615651התקשרות עם חברת תשתית ייעוץ מדעי בע"מ תוכנה לניהול ניתונים ,עיבוד ניתונים סטטיסטיים והצגות עבור מינהלת ההשקעות02-05-2018
615607התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס רג." עבור שירות אחזקה שנתית לתוכנות Arcgis desktop01-05-2018
615580התקשרות עם חברת ביוראד לצורך רכישת ציוד מתכלה למערכת QX Droplet digital PCR לשנת 201801-05-2018
615300התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות (במהלך חודשיםמאי- יוני 2018(בשני סבבים)25-04-2018
615179הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם מדד בריאות הקרקע פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינתם במספר ממשקים משמרים תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2018 ועד ליום 30.4.2019 24-04-2018
615181הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם מדד בריאות הקרקע: פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינתם במספר ממשקים משמרים תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2018 ועד ליום 30.4.2019 24-04-2018
615182הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ייעול ההתמודדות עם עקות במשקי הלול והמדגה, לצורך הגברת הייצור, תוך שיפור רווחת החיה תקופת ההתקשרות: מיום 1.6.2018 ועד ליום 31.5.2019 24-04-2018
592847הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. נושא המחקר: אפיון ההשפעה האנטי סרטנית של תמציות קנאביס על תאים ורקמות של גידולי מעי להתאמת טיפול הולם לחולים בסרטן המעי תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2017 24-04-2018
615065התקשרות עם עמותת לקט ישראל לאיסוף עודפי מזון, העברתם לאוכלוסייה הבדואית בנגב והקניית הרגלי תזונה .23-04-2018
615096הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם מדד בריאות הקרקע פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינתם במספר ממשקים משמרים תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2018 ועד ליום 30.4.2019 23-04-2018
615098הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם מדד בריאות הקרקע פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינתם במספר ממשקים משמרים תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2018 ועד ליום 30.4.2019 23-04-2018
614991פטור לרשימת ספקים לאספקת חנקן נוזלי ליחידות המינהל22-04-2018
615005הארכת הסכם שיתוף פעולה מחקרי בין גני קיו, אנגליה, לבין בנק הגנים ומימון פרוייקט איסוף צמחים לרפואה מהבר הישראלי.22-04-2018
614790הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור ממשקי גידול זני אבוקדו מסחריים להעלאת יבול ולשיפור רווחיות הענף תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.10.2020 22-04-2018
614943רכישת ריאקטור מעבדתי18-04-2018
614944השלמת ריצוף הגנום של הרימון18-04-2018
614945אספקת שבבים לזיהוי SNP במכשיר EP1 (40 יחידות)18-04-2018
614955הרחבת התקשרות (ראשונה) למכרז 13/2017 ביצוע חידוש קו מים "10 מזרח עבור מרכז מחקר דרום גילת18-04-2018
614842התקשרות עם חברת גאמידור דיאגנוסטיקה רכישת וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ לשנת 201817-04-2018
614843התקשרות עם רניום רכישת גלאים מסמנים MGB PROBES לביצוע בדיקות ב- PCR17-04-2018
614844התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים הסיירת הירוקה לצורך העסקת שני פקחים עבור יחידת פקיד היערות במשרד אוגוסט 2018 ועד סוף יולי 202117-04-2018
614847התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ למתן שירותי תחזוקה עבור מכשירים תוצרת חברת Agilent לצורך שרותי טיפול ותחזוקה למכשירים בשו"ט לשנת 2018-2019 1שני מכשירים מסוג HPLC (1-שאריות 1- טוקסיקולוגיה ) 2 מכשיר מסוג GC (שאריות ) 3 שלושה מכשירים מסוג GC/MC (2-שאריות 1- טוקסיקולוגיה )17-04-2018
614849התקשרות עם ספקי מידע ליחידת לחקר שווקים משרד החקלאות לשנת 201917-04-2018
614850התקשרות עם ספקי מידע ליחידת לחקר שווקים משרד החקלאות לשנת 201917-04-2018
614852התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים משרד החקלאות לשנת 201917-04-2018
614853התקשרות עם ד"ר אורי גוליק תחזוקה וכיול מכשיר מסוג MasterSizer דגם 2000 SN17-04-2018
614854התקשרות עם חברת י.א. אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי רכישת קיט לצורך מדידת קורטיקוסטרון עבור מעבדות המכון הווטרינרי לשנת 201817-04-2018
614856התקשרות עם חברת KTE בע"מ לצורך רכישת שירותי בדיקות מעבדה לאבחנה בין ריכיבים אורגניים וא- אורגניים של ארסן בדגים17-04-2018
614859התקשרות עם אלדן לביצוע מגוון של מבחנים השוואות לצורך ניטור של מגוון חומרים שונים של תרופות וטרינריות עבור שנת 2018 התקשרות עם מעבדת FAPAS17-04-2018
614861התקשרות עם חברת PerkinElmer ישראל לרכישת חלפים ושירות תחזוקה שנתי למכשיר בליעה מתוצרתם עבור השירותים הווטרינריים לשנת 201817-04-2018
614862התקשרות עם חברת אחים אייזנברג לצורך רכש עצמית למיקרוסקופ פלורסנטי עבור הש"ט17-04-2018
614865התקשרות עם תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ לרכישת תרביות תאים לשנת 2018- 201917-04-2018
614868התקשרות עם חברת איראה מערכות מידע רכישת שירות שנתי לתוכנת ספיר קלאסיק לשנת 201917-04-2018
614871התקשרות עם חברת אלדן בע"מ עבור רכישת נוגדן לאבחון מחלת ספגת המוח17-04-2018
614875התקשרות עם רשת המרכולים יינות ביתן לרכישת מוצרי מזון כיבוד לפעולות הדרכה בשה"מ17-04-2018
614877התקשרות עם חברת אורד לרכישת שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים לשנים 2018 -2019 יוני מאי17-04-2018
614880התקשרות עם חברת סולארי שירות אחזקת שנתי עבור משאבות חום עבור המדגים של דור17-04-2018
614882התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון פרויקט האכלת עגורים בשטחי אגמון אחולה17-04-2018
614884התקשרות עם כתב עת American Society for Microbiology לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר שלמה בלום שו"ו פרסום מאמר שנת 201817-04-2018
614892התקשרות עםהספק DAFF דרא"פ לרכישת דוחות בחינה של זני צמחים -לשנת 201817-04-2018
614889מימוש אופציה שלישית מפטור 864 בנושא: תשלום חשמל לאוניברסיטה העברית- הפקולטה לחקלאות ברחובות עבור המכון לבע"ח של מינהל המחקר החקלאי17-04-2018
614890אספקת שירותי לינה ואירוח למחנה קיץ לנוער שוחר מדע במינהל המחקר החקלאי17-04-2018
614891טרקטור ג'ון דיר עם מערכת ניהוג אוטמטית מונחית GPS17-04-2018
614895רכישת מכשיר ייעודי לכתישת רקמות צמחיות בשקיות ייעודיות של BIOREBA17-04-2018
614896רכישת חבילת תמיכה PREMIER של מיקרוסופט17-04-2018
614791הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור ממשקי גידול זני אבוקדו מסחריים להעלאת יבול ולשיפור רווחיות הענף תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.10.2020 16-04-2018
614788הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח פרוטוקולים ליצירת פירות מנגו איכותיים מחוץ לעונה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.3.2019 16-04-2018
614789הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שינויים דינמיים בתוכנות של רשתות צל והשפעתם על משטחי ההשקייה: בננה בבית רשת כגידול מודל-המשך מימון תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.3.2019 16-04-2018
614579רכישת שירותי מידע לגבי אשראי עסקי וצרכני15-04-2018
614727התקשרות עם חברת בית ארז לצורך רכישה של 105,000 מנות תרכיב באריזה של 10 מנה15-04-2018
614733התקשרות עם מעבדת מרכז הגנומיקה באוניברסיטת אילנוי Research resources center of the University of lllinois לצורך ביצוע אנליזה מטא גנומית באוכלוסיית פרוקי רגליים15-04-2018
614623התקשרות עם שמאי דוד שקד ניהול תביעה משפטית15-04-2018
614625התקשרות עם Proggeto איטליה לצורך רכישת שירות של מבחנים התואמים לפעילות המעבדה להיגיינת מזון ולמבדת השאריות עבור 201815-04-2018
614629התקשרות עם חברת כנפי משק הלנת עובדי המשרד בתחרויות המחוזיאדה 201815-04-2018
614684התקשרות עם אילן בן דוד לקבלת שירותי גינון במחוז המרכז של המשרד בחדרה12-04-2018
614688התקשרות עם חברת בית ארז לצורך אספקת תרכיבי חיסון אוראלי נגד מחלת הכלבת 150,000 תרכיבי התפרצות כלבת12-04-2018
614691התקשרות עם חברת ביוראד לצורך רכישת ציוד מתכלה למערכת QX Droplet digital PCR לשנת 201812-04-2018
5721התקשרות בפטור ממרכז לרכישת ביטוח עבור רובוטים של המחלקה לבקטריולוגיה בשו"ט09-04-2018
614518פיתוח זן קנביס רפואי בעל ריכוזי חומרים ייחודים אשר יציגו השפעה על פסוריאזיס ודלקות עור09-04-2018
614522הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מוצר טבעי למניעה וטיפול של אלרגיה לבוטנים זרעים ואגוזים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 6.2.2019 09-04-2018
614479התקשרות עם ספקי מידע ליחידת לחקר שווקים משרד החקלאות לשנת 201908-04-2018
614480התקשרות עם ספקי מידע ליחידת לחקר שווקים משרד החקלאות לשנת 201908-04-2018
614410התקשרות עם חברת י.א. אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי רכישת קיט לצורך מדידת קורטיקוסטרון עבור מעבדות המכון הווטרינרי לשנת 201829-03-2018
614411התקשרות עם חברת KTE בע"מ לצורך רכישת שירותי בדיקות מעבדה לאבחנה בין ריכיבים אורגניים וא- אורגניים של ארסן בדגים29-03-2018
614412התקשרות עם אלדן לביצוע מגוון של מבחנים השוואות לצורך ניטור של מגוון חומרים שונים של תרופות וטרינריות עבור שנת 2018 התקשרות עם מעבדת FAPAS29-03-2018
614415התקשרות עם חברת PerkinElmer ישראל לרכישת חלפים ושירות תחזוקה שנתי למכשיר בליעה מתוצרתם עבור השירותים הווטרינריים לשנת 201829-03-2018
614416התקשרות עם חברת אחים אייזנברג לצורך רכש עצמית למיקרוסקופ פלורסנטי עבור הש"ט29-03-2018
614418התקשרות עם ד"ר אורי גוליק תחזוקה וכיול מכשיר מסוג MasterSizer דגם 2000 SN29-03-2018
614422התקשרות עם תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ לרכישת תרביות תאים לשנת 2018- 201929-03-2018
614424התקשרות עם חברת איראה מערכות מידע רכישת שירות שנתי לתוכנת ספיר קלאסיק לשנת 201929-03-2018
614425התקשרות עם חברת אלדן בע"מ עבור רכישת נוגדן לאבחון מחלת ספגת המוח29-03-2018
614428התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ למתן שירותי תחזוקה עבור מכשירים תוצרת חברת Agilent לצורך שרותי טיפול ותחזוקה למכשירים בשו"ט לשנת 2018-2019 1שני מכשירים מסוג HPLC (1-שאריות 1- טוקסיקולוגיה ) 2 מכשיר מסוג GC (שאריות ) 3 שלושה מכשירים מסוג GC/MC (2-שאריות 1- טוקסיקולוגיה )29-03-2018
614430התקשרות עם רשת המרכולים יינות ביתן לרכישת מוצרי מזון כיבוד לפעולות הדרכה בשה"מ29-03-2018
614432התקשרות עם חברת אורד לרכישת שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים לשנים 2018 -2019 יוני מאי29-03-2018
614434התקשרות עם חברת סולארי שירות אחזקת שנתי עבור משאבות חום עבור המדגים של דור29-03-2018
614436התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון פרויקט האכלת עגורים בשטחי אגמון אחולה29-03-2018
614437התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים משרד החקלאות לשנת 201929-03-2018
614439התקשרות עם כתב עת American Society for Microbiology לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר שלמה בלום שו"ו פרסום מאמר שנת 201829-03-2018
614231הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת דילול רובוטי לתמר מג'הול תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2019 27-03-2018
614233הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת דילול רובוטי לתמר מג'הול תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2019 27-03-2018
614234הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת דילול רובוטי לתמר מג'הול תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2019 27-03-2018
614235הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת דילול רובוטי לתמר מג'הול תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2019 27-03-2018
614236הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת דילול רובוטי לתמר מג'הול תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2019 27-03-2018
614239קבלת שרותי פרוטאומיקה במכון ויצמן27-03-2018
614162הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת דילול רובוטי לתמר מג'הול היקף ההתקשרות: 42,000 ¤ תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2019 26-03-2018
614167הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם חוס"ן- אספרגילוס – פיתוח גישות למניעת הנזק הנגרם על ידי מחלת העובש השחור תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 26-03-2018
614170הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם חוס"ן- אספרגילוס – פיתוח גישות למניעת הנזק הנגרם על ידי מחלת העובש השחור תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 26-03-2018
614076המשך רישיון שימוש בתוכנה לחיזוי איכות של פרי26-03-2018
614084השקעה בתוכנית טיפוח ורישיון בלעדי לגידול זן תות B4U רישיון שימוש קו 229 קו 282 STARO 1-10 וגידול בספרד איטליה פורטוגל יוון וצפון אפריקה26-03-2018
614107אספקת שירותים ווטרינריים ותרופות לרפתות ולדיר הצאן עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל המחקר החקלאי (ללא נווה יער)25-03-2018
614064מתן שירותי הזרעה מלאכותית לפרות ברפת בית דגן25-03-2018
613943התקשרות עם משרדי עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני (עבור פטנטים קיימים/ישנים)21-03-2018
613799התקשרות עם מעבדת הייחוס לכלבת Anses שו"ט לשנת 201819-03-2018
613800התקשרות עם סיגמא אלדריץ ישראל לרכישת תרביות תאים מסוג PPR B95a זהוי דבר צאן19-03-2018
613801התקשרות עם חברת תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ לרכישת תרביות תאים פבואר 201819-03-2018
613803התקשרות עם הורייזון ביוטק רכישת ערכות ELIZA לבדיקות בת שחפת19-03-2018
613805הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיצוי פלרגוניום כטיפול ניורופרוטקטיבי למחלת פרקינסון תקופת ההתקשרות: מיום 1.4.2018 ועד ליום 31.3.2019 19-03-2018
598326הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ואופטימיזציה של הדברת עשבים כימיים בכרם יין ופיתוח ממשקי הדברה משלבים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 19-03-2018
598327הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ואופטימיזציה של הדברת עשבים כימיים בכרם יין ופיתוח ממשקי הדברה משלבים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 19-03-2018
598329הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ואופטימיזציה של הדברת עשבים כימיים בכרם יין ופיתוח ממשקי הדברה משלבים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 19-03-2018
598333הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ואופטימיזציה של הדברת עשבים כימיים בכרם יין ופיתוח ממשקי הדברה משלבים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 19-03-2018
613714שיתוף בפרוייקט ארץ החיטה18-03-2018
613716אספקת מכשיר REAL TIME PCR עבור מינהל המחקר החקלאי18-03-2018
613737מכירת תוצרת חקלאית/חיטה לתחמיץ - נווה יער18-03-2018
613739אספקת קורה הידרואלית+מערכת מצלמות18-03-2018
613743אספקת תערובות להזנת עופות עבור המכון לבע"ח ברחובות18-03-2018
613506פטור לרשימת ספקים לאספקת חנקן נוזלי ליחידות המינהל18-03-2018
612916רכישת 40 יחידות מסכי מחשב "24 מסוג BENQ שלא במסגרת המכרז המרכזי של החשב הכללי18-03-2018
613548התקשרות עם חברת רובין טק בע"מ חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף לשנים 2018/1914-03-2018
613549התקשרות עם חברת מל"מ תפעול ותחזוקת ממשק העברת נתוני יבוא של המכס ממערכת שער עולמי למשרד החקלאות לשנת 2018 עבור יחידת סחר חוץ14-03-2018
613550התקשרות עם חברת אורקל ישראל הסכם שירות ותחזוקה שנתי לכלל מוצרי אורקל שבחזקת המשרד לשנת 2018 (14.05.2019)14-03-2018
613552התקשרות עם חברת אלדן לביצוע מגוון של מבחנים התואמים לפעילות מעבדות הגה"צ סקר מיומנות בינלאומי בן מעבדות אנליטיות לפי Proficiency Teting Program- FAPAS14-03-2018
613567הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיקום מליחות בית השורשית בעזרת הסעה מאולצת גלי לחץ תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.3018 14-03-2018
613455התקשרות עם חברת תרכובות ברום לרכישת ברומיד 98% עבור השירותים להגנת הצומח13-03-2018
613456הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח שיטות להתמודדות עם עש התפוח המדומה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 14.7.018 13-03-2018
613458הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח שיטות להתמודדות עם עש התפוח המדומה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 14.7.2018 13-03-2018
613501רכישת חבילת תמיכה PREMIER של מיקרוסופט13-03-2018
613504אספקת שירותי לינה ואירוח למחנה קיץ לנוער שוחר מדע במינהל המחקר החקלאי13-03-2018
613251בניית 45 ספריות לריצוף והרצה בחמישה ערוצי ריצוף במכשיר האילומינה במוסד הטכניון08-03-2018
613253ביצוע ריצוף במכשיר האילומינה: בניית 60 ספריות mRNA וריצוף 2 ליינים בפלטפורמה NEXTSEQ באבטיח08-03-2018
613183טרקטור ג'ון דיר עם מערכת ניהוג אוטמטית מונחית GPS07-03-2018
613191רכישת מכשיר ייעודי לכתישת רקמות צמחיות בשקיות ייעודיות של BIOREBA07-03-2018
605218קביעת השפעת פורנוקמרינים במיץ הדרים על פעילות אנזימטית של האנזים CYP3A4 מכבד אדם07-03-2018
613096התקשרות עם ארגון UPOV תשלום דמי חבר לארגון הבילאומי לזכויות המטפחים לשנת 2018 06-03-2018
613100התקשרות עם חברת אורגני שלי לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור השירותים להגנת הצומח לשנת 201806-03-2018
613103התקשרות עם חברת אלדן לביצוע מגוון של מבחנים התואמים לפעילות המעבדה להיגיינת מזון ולמעבדת השאריות עבור שנת 2018 פטור ספק יחיד וכן רכישת קיטים עבור בדיקות אלייזה (ELISA-TEK)06-03-2018
613104התקשרות עם פרקין אלמר ישראל לרכישת תוכנה למכשיר בליעה אטומי מסוג AAnalyst800 למכשיר בליעה אטומית06-03-2018
613105התקשרות עם חברת אינוויגו אר אמ אס (ישראל) בע"מ רכישת חיות מעבדה לשו"ט לשנת 201806-03-2018
613106התקשרות עם חברת מעבדות חי לרכישת צלחות אדר CHROMAGAR לזכוי חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה06-03-2018
613108התקשרות עם חברת אחסנה ירוקה בע"מ לצורך רכישת שירותי תחזוקה למתקן איוד עבור מסוף מתענים נתב"ג פיתוח של פרופ' שלמה נברו06-03-2018
612987הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הפחתת זיהומי סלמונלה וקמפילובקר בענף הלול תקופת ההתקשרות: מיום 1.3.2018 ועד ליום 28.2.2019 04-03-2018
612988הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הפחתת זיהומי סלמונלה וקמפילובקר בענף הלול תקופת ההתקשרות: מיום 1.3.2018 ועד ליום 28.2.2019 04-03-2018
612989הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: זיהוי הגורמים לרגישות זני שקד לצרעת השקד כאמצעי לשיפור ממשק ההדברה המשולבת תקופת ההתקשרות: מיום 1.3.2018 ועד ליום 28.2.2019 04-03-2018
612990הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הפחתת זיהומי סלמונלה וקמפילובקר בענף הלול תקופת ההתקשרות: מיום 1.3.2018 ועד ליום 28.2.2019 04-03-2018
612991הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפליקציות בריאותיות של מיצוי שעוות חוחובה לטיפול במחלות עור דלקתיות תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 27.2.2018 04-03-2018
610193הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מחלת הרשת בשעורה בעיה ישנה בגידול מתחדש איתור עמידות והחדרתה אל זנים מסחריים. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 04-03-2018
608106התקשרות עם קק"ל בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) - ספק יחיד לשם הסדרת רשות המרעה01-03-2018
612926התקשרות עם רשות מקומית עפ"י דין רכש שירותי תגבור מחלקות ווטרינריות ברשויות המקומיות במחוז העמקים על יסוד הליך פנייה למועצות שבצע המשרד ביום 3.1.2018 ובעקבות החלטת המשך מיום 7.2.2018 בוסטן אל מרג'+ יפיע28-02-2018
612929התקשרות עם רשות מקומית עפ"י דין לרכש שירותי תגבור מחלקות ווטירינריות ברשויות ברשויות המקומיות במחוז העמקים על יסוד הליך פנייה למועצות שבצע המשרד ביום 3.1.2018 החלטת המשך ביחס לעריית עפולה ומועצה מקומית מגידו28-02-2018
612937התקשרות עם הורייזון ביוטק רכישת ערכות ELIZA לבדיקות בת שחפת28-02-2018
612939התקשרות עם חברת תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ לרכישת תרביות תאים פבואר 201828-02-2018
612940התקשרות עם סיגמא אלדריץ ישראל לרכישת תרביות תאים מסוג PPR B95a זהוי דבר צאן28-02-2018
612941התקשרות עם מעבדת הייחוס לכלבת Anses שו"ט לשנת 201828-02-2018
612910אספקת שירותים ווטרינריים ותרופות לרפתות ולדיר הצאן עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל המחקר החקלאי (ללא נווה יער)28-02-2018
612913מתן שירותי הזרעה מלאכותית לפרות ברפת בית דגן28-02-2018
612935מתן שירות לאנליזות מיקרוביולוגיות מקיפות של חיידקים פתוגנים במכון הוטרינרי ובביה"ח איכילוב28-02-2018
612942התקשרות עם משרדי עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני (עבור פטנטים קיימים/ישנים)28-02-2018
612697התקשרות עם חברת רובין טק בע"מ חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף לשנים 2018/1925-02-2018
612699התקשרות עם חברת מל"מ תפעול ותחזוקת ממשק העברת נתוני יבוא של המכס ממערכת שער עולמי למשרד החקלאות לשנת 2018 עבור יחידת סחר חוץ25-02-2018
612702התקשרות עם חברת אורקל ישראל הסכם שירות ותחזוקה שנתי לכלל מוצרי אורקל שבחזקת המשרד לשנת 2018 (14.05.2019)25-02-2018
612704התקשרות עם מעבדות חי לצורך רכישת שירות של ריצוף חומצות גרעין וזהוי מולקולרי של פטריות חיידקים ווירוסים לשנת 201825-02-2018
612709התקשרות עם חברת אלדן לביצוע מגוון של מבחנים התואמים לפעילות מעבדות הגה"צ סקר מיומנות בינלאומי בן מעבדות אנליטיות לפי Proficiency Teting Program- FAPAS25-02-2018
612587התקשרות עם חברת תרכובות ברום לרכישת ברומיד 98% עבור השירותים להגנת הצומח21-02-2018
612345מתן ייעוץ לניסוי שדה בחקר מזיקים18-02-2018
612350השלמת רכישת זכויות ארכיוניות על סדרות של מאגרי מידע אלקטרוניים.18-02-2018
612277התקשרות עם ארגון UPOV תשלום דמי חבר לארגון הבילאומי לזכויות המטפחים לשנת 2018 15-02-2018
612280התקשרות עם חברת אורגני שלי לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור השירותים להגנת הצומח לשנת 201815-02-2018
612281התקשרות עם חברת אלדן לביצוע מגוון של מבחנים התואמים לפעילות המעבדה להיגיינת מזון ולמעבדת השאריות עבור שנת 2018 פטור ספק יחיד וכן רכישת קיטים עבור בדיקות אלייזה (ELISA-TEK)15-02-2018
612282התקשרות עם פרקין אלמר ישראל לרכישת תוכנה למכשיר בליעה אטומי מסוג AAnalyst800 למכשיר בליעה אטומית15-02-2018
612284התקשרות עם חברת אינוויגו אר אמ אס (ישראל) בע"מ רכישת חיות מעבדה לשו"ט לשנת 201815-02-2018
612286התקשרות עם חברת מעבדות חי לרכישת צלחות אדר CHROMAGAR לזכוי חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה15-02-2018
612288התקשרות עם חברת אחסנה ירוקה בע"מ לצורך רכישת שירותי תחזוקה למתקן איוד עבור מסוף מתענים נתב"ג פיתוח של פרופ' שלמה נברו15-02-2018
612269קבלת שירותים גנטיים K777 חברת שיאון חברה ישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח15-02-2018
612283רכישת מכשיר אלקטופורטור להחדרת חומר גנטי לתאים15-02-2018
612287אספקת תערובות להזנת עופות עבור המכון לבע"ח ברחובות15-02-2018
612300אספקת קורה הידרואלית+מערכת מצלמות15-02-2018
612224התקשרות עם ארגון UPOV תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 201814-02-2018
612173התקשרות עם מרכז המרצים הישראלי לצורך הוצאה לפועל של קבלת הרצאה מאת ראש הדסק הצבאי בערוץ 11(כאן) מר אמיר בר שלום13-02-2018
612117התקשרות עם תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער במסגרת אירוע יום פתוח של המשרד חול המועד פסח 201812-02-2018
611928הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: בחינת היעילות של פטריות אנטומופתוגניות כמחולות תמותה באוכלוסיית חדקונית הדקל במעבדה ובמטע תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 30.9.2018 11-02-2018
611929הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת תומכת החלטות לביצוע דילול תפוח בכלים של חקלאות מדייקת תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 11-02-2018
611930הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: בחינת היעילות של פטריות אנטומפתוגניות כמחוללות תמותה באוכלסיית חדקונית הדקל במעבדה ובמטע תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 30.9.2018 11-02-2018
611949הרחבת התקשרות ראשונה למכרז 3/2014 לביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות בחוות ניסיונות מרכז, במכוני המחקר של מינהל המחקר החקלאי בראשל"צ ובמקומות נוספים עפ"י הצורך11-02-2018
611960התקשרות דחופה לפנייה לחברות כ"א לקבלת עובדים לביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות בכרם המינהל11-02-2018
611851הרחבת התקשרות לפטור 1756 בנושא התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף08-02-2018
611853הרחבת התקשרות לפטור 1758 בנושא התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף08-02-2018
611892הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם אבטיחים מורכבים: שיפור איכות פרי האבטיח על ידי אופטימיזציה של ממשק הגידול ולימוד היבטים מטבולמיים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.1.2019 08-02-2018
611801התקשרות עם רשות מקומית על פי דין לפי תקנה 3(16) לרכש שירותי תגבור מחלקות ווטרינריות ברשויות המקומיות במחוז העמקים על יסוד הליך פנייה למועצות שבצע המשרד ביום 3.1.201807-02-2018
610196הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: קידום ענף החוחובה בנגב תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 06-02-2018
611714התקשרות עם אליקס מדיקל בע"מ לרכישת ערכות VIDAS לשו"ט לשנת 2018-201905-02-2018
611715התקשרות עם כתב עת Frontiers Veterinary Seience לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר סבטלנה ברדנשטיין שו"ט פרסום מאמר ינואר 201805-02-2018
611718התקשרות עם אלדן לקבלת חומרי ביקה למבדק של רשות הסמכת מעבדות השירותים הווטרינריים05-02-2018
611730התקשרות עם חברת Aura Player לצורך רכישת רישוי תוכנה המאפשרת הנגשה מאובטחת של מערכות אורקל המשרדית לציבור05-02-2018
611733התקשרות עם חברת "שינלדלר- נחושתן " לצורך קבלת שירות של אחזקה שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגלבוע בשנת 201805-02-2018
611651התקשרות עם ארגון World Animal Organization OIE תשלום דמי חבר לשנת 201804-02-2018
610277הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור הרווחיות בענף הזית תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 04-02-2018
611528הפעלת חוות כרי דשא באמצעות האחים דבוש ממושב דלתון01-02-2018
611521התקשרות עם רשות מקומית על פי דין עם המועצה האזורית גולן לשם ביצוע תכנון שטחי הכשרה31-01-2018
611526התקשרות עם היועץ מר ארנון קפלן השירותים לקבלת שירותי הכנה המלצות הנדסיות למדגה מבוקר ניקוז 31-01-2018
611537התקשרות עם דר' מיכאל פרידלנדר לווי מדעי לטיפול במים באמצעות אצות31-01-2018
611549התקשרות עם רו"ח גזית בן גל ושות' למתן שירותי ביקורת חשבונאית31-01-2018
611524רכישת מערכת Eddy Covariance31-01-2018
611495התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים לצורך תגבור תקצוב במסגרת תוכנית לחיסון חיות בר לכלבת ובעקבות התפרצות חריגה בהיקפה של מחלת הכלבת בצפון הארץ -ינואר 201830-01-2018
611497התקשרות עם מועצת הצמחים -לצורך הוצאה לפועל של פעולות קד"מ לעידוד צריכת פירות וירקות30-01-2018
611486החרבת התקשרות למכרז 6/2017 למתן שירותי גינון וחצרנות במינהל המחקר החקלאי ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר תוספת גינון לשירותים הוטרינרים (שו"ט)30-01-2018
611492התקשרות המשך לביצוע מערכת בקרת אקלים בחממה מס' 2 במרכז מחקר דרום גילת30-01-2018
611501הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת ניהול מרחבית לשיפור ממשק חקלאות בת קיימא תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 30-01-2018
611502הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת ניהול מרחבית לשיפור ממשק חקלאות בת קיימא תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 30-01-2018
611296התקשרות עם ארגון UPOV תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 201828-01-2018
611319התקשרות עם חברת "טנסור" - שירותי אחזקה למכשיר UPS לשנת 201828-01-2018
611293ריצוף אנליזות גנום אשכולית28-01-2018
611294מתן שירות לאנליזות מיקרוביולוגיות מקיפות של חיידקים פתוגנים במכון הוטרינרי ובביה"ח איכילוב28-01-2018
611307השלמת רכישת זכויות ארכיוניות על סדרות של מאגרי מידע אלקטרוניים.28-01-2018
611313חידוש רישוי ל- 37 רישיונות לתוכנת JMP והוספת 8 משתמשים חדשים28-01-2018
611320מתן ייעוץ לניסוי שדה בחקר מזיקים28-01-2018
611092הרחבת התקשרות עם עמותת "כוכב המדבר" מיזם משותף בעניין"תכנון כפר נוער"23-01-2018
611098הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: כימות ההשפעה על שינוי אקלים על כמות ואיכות המספוא בישראל על ידי ונוס תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 14.12.2018 23-01-2018
611100הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: דימותי "ונוס" ככלי לניטור התפתחות חיטה והערכת היבול ואיכותו בקנ"מ מהשדה ועד ארצי תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 14.12.2018 23-01-2018
611111הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אומדן תגובת יערות יובשניים לבצורת על ידי מדדי התארגנות בעזרת הדמאות ונוס ונתוני ליידר תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 14.12.2018 23-01-2018
611117הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת תומכת החלטות לביצוע דילול תפוח בכלים של חקלאות מדייקית תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 23-01-2018
611119הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים למינוף תעשיית האגרו ביוטכנולוגיה בישראל תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 23-01-2018
611123הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת תומכת החלטות לביצוע דילול תפוח בכלים של חקלאות מדייקת תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 23-01-2018
611125הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: טיפוח מכלואים עמידים לעקות אביוטיות בעזרת כלים גנומיים ופנומיים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 30.11.2018 23-01-2018
611127הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיפוי גנטי בעזרת עריכה גנטית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 23-01-2018
610832רכישת אוטוקלב הוריזונטלי עם תא עיקור מרובע בנפח 240 ליטר18-01-2018
610785התקשרות עם כתב עת Frontiers Veterinary Seience לצורך פרסום מאמר מדעי ד"ר סבטלנה ברדנשטיין שו"ט פרסום מאמר ינואר 201817-01-2018
610786התקשרות עם אלדן לקבלת חומרי ביקה למבדק של רשות הסמכת מעבדות השירותים הווטרינריים17-01-2018
610788התקשרות עם אליקס מדיקל בע"מ לרכישת ערכות VIDAS לשו"ט לשנת 2018-201917-01-2018
609821התקשרות עם חברת "סוויס פורט 1998 בע"מ" לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה בן גוריון לשנת 201817-01-2018
610725התקשרות עם ארגון World Animal Organization OIE תשלום דמי חבר לשנת 201816-01-2018
610642הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ממשק הזנה בחנקן בזיתים לשמן: שיקולים אגרונומיים וסביבתיים תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 14-01-2018
610644הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ממשק הזנה בחנקן בזיתים לשמן: שיקולים אגרונומיים וסביבתיים תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 14-01-2018
610654הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שימוש בבקטריופאג'ים לבקרה ביולוגית של חיידקי ויבריו בחקלאות ימית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 14-01-2018
610656הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 14-01-2018
610658תיקון מכשיר LC-MS-QTOF14-01-2018
610610התקשרות עם האמן אהרון פררה במסגרת אירוע יום נופשון גימלאים לתח"מ תקנה 3(11) לרכישת שירותי אמנות בידור או הווי11-01-2018
610627הפעלת חוות מתתיהו ע"י מועצה אזורית גליל עליון11-01-2018
610508הפעלת חוות כרי דשא באמצעות האחים דבוש ממושב דלתון10-01-2018
610519התקשרות עם קנט לביטוחים עבור מינהל המחקר החקלאי על שלוחותיו בשלב זה: א. ביטוח פלחה כנגד נזקי טבע לזריעת גידולי שדה לעונת 2017/2018 ב. ביטוח פינוי וכילוי בקר לבשר במפטמות לעונת 2018 ג. ביטוח נזקי טבע לזריעת שחת לעונת 2017-201810-01-2018
610445התקשרות עם חברת " א.ע. ביואקולוגיה " לשם קבלת שירות כילוי מן המכון והלשכות תקציב מסגרת עבור שנת 201809-01-2018
610449התקשרות לרכש רובה ואקדח ירי חיצי הרדמה עבור סיוע וטיפול בכלבי פרא ברשויות המקומיות פנאודרט ישראל09-01-2018
610455התקשרות עם חברת גרוטסקה לצורך רכישת שירותי מיתוג לרשות לתכנון09-01-2018
610458התקשרות עם חברת אשחר לצורך רכישת שירותי ייעוץ בתחום הגרעינים המשימתיים09-01-2018
610459התקשרות עם חברת יינות ביתן בע"מ לצורך רכישת סל אבליםלעובד שאיבד קרוב משפחה מדרגה ראשונה09-01-2018
610460התקשרות עם יד ושם לצורך סיור עובדי המשרד ביד ושם בסמוך ליום הואה בשנת תשע"ח התקשרות לריכישת שירותי תרבות אמנות בידור או הווי09-01-2018
610468התקשרות עם אבי גונן לצורך רכישת שירותי ייעוץ לקביעת דרישות חובה בייבוא חקלאי09-01-2018
608240התקשרות המשך עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם - פרויקט ואדי אתיר. התקשרות המשך 2017-201907-01-2018
610336הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיות וחומרים חדשים לייעול השרשרת ייחורים מצמחים קשיי השרשה תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610305הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חיטת כוסמין, גידול חדש בישראל: טיפוח איכות וערך תזונתי תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610308הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: איתור זנים וטיפולים המאפשרים קבלת יבול שמן זית איכותי גבוה תחת תנאי חום תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610310הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שימוש בננו חלקיקים לשיפור הקליטה דרך מערכת השורשים והסיסטמיות של תכשירי הדבר לא סיסטמיים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610311הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיפוי גנטי בעזרת עריכה גנטית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610315הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ממשק השקיה מיטבית בחמצה על בסיס ניתוחים תלת ממדיים מבוססי תמונות תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610316הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ממשק השקייה מיטבית בחמצה על בסיס ניתוחים תלת מימדיים מבוססי תמונות תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610318הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ננופורמולציית סול ג'ל ביופונקציונלית להדברה של חרקים מזיקים בשיטת משיכה וקטילה. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610321הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח וייעול מערכות מתקדמות לאספקת מרכיבים ביואקטיביים לטיפול בפירות וירקות עלים תוך שימוש בננוטכנולוגיות לצורך הפחתת מחלות לאחר קטיף תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610323הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח וייעול מערכות מתקדמות לאספקת מרכיבים ביואטיביים לטיפול בפירות וירקות עלים תוך שימוש בננוטכנולוגיות לצורך הפחתת מחלות לאחר קטיף תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610325הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ביסוס כלים לעריכה גנומית באמנון היאור תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610331הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח גישה לבקרה ביולוגית של פתוגנים חיידקיים כאמצעי להפחתת שימוש באנטיביוטיקה בחקלאות מים מקיימת תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610334הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנווגיות וחומרים חדשים לייעול השרשת ייחורים מצמחים קשיי השרשה תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 07-01-2018
610257הרחבת התקשרות עם עמותת "כוכב המדבר" מיזם משותף בעניין"תכנון כפר נוער"04-01-2018
610269התקשרות לרכישת שירותי מסירות משפטיות בפריסה ארצית עם חברת מ.ח.א.משרד חקירות אזרחיות04-01-2018
610258הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר פחתים ומניעת איבודי מזון במהלך שרשרת השיווק של פירות וירקות בישראל תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 04-01-2018
610259הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר פחתים ומניעת מזון במהלך שרשרת השיווק של פירות וירקות בישראל תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 04-01-2018
610264הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: גישות להבנה, אפיון וניצול תהליכי פיצוי קליטת מים בצמחים תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.218 ועד ליום 31.12.2018 04-01-2018
610274הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח גישות ליישום תערובת נדיפים מהפטרייה Daldinia concentrica להדברת נמטודות טפיליות לצמחים ומעבר מתנאים מבוקרים לבתי צמיחה. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 04-01-2018
610276הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר הדינמיקה של התפשטות פגעים בזמן ובמרחב בסביבה החקלאית תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 04-01-2018
610198הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: קידום ענף החוחובה בנגב תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 03-01-2018
610199הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר הדינמיקה של התפשטות פגעים בזמן ובמרחב בסביבה החקלאית תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 03-01-2018
610200הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר הדינמיקה של התפשטות פגעים בזמן ובמרחב בסביבה החקלאית תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 03-01-2018
610201הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. נושא המחקר: שיפור הרווחיות בענף הזית תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 03-01-2018
610211הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור הרווחיות בענף הזית תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 03-01-2018
610216הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השפעת תנאי הסביבה על תהליכי ההפריה והחנטה בתמרים תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.1.2019 03-01-2018
610187הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: בחינת היעילות של פטריות אנטומופתוגניות כמחוללות תמותה באוכלוסיית חדקונית הדקל במעבדה ובמטע. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.9.2018 03-01-2018
610190הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: היעלמות מואצת של פעילות קוטלי עשבים מעכבי SLA בקרקע תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 03-01-2018
610191הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.201803-01-2018
610194הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: גישות להבנה, אפיון וניצול תהליכי קליטת מים בצמחים תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 03-01-2018
610129התקשרות המשך לרכישת טרקטור מטעים נוסף עבור חוות המרכז במינהל- ממכרז מס' 11/201702-01-2018
610143רכישת תא גידול מבוקר לצמחים המאפשרים יישום תנאי עקות אביוטיות02-01-2018
610160רכישת מכשיר מדידה Multiplex 33002-01-2018
609977התקשרות עם חברת סופטסנס וזאת לרכישת התוכנה לעבודות מידול הידרוגאולוגית של מי תהום במסגרת פעילות המו"פ לחקר הקרקע31-12-2017
609981התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ " רכישת חנייה עבור עובדי תחנת ההסגר שו"ט בנמל התעופה בן גוריון לשנת 201831-12-2017
609983התקשרות עם חברת טוטנאור לצורך שירות שנתי לאוטוקלבים לשו" 201831-12-2017
609986התקשרות עם חברת "רניום" לצורך רכישת שירות עבור מכשירים תוצרת lacia bekman Barnstead ו life technology31-12-2017
609991התקשרות עם חברת "עין יהב " לקבלת שירות תחזוקה שוטפת של תעשיות מים,ביוב, חשמל, גינון , ניקיון סבבתי ושירותי תברואה וארנונה למשרדי הגנת הצמח31-12-2017
609992התקשרות עם חברת "אנגנטק" שירות אחזקה שנתי למכשיר FOSS TEKATOR -לשו"ט לשנת 201831-12-2017
609995התקשרות עם חברת "אלדן" בע"מ לקבלת חומרי בדיקה למבדק של רשות הסמכה מעבדות -השירותים הווטרינריים31-12-2017
609996התקשרות עם מכון היצוא לשם קבלת שירותים של קד"מ לתערוכת "אגריטך"לצורך קבלת השירותים שבנדון31-12-2017
609999התקשרות עם חברת שינדלר-נחושתן לצורך קבלת שירות של תיקון דחוף שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגילבוע31-12-2017
607578הרחבת התקשרות עם מועצת הצמחים - תמיכה בענף שמן הזית הישראלי31-12-2017
607129התקשרות עם רשות מקומית על פי דין לפי תקנה 3(16) עם המועצה האזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בשבעה יישובים - אלוני בשן, אלרום, אניעם, בני יהודה, חד נס, יונתן וכפר חרוב.31-12-2017
610015קבלת שירותי פרוטאומיקה במרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית במכון ויצמן למדע עבור המכון למדעי הצמח לשנת 201831-12-2017
610038הרצפה בהספק גבוה ושירותי ביואינפורמטיקה31-12-2017
610040המשך שירות חיבור המינהל אל ספק האינטרנט מחב"א לשנת 201831-12-2017
610042הפעלת חוות כרי דשא באמצעות האחים דבוש ממושב דלתון31-12-2017
607199התקשרות עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית השייך לחברה לחקר ימים ואגמים להשלמת תוכניות עבודה וקליט פעולות החברה במינהל המחקר החקלאי לשנת 2018.31-12-2017
607673מכרז 34/2014 שירותי מוקד הפיצו"ח - הרחבת התקשרות והארכת התקשרות -חברת עמישב28-12-2017
607905התקשרות עם הקנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות עם ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201828-12-2017
606202התקשרות המשך מול חברת "עמיגור" עד סוף חודש דצמבר 2018 בתוספת עלות של 700 אלש"ח כנגזרת של הגדלת השתתפות המדינה בעלות העתק קרווילות28-12-2017
609823התקשרות עם חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד עבור השירותים להגנת הצומח לשנת 201828-12-2017
609824התקשרות עם חברת "מהדרין תנופורט -לרכישת שירותי חווה עבור מחקר בגידולי כיסוי הדרים לאגף לשימור קרקע28-12-2017
609826התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס " לצורך רכישת תוכנת "מטלאב " עבור התחנה לחקר הסחף לשנת 201828-12-2017
609841התקשרות המשך עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם - פרויקט ואדי עתיר התקשרות המשך לשנים 2017 - 201928-12-2017
609696התקשרות עם חברת "מרחבים ירוקים גאון לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר במשרדי הגה"צ בחיפה27-12-2017
609697התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ " לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה בן גוריון לשנת 201827-12-2017
609698התקשרות עם מנהל המחקר החקלאי סינדקו לשנת 2018 לקבלת שירותי הדרכה27-12-2017
608145חידוש חוזה שרות אחזקה שנתי עבור מודולים שונים של תוכנה MATLAB (לתוכנות MATHWORS) ורכישת מודולים חדשים לשנת 201826-12-2017
609554התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים לצורך סיוע של רט"ג בפעולות ניטור אוכלוסיית הטורפים וניטור באשר ליחידות החיסון החיסון האוראלי במסגרת תוכנית לחיסון חיות בר לכלבת ובעקבות התפרצות חריגה בהיקפה של מחלתה כלבת בצפון הארץ דצמבר 201725-12-2017
609395התקשרות עם חברת "אגנטק"לרכישת שירות לתחזוקה שנתי למכשיר LC-MS-MS מתוצרת APPled BI0 systems לשנת 201824-12-2017
607901התקשרות עם ההסתדרות הציונית בפטור ממכרז לפי תקנה 3(19)(א) - התקשרות שנתית לביצוע תכנית העבודה לשנת 2017 בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1998.24-12-2017
609263התקשרות עם החברה לחקר ימים ואגמים לצורך קבלת שירות של בדיקות דגימות מים ודגים מאגם הכנרת לנוכחות רעלים - לשנת 201821-12-2017
609271התקשרות עם חברת " א.ע. ביואקולוגיה " לשם קבלת שירות כילוי מן המכון והלשכות תקציב מסגרת עבור שנת 201821-12-2017
609273התקשרות עם קק"ל בפטור ממכרז לפי ספק יחיד - לשם הסדרת רשות המרעה21-12-2017
609277התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון עבור השירותים להגנת הצומח - שימוש בחלקות צמחי בוחן לשנת 201821-12-2017
609280התקשרות שה"מ עם מ.חזן מושב בית הגדי - שמשון עומר מחקר שעניינו - בחינת יחסי גומלין בין זני אבטיח וכנות דלעת21-12-2017
609282התקשרות עם חברת "אידאה מערכות מידע" לצורך רכישת שירות שנתי לתוכנת "ספיר קלאסיק לשנת 201821-12-2017
609283התקשרות עם חברת "נאוטק" לצורך קבלת שירות שנתי לשני רובוטים של חברת TECAN המוצבים במעבדות המכון הווטרינרי שו"ט לשנת 201821-12-2017
609285התקשרות עם רשות שדות התעופה לרכש תלושי מזון בעבור עובדי יחידת השירותים הווטרינרים במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201821-12-2017
609286התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזוקה שנתי לשלושה מכשירי LC-MS-MS המוחזקים במעבדותהמכון הווטרינרי21-12-2017
609287התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות לזהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 2018 21-12-2017
609289התקשרות עם קנ"ט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201821-12-2017
609291התקשרות עם העמותה לקידום מקצועי של הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות לצורך הוצאה סדנה לעיקור וסירוס חתולי רחוב21-12-2017
609169הקשרות עם חברת סיאט ביו דיאגנוסטיקה עד תום שנת 2018 לרכישת קיטים לזהוי פטריות פיטופטורה בשורשי הדרים למעבדת הגה"צ20-12-2017
609174התקשרות עם חברת מובמנט לצורך הפעלת חוגי הסםורט20-12-2017
609178התקשרות עם חברת טי.אס.איי.אי.מערכות מידע בע"מ למתן שירותי פיתוח עבור יחידת הפיצו"ח20-12-2017
609182התקשרות עם חברת ע.ר.צים שווק ישיר בע"מ לרכישת תלושי שי יום הולדת20-12-2017
609062אספקת ספרות מקצועית אלקטרונית מחו"ל באמצעות מלמ"ד19-12-2017
608958התקשרות עם חברת "אלדן" למתן שירותי אחזקה ושדרוג שנתי - השירותים להגה"צ - לשנת 201818-12-2017
608959התקשרות לרישום קבוצת באולינג של עובדי המשרד בתל אביב לשנת 2018 עם עמותת המחלקה לספורט ת"א18-12-2017
608960התקשרות עם NMT- רכישת מכשיר לסימון דגים18-12-2017
608962התקשרות עם חברת הומביוגז עבור רכישת מערכות טיפול בפסדים18-12-2017
608956ביצוע ריצוף במכשיר האילומינה: בניית 72 ספריות MRNA וריצוף 4 ליינים בפלטפורמה HISEQ18-12-2017
608995שירותי אחזקה למערכות גילוי וכיבוי אש לשנים 2018-2019 וכן רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת במבנים שונים במינהל18-12-2017
608298התקשרות המשך ראשונה למכרז 31/2014 למתן שרותי ניקיון במתקני מינהל המחקר החקלאי13-12-2017
608650מימוש אופציה שניה להתקשרות עם יועץ לביצוע ניתוחים של דינמיקה מרחבית ייחודית13-12-2017
608651אישור עקרוני למכירת תוצרת חקלאית במינהל עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ לשנים 2018-2019 ממרכז מחקר צפון נווה יער/מרכז מחקר דרום גילת/מדעי הצמח/חוות המרכז ראשל"צ- הדיר/חוות המרכז ראשל"צ- הרפת/המכון לחקר בע"ח13-12-2017
608652התקשרות עם חברת המשקם- העסקת עובד אחד לשנת 2018 במכון להנדסה חקלאית לתפקיד גינון13-12-2017
608555התקשרות עם ספק יחיד לניקוי כלים12-12-2017
608554התקשרות עם חברת שינדלר-נחושתן לצורך קבלת שירות של תיקון דחוף שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגילבוע12-12-2017
608558התקשרות עם חברת סופטסנס וזאת לרכישת התוכנה לעבודות מידול הידרוגאולוגית של מי תהום במסגרת פעילות המו"פ לחקר הקרקע12-12-2017
608560התקשרות עם מכון היצוא לשם קבלת שירותים של קד"מ לתערוכת "אגריטך"לצורך קבלת השירותים שבנדון12-12-2017
608576התקשרות עם חברת "אלדן" בע"מ לקבלת חומרי בדיקה למבדק של רשות הסמכה מעבדות -השירותים הווטרינריים12-12-2017
608581התקשרות עם חברת "אנגנטק" שירות אחזקה שנתי למכשיר FOSS TEKATOR -לשו"ט לשנת 201812-12-2017
608585התקשרות עם חברת "עין יהב " לקבלת שירות תחזוקה שוטפת של תעשיות מים,ביוב, חשמל, גינון , ניקיון סבבתי ושירותי תברואה וארנונה למשרדי הגנת הצמח12-12-2017
608588התקשרות עם חברת טוטנאור לצורך שירות שנתי לאוטוקלבים לשו" 201812-12-2017
608589התקשרות עם חברת "רניום" לצורך רכישת שירות עבור מכשירים תוצרת lacia bekman Barnstead ו life technology12-12-2017
608592התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ " רכישת חנייה עבור עובדי תחנת ההסגר שו"ט בנמל התעופה בן גוריון לשנת 201812-12-2017
608343התקשרות עם בטרם המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים קידום הבטיחות בקרב משפחות וילדים בחברה הבדואית11-12-2017
608345התקשרות עם בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית לצורך הוצאה לפועל של תכנית לאפיון והערכה של בעיית הכלבים המשוטטים / ונטושים11-12-2017
608347התקשרות עם עמותת "כוכבי המדבר" לביצוע מיזם משותף לתכנית בוגרים " חממה למנהיגות חברתית"11-12-2017
608349התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה למטרת מחקרים וסקרים קצרי מועד בנושאי ממשקי חקלאות וסביבה11-12-2017
608364התקשרות עם חברת "סוויס פורט 1998 בע"מ" לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה בן גוריון לשנת 201811-12-2017
608366התקשרות עם חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד עבור השירותים להגנת הצומח לשנת 201811-12-2017
608367התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס " לצורך רכישת תוכנת "מטלאב " עבור התחנה לחקר הסחף לשנת 201811-12-2017
608371התקשרות עם חברת "מהדרין תנופורט -לרכישת שירותי חווה עבור מחקר בגידולי כיסוי הדרים לאגף לשימור קרקע11-12-2017
608227התקשרות המשך עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם - פרויקט ואדי עתיר . התקשרות המשך לשנים 2017-201910-12-2017
608251התקשרות עם חברת lntertek Food Servuces בדיקת לשאריות תרופות חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים במוצרים מן החי שו"ט 201810-12-2017
608253התקשרות עם ביוטסט בע"מ לרכישת ערכות אלייזה Camel lqG לשנת 201810-12-2017
608255התקשרות עם חברת "נגב מוצר ביולוגיה " עבור רכישת והפקת RNA מדגימות Post Morlem בתהליכי ריקבון מתקדמים לשנת 201810-12-2017
608256התקשרות עם חברת "פיור סוכניות " לרכישת 500 מנות תרכיב ברוצלה מזן 19 מתוצרת SYVA ספרד, כנגד מחלת הברוצלה בבקר לשנת 201810-12-2017
608257התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ - לרכישת מערכת שקילה ומיהול אוטומטית + מתאם מתכת עם אטימת סיליקון וצינורות סיליקון10-12-2017
608258התקשרות עם חברת "חי מעבדות" לרכישת קיטים לצורך זהוי פתגוגי בשיטת PCR - ערכת campylobacter10-12-2017
608271התקשרות עם חברת "מרחבים ירוקים גאון לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר במשרדי הגה"צ בחיפה10-12-2017
608280התקשרות עם מנהל המחקר החקלאי סינדקו לשנת 2018 לקבלת שירותי הדרכה10-12-2017
608286התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ " לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה בן גוריון לשנת 201810-12-2017
608311התקשרות עם ג'וינט ישראל - לביצוע פרויקט משותף של משרד החקלאות - ג'וינט ישראל - משרד החינוך שעניינו - קידום מצויינות במדעים.10-12-2017
608266רישיון בלעדי לייצור שתילי תותים ומסחורם בספרד, פורטוגל, מלטה, איטליה, יוון, מרוקו, אלג'יריה, זנים- יסמין וברק.10-12-2017
608274שיתוף פעולה עם חברת Metabolic INSIGHTS כשותף עסקי להגשת תכנית מו"פ במסגרת קול קורא לקרן ניצן תיבת נח מיקרוביום עולם הצמח והחי מדען ראשי משרד החקלאות בנושא מציאת חיידקים משרי איכות פקעות תפוחי אדמה ועמידות לפתוגנים באחסון10-12-2017
606650שיתוף פעולה עם חברת ביו דליה כשותף עסקי להגשת תכנית מו"פ במסגרת קול קורא לקרן "ניצן תיבת נח מיקרוביום עולם הצמח והחי" מדען ראשי משרד החקלאות בנושא זיהוי אפיון ופיתוח של תבדידי Bacillus thuringiensis לייצור תעשייתי של תכשירים חדשים ידיותיים לסביבה נגד מזיקי חקלאות ויער10-12-2017
608220תכנון חשמל תאורה ותקשורת מתחם 11 דרום רהט07-12-2017
608222יעוץ חברתי ופרוגרמתי מתחם 11 דרום רהט07-12-2017
608225יעוץ הידרולוגי לתב"ע מתחם 11 דרום רהט07-12-2017
608226יעוץ לרשת מים וביוב לתב"ע מתחם 11 דרום רהט07-12-2017
608157התקשרות עם המרכז לחקר ימים ואגמים - מלח"י - תוכנית לאומית לפיתוח חקלאות ימית מוטת ייצוא טונה צהובת סנפיר07-12-2017
608146מיזם משותף עם גני רמת הנדיב בע"מ להשוואת ביצועי גזעי עיזים לחלב בחורש ים תיכוני07-12-2017
608147רכישת מכשיר מדידה MULTIPLEX 33007-12-2017
608148רכישת תא גידול מבוקר לצמחים המאפשרים יישום תנאי עקות אביוטית07-12-2017
608149קבלת שירותי פרוטאומיקה במרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית במכון ויצמן למדע עבור המכון למדעי הצמח לשנת 201807-12-2017
608150המשך שירות חיבור המינהל אל ספק האינטרנט מחב"א לשנת 201807-12-2017
608151הרצפה בהספק גבוה ושירותי ביואינפורמטיקה07-12-2017
608095התקשרות שה"מ עם מ.חזן מושב בית הגדי - שמשון עומר מחקר שעניינו - בחינת יחסי גומלין בין זני אבטיח וכנות דלעת06-12-2017
608097התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון עבור השירותים להגנת הצומח - שימוש בחלקות צמחי בוחן לשנת 201806-12-2017
608100התקשרות עם החברה לחקר ימים ואגמים לצורך קבלת שירות של בדיקות דגימות מים ודגים מאגם הכנרת לנוכחות רעלים - לשנת 201806-12-2017
608104התקשרות עם קק"ל בפטור ממכרז לפי ספק יחיד - לשם הסדרת רשות המרעה06-12-2017
608006תשלום לשותפות מחקר במועצת הצמחים בגין ביצוע מחקר משותף עם עוזרת מחקר בנושא גידול עש התפוח המדומה/וצרעה טפילית במכון להדברה ביולוגית.06-12-2017
608013רכישת כימיקלים וחומרים מתכלים למכשיר אוטואנלייזר Gallery plus מתוצרת THERMO06-12-2017
608093רכישת מכונת שלהוב06-12-2017
607958התקשרות עם חברת "אגנטק"לרכישת שירות לתחזוקה שנתי למכשיר LC-MS-MS מתוצרת APPled BI0 systems לשנת 201805-12-2017
607960התקשרות עם המכון הווטרינרי עפ פרופסור מרסלו ארליך - אוניברסיטת תל אביב -מחקר05-12-2017
607963התקשרות המכון הווטרינרי עם פרופסור אורי קובי מורן גלעד אוניברסיטת בן גוריון - מחקר05-12-2017
607964התקשרות עם חברת "יפעת תקשורת" לקבלת שירותי מידע תקשורתי לשנת 201805-12-2017
607966התקשרות עם עמותה קנדית Dog Tales Rescue & Sanctuary לצורך ייצוא כלבים אשר קיים קושי באימוצם בישראל למטרות שיקום ואימוץ בחו"ל05-12-2017
607968התקשרות עם חברת Aura Player לצורך רכישת רישוי תוכנה המאפשרת הנגשה מאובטחת של מערכות אורקל המשרדית לציבור05-12-2017
607944התקשרות דחופה להחלפת לוח פיקוד "החלפה חברת חשמל- גנרטור" במכון לבע"ח ברחובות05-12-2017
607857התקשרות עם רשות שדות התעופה לרכש תלושי מזון בעבור עובדי יחידת השירותים הגה"צ -במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201704-12-2017
607858התקשרות עם חברת "תים תוכנה ",לרכישת שירות שנתי (מנוי ותחזוקה) לתוכנת Avepoit - לשנת 201804-12-2017
607859התקשרות עם חברת מל"מ למתן שירות ואחזקה לקובץ ניתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ - מס' פרויקט A100026404-12-2017
607861התקשרות עם חברת מל"מ למתן שירות ואחזקה לקובץ ניתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2018 מס' פרויקט A10033504-12-2017
607866התקשרות עם העמותה לקידום מקצועי של הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות לצורך הוצאה סדנה לעיקור וסירוס חתולי רחוב04-12-2017
607868התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות לזהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 2018 04-12-2017
607870התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזוקה שנתי לשלושה מכשירי LC-MS-MS המוחזקים במעבדותהמכון הווטרינרי04-12-2017
607873התקשרות עם רשות שדות התעופה לרכש תלושי מזון בעבור עובדי יחידת השירותים הווטרינרים במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201804-12-2017
607877התקשרות עם חברת "נאוטק" לצורך קבלת שירות שנתי לשני רובוטים של חברת TECAN המוצבים במעבדות המכון הווטרינרי שו"ט לשנת 201804-12-2017
607878התקשרות עם חברת "אידאה מערכות מידע" לצורך רכישת שירות שנתי לתוכנת "ספיר קלאסיק לשנת 201804-12-2017
607880התקשרות עם חברת "תמר ציוד למעבדות מחקר" בע"מ לצורך רכש מכשירי PCR ניידים לצרכי אבחון ובקרה04-12-2017
607897התקשרות עם קנ"ט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201804-12-2017
606766התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) עם חברת "בית ארז חוות מילטין בע"מ" לרכישת תרכיבי פו"ט מתוצרת "מיראל"04-12-2017
607757התקשרות עם " G&I Reference Standards זאת לצורך השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופאי לבחינת יעילות מעבדות הגה"צ- לשנת 201803-12-2017
605332רהט- הכנת תב"ע למתחם 11 יעוץ נופי לתב"ע30-11-2017
605357רהט-הכנת תב"ע למתחם 11 יעוץ תנועה וכבישים30-11-2017
605363רהט- הכנת תב"ע למתחם 11- אדריכלות30-11-2017
605420רהט- הכנת תב"ע למתחם 11 ניהול פרויקט30-11-2017
607577יועץ ליישום המלצות וועדת ההיגוי30-11-2017
607649שירות ותחזוקה של מתקני מכון החליבה ברפת חוות המרכז לשנת 201830-11-2017
607654צריכת מים שפירים לשנת 2018 למרכז מחקר צפון נווה יער30-11-2017
607656שימוש במי קולחין לשנת 2018 למרכז מחקר צפון נווה יער30-11-2017
607663ביטוח פלחה כנגד נזקי טבע לזריעת שחת לעונת 2017/2018 עבור חוות המרכז30-11-2017
607665קבלת שירותים מהיחידה לשירותים הביולוגיים במכון ויצמן לשנת 2018.30-11-2017
607669הקמת פורטל תוכן עבור המרכז הארצי למורים למדעי החקלאות במכון וולקני30-11-2017
607671שירותי אחזקה למערכות גילוי וכיבוי אש לשנים 2018-2019 וכן רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת בבנק הגנים30-11-2017
607672מתן שירות אחזקה למערכות גילוי אש לשנים 2018-2019 וכן רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת במטעים/גידולי שדה/נוה יער/גילת של מינהל המחקר החקלאי30-11-2017