נהלים

מטרת הנוהל: יצירת שיטה אחידה ליישום דרישות פקודת היערות וחוק התכנון והבנייה, שתוצריה הם כלי עבודה לעורך הבקשה, פקיד היערות ולמוסד התכנון לקבלת החלטות תכנוניות. 

כללים להכנת סקר עצים

 

 

מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון להברחת גזעי עץ ענקיים שנועדו ליצירת פחמים באמצעות מפחמות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Wood_logs.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון להברחת גזעי עץ ענקיים שנועדו ליצירת פחמים באמצעות מפחמות