נהלים

 

 

נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קויhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_mitkanim_sgurim_01-11-18.aspxנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוימחלת נגיף הרפס של קוי הינה מחלה רשומה בישראל ובארגון הבין לאומי לבריאות בעלי חיים ( OIE ). המחלה הינה אנדמית בישראל ולכן לא מאפשרת יצוא של דגי קוי המוגדרים כחופשיים מהמחלה במידה וגודלו במערכות שאינן מאובטחות ביולוגית
נוהל לניטור מחלות רשומות במשקים לגידול דגי נוי של מים קרים במערכות פתוחות, המיועדים לייצואhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_nitur_meshkey_dagim.aspxנוהל לניטור מחלות רשומות במשקים לגידול דגי נוי של מים קרים במערכות פתוחות, המיועדים לייצוא
דרישות לרישום תכשירים כימייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum-tachshirim.aspxדרישות לרישום תכשירים כימייםתכשירים כימיים לשימוש וטרינרי נרשמים בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), תשמ"ב- 1982. נוהל זה נועד לעדכן ולהבהיר את הדרישות המוטלות על מבקש רישומו של תכשיר כימי לשימוש וטרינרי (רישום, חידוש רישוי ושינוי) ואת אופן הגשתו.