נהלים

    ​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוגדר בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) כ"גורם מוסר מידע" (ראו סעיף 1.9.1 להלן). גורם מוסר מידע מוסר מראש את כל המידע הרלוונטי המצוי ברשותו לצורך תכנון ההיתר, לרבות הנחיות תכנון ו/או אישורים. המטרה היא לאפשר למתכנן לקחת בחשבון את כל המגבלות וההנחיות לפני תחילת עבודת התכנון.  

    מטרת מסמך זה הינה להגדיר רשימה סגורה של מבנים חקלאיים, אשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפטור ממידע מפורט להיתר, והתנאים השונים לפטור זה. לגבי מבנים אלו, המשרד ימסור מידע תוך 15 ימי עבודה (בתנאים שיפורטו בהמשך), קרי בשלב המידע להיתר. 

    נוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט ​

    לנושא תכנון ובנייה בהרחבה​


 

 

נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspxנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק
נהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nehalim_etika_vet.aspxנהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינרים
נוהל תנאי יצור נאותים לתרכיבים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_tnaey_yetzur_tarkivim.aspxנוהל תנאי יצור נאותים לתרכיבים וטרינריםהנוהל נועד לקבוע ולהסדיר את הדרישות של השירותים הווטרינריים באשר לקבלת אישור IVBP-MIA לייצור ולייבוא של תרכיבים וטרינריים, וכן את ההוראות באשר לכללים של תנאי הייצור הנאותים לתרכיבים, התואמים את כללי GMP בינלאומיים או הדומים להם.