נהלים

 

 

נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קויhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_mitkanim_sgurim_01-11-18.aspxנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוימחלת נגיף הרפס של קוי הינה מחלה רשומה בישראל ובארגון הבין לאומי לבריאות בעלי חיים ( OIE ). המחלה הינה אנדמית בישראל ולכן לא מאפשרת יצוא של דגי קוי המוגדרים כחופשיים מהמחלה במידה וגודלו במערכות שאינן מאובטחות ביולוגית
דרישות לרישום תכשירים כימייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum-tachshirim.aspxדרישות לרישום תכשירים כימייםתכשירים כימיים לשימוש וטרינרי נרשמים בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), תשמ"ב- 1982. נוהל זה נועד לעדכן ולהבהיר את הדרישות המוטלות על מבקש רישומו של תכשיר כימי לשימוש וטרינרי (רישום, חידוש רישוי ושינוי) ואת אופן הגשתו.
נוהל דיגום זרעים לשיווק מקומי ולייצואhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/exe_seeds_local_market_exp.aspxנוהל דיגום זרעים לשיווק מקומי ולייצוא