נהלים

    ​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוגדר בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) כ"גורם מוסר מידע" (ראו סעיף 1.9.1 להלן). גורם מוסר מידע מוסר מראש את כל המידע הרלוונטי המצוי ברשותו לצורך תכנון ההיתר, לרבות הנחיות תכנון ו/או אישורים. המטרה היא לאפשר למתכנן לקחת בחשבון את כל המגבלות וההנחיות לפני תחילת עבודת התכנון.  

    מטרת מסמך זה הינה להגדיר רשימה סגורה של מבנים חקלאיים, אשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפטור ממידע מפורט להיתר, והתנאים השונים לפטור זה. לגבי מבנים אלו, המשרד ימסור מידע תוך 15 ימי עבודה (בתנאים שיפורטו בהמשך), קרי בשלב המידע להיתר. 

    נוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט 

 

 

נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspxנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל
נוהל המעבדה לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fish_lab.aspxנוהל המעבדה לדגים
נוהל קיום אירועי סוסיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Susim.aspxנוהל קיום אירועי סוסיםנוהל קיום אירועי סוסים